PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vývoj severogermánských jazyků - ASK5N0006
Anglický název: The History of Scandinavian Languages
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: švédština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Záměnnost : ASK500005, ASK500006, ASK600005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními etapami vývoje severogermánských jazyků v kontextu kulturního a historického vývoje regionu. Pozornost se soustředí na vydělení severských jazyků z germánské skupiny, fonologické, morfologické a syntaktické zákonitosti i lexikální specifika jazyka staršího období (praseverština, staroseverština) a na vývoj směřující k moderním jazykům s hlavním důrazem na dánštinu, norštinu a švédštinu. Pojednány budou také základy skandinávské historické dialektologie, okolnosti vzniku spisovných jazyků a jejich další směřování včetně související jazykové politiky. Diachronně a kontrastivně pojaté přednášky budou doplňovány četbou vybraných textů, ilustrujících jednotlivé etapy.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

Výběr z doporučené studijní literatury:

(bude dále doplňována v průběhu kurzu)

BERGMAN, Gösta, Kortfattad svensk språkhistoria. Stockholm: Prisma, 1968, 1980, 1984, 1988, 2013 aj.

BERKOV, V. P. Současné germánské jazyky. Praha 2002.

ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky. Praha 1982.

HAUGEN, Odd Einar. Grunnbok i norrønt språk. Oslo 2008.

HAUGEN, Odd Einar. The Scandinavian languages: an introduction to their history. London 1976.

HUBE, Hans-Jürgen. Skandinavische Sprachgeschichte: eine Einführung. Berlin 1993.

JAHR, E. H. Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Oslo 1994.

JANSSON, Sven B. F. Runinskrifter i Sverige. Uppsala 1984.

KARLSSON, Stefán. The icelandic language. London 2004.

LEITRE, Arild, LUNDEBY, Einar, TORVIK, Ingvald. Språket vårt før og nå: språkhistorie, norrønt, dialekter. Oslo 1990.

LOCKWOOD, W. B. An introduction to modern Faroese. København 1955.

LUNDEBY, Einar, TORVIK, Ingvald. Språket vårt gjennom tidene: stutt norsk målsoge. Oslo 1969.

MOBERG, Lena, WESTMAN, Margareta. Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska språkets utveckling. Stockholm 1996.

MOLDE, Bertil, KARKER, Allan. Språkene i Norden. Solna 1983.

NOREEN, Adolf. Geschichte der nordischen Sprachen: besonders in altnordischer Zeit. Strassburg 1913.

OMDAL, Helge, RØSSTAD, Rune. Språknormering: i tide og utide? Oslo 2009.

PALM, Rune. Vikingarnas språk: 750-1100. Stockholm 2010.

PAMP, Bengt. Svensk språk- och stilhistoria. Lund 1977.

SKARD, Vemund. Norsk språkhistorie. Oslo 1967.

SKAUTRUP, Peter. Det danske sprogs historie. København 1968.

SPURKLAND, Terje. I begynnelsen var futhark: norske runer og runeinnskrifter. Oslo 2009.

VALFELLS, Sigríður, CATHEY, James E. Old Icelandic: an introductory course. Oxford 1981.

VRIES, Jan de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden 1962.

WESSÉN, Elias. De nordiska språken. Stockholm 1992.

WESSÉN, Elias. Svensk språkhistoria I-III.  Stockholm 1965-1971.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

písemný test (90 minut)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (13.02.2020)

Tematické okruhy:

• Úvod do historické a srovnávací lingvistiky. Metody diachronního zkoumání jazyků.

• Místo skandinávských jazyků mezi indoevropskými jazyky.

• Prajazyk. Nostratická teorie.

• Pragermánština.

• Praseverština.

• Nejstarší písemné památky a počátky písemné tradice. Runy.

• Staroseverské období. Norrønt.

• Středověk ve Skandinávii.

• Vliv christianizace a reformace na skandinávské jazyky.

• Formování spisovných jazyků. Fenomen diglosie v Norsku.

• Skandinávské dialekty z diachronní perspektivy. Nářeční pozadí spisovných jazyků.

• Specifika ostrovních jazyků. Vývoj islandštiny a faerštiny.

• Péče o jazyk a jazyková politika.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (18.02.2020)

dobré pasivní porozumění švédštině (přednáška je ve švédštině)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK