Základy sociologie - ASGV10005
Anglický název: Introduction to Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4023
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Záměnnost : APS100013
Je prerekvizitou pro: APS100044
Je záměnnost pro: APS100013
Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (24.10.2023)
Kurs, určený pro neoborové studenty, je koncipován jako seznámení se základními stavebními kameny sociologie jako vědního oboru a specifického způsobu nahlížení na svět. V průběhu tohoto seznamování budou účastníci kursu vedeni ke schopnosti rozlišovat mezi sociologickou a vlastní oborovou perspektivou na metodologické i teoretické úrovni.
Sociologický přístup je široce uplatnitelný napříč širokým spektrem oborů, jejichž předmět se dotýká otázek skladby a dynamiky lidských společností. Předmět je tedy relevantní pro studenty, jejichž primární obor zahrnuje zkoumání specifických kultur, kulturních prvků i specifik areálově vymezených společností, jakož i studium základních komponent v organizaci lidských společností, jako jsou náboženství, jazyk, komunikační média, historie či politika. Sociologii s dalšími vědami o člověku pojí mnohá sdílená teoretická i metodologická východiska; vhled do sociologické perspektivy tak může oborově specifické chápání studovaných jevů prohloubit a rozšířit o další, relevantní, vztahy a souvislosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (12.02.2018)

Cíle kurzu

Kurz má za cíl pomoci studentům:

·        pochopit, jak sociální struktury ovlivňují jednání, identitu a každodenní interakce jedinců i kolektivů;

·        porozumět klíčovým sociologickým pojmům a teoretickým přístupům;

·        seznámit se s klíčovými autory;

·        rozvíjet kritické myšlení a analýzu komplexních společenských jevů v sociologické i oborových perspektivách;

·        rozlišit oborové perspektivy a identifikovat jejich možné vzájemné obohacení, tedy rozvíjet schopnosti mezioborové analýzy i spolupráce.

 

Vzdělávací výstupy kurzu

Na konci kurzu by studenti měli:

·        rozumět klíčovým pojmům, teoretickým přístupům a konceptům probíraným v kurzu;

·        prokázat znalost a porozumění základních východisek odborných debat vedených o klíčových tématech pokrytých v kurzu;

·        dokázat nahlédnout společenské jevy v širším komplexu vztahů a rozumět tomu, jak sociální instituce a struktury ovlivňují každodenní chování lidí a vice versa;

·        kriticky analyzovat, na úrovni úvodního kurzu, témata probíraná v rámci kurzu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (24.10.2023)

PovinnáPetrusek, M.: Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

a průběžně zadávané texty k úkolům.

Dále pak alespoň jedna z následujících:

Bauman, Z. – May, T. Myslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000 (resp. 2004).

Berger, P. L. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal, 2003.

Buriánek, J.: Sociologie. Praha: Fortuna, 2004.

Giddens, A.: Sociologie. Praha: Argo, 2013.

Keller, J.: Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1999 (a další vydání).

 

Doporučená literatura bude poskytnuta či odkázána v Moodle u příslušných lekcí.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zdroje a literatura v Moodle označená „Z“ je určena především pro studenty, kteří se sociologií seznamují poprvé nebo měli na střední škole jen minimální pokrytí probírané látky. Takto označená literatura je určena k prostudování před přednáškou na dané téma. Přímo v přednášce se totiž počítá se znalostí zcela základních pojmů, které tato literatura představuje.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (21.02.2022)

Organizace výuky

Výuka je pak zaměřena na klíčové sociologické téma vždy prostřednictvím aktuálního problému, na němž je kromě samotné látky ukázána specifičnost a přidaná hodnota sociologické perspektivy.

Nebude-li nařízeno jinak, probíhá výuka prezenčně dle rozvrhu. Na prezenční výuku se studenti samostatně připravují s pomocí online podpory kurzu v Moodle. Prezenční výuka je do značné míry postavena na této přípravě.

Bude-li v průběhu semestru nutné přejít na distanční výuku, bude předmět realizován distančně v Moodle. Studenti budou mít k dispozici strukturované lekce obsahující komentář vyučujících (písemně či audiovizuálně) a povinné i doplňující materiály. V návaznosti na lekce a na ně navazující samostudium diskutují studenti ve skupinových fórech a řeší zadaný úkol, popř. plní kontrolní testy. V distanční formě studia neprobíhá přímá výuka (tj. neprobíhají online přednášky v čase rozvrhu). Studenti mají v čase rozvrhu výuky možnost konzultací a práce ve skupinách za asistence vyučujících online.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (02.02.2023)

Tematická struktura kursu:

1 // O čem a k čemu je sociologie?

A k čemu je studentovi prvního ročníku jiného oboru? Na co se sociologie ptá a proč?

2 // Proč se lidé rozdělují na My a Oni?

Jste přesvědčeni že lidé jsou jedinečné neopakovatelné bytosti? A aplikujete na ně nějaké stereotypy? A můžeme přemýšlet sami o sobě bez druhých a bez stereotypů kolem nás? Jaký význam pro naše Já mají skupiny, k nimž se hlásíme? Proč rasismus a nacionalismu již dávno nevymizel?

3 // Konformita

Nakolik jednáme a myslíme svobodně, a nakolik nemůžeme vystoupit z rámců, norem a rolí, do kterých nás vychovalo naše okolí? Proč je kolem nás tolik konformity? A je (podle sociologie) možné být nekonformní?

4 // Socializace

Jak si vytváříme obraz světa, v němž žijeme a jak to ovlivňuje naše představy o druhých a o nás samotných? Jsme určeni spíše naší biologickou podstatou nebo spíše prostředím, v němž jsme vyrůstali? Kde je hranice mezi autentickým já a tím, čím nás učinila společnost?

5 // Deviace

Jsou všichni devianti společensky nebezpeční? A co je to vlastně deviace? Proč je dnes okolo nás tolik zločinu? Co dělá ze člověka zločince? Zvláštní osobnostní rysy, genetická predispozice, nějaká psychická anomálie, nebo snad společenské podmínky, ve kterých žije? A deviace sebevraždy – dovedete si tento v podstatě vysoce individuální akt představit jako sociologické téma? 

6 // Nerovnost a chudoba

Proč existuje nerovnost mezi lidmi? A proč je lidmi do určité míry přijímána a tolerována? Co je pro postavení člověka ve společnosti určující? A co všechno naše pozice ve společnosti ovlivňuje - chování, vkus, šanci na dožití či jakého si vybereme životního partnera? Jak se můžeme ocitnout v pasti chudoby a jaké jsou její důsledky?

7 // Média a ideologie

Proč společnost potřebuje ideologii? Jak poznáme, že jsme pod vlivem ideologie? Můžeme se opřít o „zdravý rozum“? Jak chápe sociologie „zdravý rozum“? Jak nás ovlivňují masová média? Můžeme v mediálním zobrazování společnosti najít nějaké pravidelnosti, které se odlišují od skutečného stavu věcí? Z čeho tato pravidla vyrůstají? Jak ovlivňují chování a postoje lidí ve společnosti? Mají vůbec masová média v dnešní době Facebooku a Twitteru nějaký vliv? Žijeme v rozpadající se společnosti?

8 // Souhrnné téma: gender

            Téma, které se dotýká nás všech a ve kterém se potkává vše, co jsme se v kurzu dosud dozvěděli.

9 // Proč se nedaří řešit problémy společnosti? (konkretizace ve výkladu dle přednášejícího)

Proč jsou mnohé organizace ustrnulé? Proč je mnohdy tak těžké u závažných problémů zavést efektivní řešení?

10 // Jak jsme k tomu došli?

Jinými slovy: jak k tomu sociologie došla? Aneb počátky sociologického myšlení (bez základů by to nešlo).

11 // Sociální změna

Jaké změny jsou podle sociologie zásadní pro pochopení dnešních společností a jejich směřování?

Změny probíhající ve společnosti mohou být dočasné a povrchové, ale také mít povahu dlouhodobého trendu či náhlé hluboké (strukturální) změny, která vytvoří na dlouhou dobu nové podmínky pro sociální existenci. V přednášce se zastavíme u několika dlouhodobých trendů a výrazných zlomů, kterými se sociologie zabývá a u kterých panuje shoda. Zastavíme se tak mj. u následujících otázek. Jak se mění sociální život ve společnosti? Jsou si lidé dnes více "cizí"? A stojí za podobou dnešního sociálního života pouze sociální média a smartphony? Jak sociologie vztahy mezi lidmi a "sociální život" vlastně zkoumá? Jaký je odborný obsah pojmů globalizaci, postindustriální společnost a informační společnost?