PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza dat v SPSS 1 - ASG500107
Anglický název: Data Analysis in SPSS 1
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (27.01.2020)
Kurz rozšiřuje základní znalosti z problematiky vícerozměrné analýzy dat a pokročilých statistických metod. Cílem je zejména umožnit studentům vyzkoušet si aplikaci vybraných metod přímo na konkrétních příkladech s použitím softwaru SPSS a naučit se interpretovat výstupy. Předmět předpokládá od studentů znalost statistiky na úrovni bakalářského studia a základní úroveň práce s SPSS. Atestace je udělována na základě závěrečného testu.

Informace pro LS 2020: Výuka začíná ve 2. týdnu semestru, tj. 27.2.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (28.12.2018)

Udělení atestace je podmíněno složením závěrečného testu. Termíny testu budou vypsány ve zkouškovém období po ukončení výuky. V odůvodněných případech lze s vyučující domluvit pozdější plnění atestace.

Hodnocení testu (0-100 bodů):

  • 90-100 bodů - výborně
  • 80-89 bodů - velmi dobře
  • 70-79 bodů - dobře

V průběhu semestru lze získat extra body za vypracování a včasné odevzdání dobrovolných domácích úkolů (1 úkol - max. 1,5 bodu).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (28.12.2018)

Povinná studijní literatura k jednotlivým tématům (články, příp. kapitoly z knih) bude studentům zadávána v průběhu semestru.

 

Doporučená literatura

Cohen, J. a kol.: Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2003.

Greenacre, M. J.: Correspondence analysis in practice. Chapman & Hall/CRC, 2007.

Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (1,2,3). Praha: Informatorium, 2004/5.

Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004.

Landau, S., Everitt, B. S.: A handbook of statistical analyses using SPSS. Boca Raton: Chapman & Hall, 2004.

Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P.: Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

Meyers, L. S., G. Gamst, A. J. Guarino: Applied multivariate research: design and interpretation. Sage Publications, 2006.

Norusis, M.: IBM SPSS Statistics 19 Advanced Statistical Procedures Companion. Pearson Education, 2012.

Norusis, M.: IBM SPSS Statistics 19 Statistical Procedures Companion. Prentice Hall, 2012.

Spicer, J.: Making sense of multivariate data analysis. Thousand Oaks: Sage, 2005.

Tabachnick, B.G., a L.S. Fidell: Using multivariate statistics. Pearson/Allyn & Bacon, 2007.

Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (24.01.2018)

Tematické okruhy:

Příprava dat pro analýzu v SPSS (zopakování), grafické znázornění dat

Korelační analýza (zopakování), parciální korelace

Jednoduchá lineární regrese, regresní diagnostika

Vícerozměrná lineární regrese, dummy kódování, stepwise metody

Explorační faktorová analýza, reliabilita škál

Shluková analýza

Diskriminační analýza

Korespondenční analýza

Základní statistika v Excelu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. (28.12.2018)

Základní znalost práce s SPSS, znalost statistiky (v rozsahu kurzů Statistika I, II), znalost vícerozměrných metod v rozsahu kurzu "Úvod do vícerozměrné analýzy dat".

Kurz je povinným předmětem navazujícího magisterského studia sociologie. Externím zájemcům bude účast povolena v případě volného místa v učebně (kontaktujte prosím vyučující).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK