PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax španělštiny I - ASP14038
Anglický název: Spanish Syntax I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (18.06.2015)
Cílem je seznámit studenty oboru španělština s principy a problematikou závislostní syntaxe a s problémy aplikace bohemistických postupů větněčlenského rozboru na španělský jazykový materiál.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (28.09.2017)

Základní příručka

Zavadil, Bohumil - Čermák, Petr: Sintaxis del español actual. Praha: Karolinum 2008.

Ostatní základní literatura

Alarcos Llorach, Emilio: Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe 1994.
Alcina Franch, Juan; Blecua, José Manuel: Gramática española. Barcelona, Ariel 1975 (1989 - 7a ed.). Partes 7-10.
Gili y Gaya, Samuel: Curso superior de sintaxis española. México, Minerva 1943 (Barcelona, Spes 1960, 9a ed.). 
Real Academia española: Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe 1973. (Tercera parte: Sintaxis).
Real Academia Española: Nueva gramática de la lengua española. Madrid, Espasa 2009.

Hrbáček, Josef a kol.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Skripta FF UK. Praha, SPN 1987.
Spitzová, Eva: Sintaxis española. Skripta FF MU. Brno 1979, 1990 - 2a ed.
Šmilauer, Vladimír: Učebnice větného rozboru. Skripta FF UK. Praha, SPN 1958 (dotisk 1964 a další).

Doporučená

Bosque, Ignacio - Demonte, Violeta (Ed.): Gramática descriptiva de la lengua española, I-III. Madrid, Espasa Calpe 1999.
Demonte, Violeta: Teoría sintáctica: de las estructuras a la rección. Madrid, Editorial Síntesis 1991 (Textos de Apoyo 7).
Demonte, Violeta: Detrás de la palabra (Estudios de gramática del español). Madrid, Alianza Editorial 1991.

Fernández Ramírez, Salvador: Gramática española. El verbo y la oración. Madrid, Arco/Libros 1986.
Gutiérrez Araus, María Luz: Estructuras sintácticas del español actual. Madrid, SGEL 1978 (1989 - 3a ed.). 
Haegeman, Liliane: Introduction to Government and Binding Theory. Oxford UK - Cambridge USA 1991 (1994 - 2a ed.).
Hernández Alonso, César: Sintaxis española. Valladolid 1970 (1982 - 5a ed.).
Hernández Alonso, César: Gramática funcional del español. Madrid, Gredos 1984 (1986 - 2a ed.).
Hernanz, María Lluisa - Brucart, José María: La sintaxis. (1. Principios teóricos. La oración simple). Barcelona, Editorial Crítica 1987.

Kovacci, Ofelia: El comentario gramatical. Teoría y práctica. Madrid, Arco Libros I - 1990, II - 1992.
López García, Ángel: Gramática del español. I-III. Madrid, Arco/Libros 1994-1998.
Roca Pons, José: Introducción a la gramática, II. Barcelona, Vergara 1960. (La Habana, Edición Revolucionaria 1968, 1972. Reedición aumentada - Barcelona, Teide 1970). Cap. VI: La oración y sus clases.
Tesnière, Lucien: Elementos de sintaxis estructural, I-II. Madrid, Gredos 1994.
Tusón, Jesús: Teorías gramaticales y análisis sintáctico. Barcelona, Teide 1980 (1985 - 3a ed.).
Grepl, Miroslav; Karlík Petr: Skladba spisovné češtiny. Praha, SPN 1986.
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr: Skladba češtiny. Olomouc, Votobia 1998.
Hrbáček, Josef: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha, Trizonia 1994.
Kolektiv autorů: Mluvnice češtiny, III. Skladba. Praha, Academia 1987.
Kopečný, František: Základy české skladby. Praha, SPN 1958.
Šmilauer, Vladimír: Novočeská skladba. Praha, 1947 (SPN 1966 - 2a ed.).
Zavadil, Bohumil; Čermák Petr. Mluvnice současné španělštiny (Lingvisticky interpretační přístup). Praha: Karolinum, 2010.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (28.10.2019)

Kurs je zakončen písemnou zkouškou zaměřenou na základní pojmy současné syntaxe.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (18.06.2015)

Sylabus

Úvod (Požadavky ke zkoušce, Bibliografie, Obsah kurzu). Syntax. Různé přístupy k syntaxi Základní syntaktické vztahy.

Výpověď. Výrazová a významová složka výpovědi, význam věcný, modální, aktuální členění, pragmatické funkce a formy výpovědi (smysl).

Věta. Větné členy. Planimetrické zobrazování syntaktických vztahů. Syntaktická ekvivalence (koordinační, adordinační) :: syntaktická subordinace. Sémantická determinace. Souvětí. Souvětí souřadné, adordinované, podřadné. Planimetrické zobrazování mezivětných vztahů v souvětí.

Subjekt (S); Vedlejší věty podmětné (OS-S).

Predikát a predikace. Věty podle povahy predikátu. Predikát verbální (P) :: verbonominální (PVN); Vedlejší věty přísudkové (OS-PVN).

Přívlastek (CAdn); Vedlejší věty přívlastkové (OS-CAdn).

Objekt: přímý (OD), nepřímý (OI), předložkový (OO); Vedlejší věty přímého předmětu(OS-OD), nepřímého předmětu(OS-OI), předloéžkového předmětu (OS-OO); Souvětí přímo modální.

Okolnostní určení, sémantická klasifikace: místa, času a způsobu; okolnostní určení příčiny (důvodu, účelu, podmínky a přípustky); Vedlejší věty místní (OS-CCl), časové(OS-CCt), způsobové (OS-CCm); Vedlejší věty příčinné (důvodové, účelové, podmínkové, přípustkové).

Okolnostní určení komitativní :: doplněk; Vedlejší věty komitativní (OS-CCcomit), Vedlejší věty doplňkové (OS-CP).

Okolnostní určení míry, účinku, přirovnávací; Vedlejší věty měrové (OS-CCcant), účinkové (OS-CCconsec), přirovnávací (OS-CCcompar).

Okolnostní určení doprovodnosti, agentu/kauzátoru, nástroje/prostředku, zřetele, látky/původu, výsledku slovesného děje, záměny/náhrady; Vedlejší věty doprovodnosti, (OS-CCcompañ), agentu/kauzátoru (OS-CCag/caus), nástroje/prostředku (OS-CCmedio/instr), zřetelové, látky/původu, výsledku děje (OS-CCres), náhrady/záměny   (OS-CCsus).

Okolnostní určení příčiny (důvodu, účelu, podmínky, přípustky); Vedlejší věty důvodové (OS-CCcausa), účelové (OS-CCfin), podmínkové (OS-CCcond), přípustkové (OS-CCconces). Souvětí nepřímo modální.

Pojem polopredikační klauzule. Polopredikační klauzule infinitivní a gerundiální, subjektové :: objektové, vázané :: absolutní. Problémy klauzulí participiálních. Klauzule galské.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK