Staroseverské mytologické básně: Interpretace II - ASK200240
Anglický název: Old Norse Mythological poems: Interpretation II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (12.12.2018)
Staroseverské mytologické písně, obsažené převážně ve Starší Eddě, představují ojedinělý soubor textů
popisujících jedno z velkých předkřesťanských náboženství Evropy - staroseverské pohanství. Proto jsou jedním z
klíčových pramenů pro poznání staroseverských představ o světě a bozích. Jakkoliv je ovšem jejich studium pro
poznání staroseverského světonázoru nezbytné, jedná se o jedny z nejkryptičtějších staroseverských textů.
Představy, jež v nich nacházíme, často nedokážeme uchopit natožpak interpretovat, jejich jazyk představuje ve
staroseverské literatuře specifický "jazykový ostrov", nezodpovězeny zůstávaji i otázky po jejich vzniku a smyslu.
Byly edické písně rituálními texty, či jen využívaly bohatství mytologických příběhů k pobavení publika? Oslavovali
jejich tvůrci bohy, či na ně hleděli s kritickou skepsí? Nebo snad - jak se domnívají obzvlášť radikální badatelé -
byly ve skutečnosti sepsány až v křesťanských dobách a představují spíše nostalgickou "vzpomínku" na svět
severského mýtu?

Seminář si rozhodně neklde za cíl tyto komplikované otázky zodpovědět: spíše popsat východiska a předpoklady,
s nimiž k nim badatelé přistupovali, přehlédnout jaké odpovědi na ně dávali a zvážit relevanci úvah, jimiž pro své
odpovědi argumentovali.


Seminář je určen především skandinavistům, neuzavírá se však ani studentům ostatních oborů (historických,
literárněvědných, filologických, religionistických) a nepředpokládá žádné specificky skandinavistické znalosti a
dovednosti. Předpokládána ani není znalost staré severštiny - texty básní budou k dispozici v českých (a výjimečně
anglických) překladech. Předpokladem udělení zápočtu je pravidelná četba primárních textů, aktivní účast na
diskusích a zpracování referátů (ze sekundární literatury v moderních jazycích). Zájemci o zkoušku budou navíc
muset formou seminární práce na základě sekundární literatury diskutovat jedno z témat semináře.