Kvalitativní výzkum v praxi - ASG100122
Anglický název: Qualitative Research in Practice
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Záměnnost : JSB014
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristína Papcunová (28.01.2021)
Cílem kurzu je seznámit studující se základy kvalitativního výzkumu a jeho odlišností od kvantitativního přístupu. Kurz se zaměří na postup kvalitativního výzkumu, výzkumné designy, metody sběru dat, výběr vzorku, analýzu a interpretaci dat. Studující získají teoretické základy i praktickou zkušenost s vybranými výzkumnými postupy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristína Papcunová (28.01.2021)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet bude udělen za aktivitu v hodině a splnění třech úkolů: reflexe četby (rozsah 1-2 normostrany), formulace výzkumné otázky (rozsah 1 normostrana), scénář polostrukturovaného rozhovoru (rozsah 1 normostrana). Úkoly budou zadávány průběžně během semestru a plněny v semestru.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kristína Papcunová (28.01.2021)

Povinná literatura:

  • Nedbálková, K. 2014. "Etnografie (Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum)". In: Švaříček, R., Šeďová, K., eds. 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. Str. 112-123.
  • Hašková, Hana, Dudová, Radka. 2014. „Kvantitativní a kvalitativní přístupy ve výzkumu životních drah.“ Data a výzkum - SDA Info 8 (1): 5-24.

 

Doporučená literatura:

  • Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
  • Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
  • Novotná, H., O. Špaček, M. Šťovíčková Jantulová (eds). 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK.
  • Strauss, A., J. Corbinová. 1999. Základy kvalitativního výzkumu, postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. (05.02.2021)
 

Přednáška, seminář, skupinová diskuse, práce v týmech. Očekává se aktivní účast v hodině.

 

Realizace kursu v případě Distanční výuky

Výuka bude probíhat on-line dle rozvrhu zveřejněného na stánkách Katedry sociologie

Platforma on-line výuky: MS Teams

Studijní materiály: MS Teams

Podmínky splnění: stejné, jako za běžných podmínek

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. (04.02.2021)

Co je kvalitativní výzkum v sociálních vědách? Jeho východiska, směry, designy, přístupy, techniky

Výzkumný proces v kvalitativním výzkumu: vztah dat a teorie, indukce, triangulace

Formulace výzkumné otázky v kvalitativním výzkumu

Pozorování: etnografie, zúčastněné pozorování, role pozorovatele, terénní poznámky

Rozhovor: typy rozhovorů. Biografický rozhovor

Vedení rozhovoru v kvalitativním výzkumu: typy otázek, osnova rozhovoru, záznam rozhovoru

Skupinové rozhovory: focus groups, příprava, moderování diskuse, analýza

Analýza dokumentů: zkoumání médií a kvalitativní obsahová analýza

Analýza dat v kvalitativním výzkumu, kódování dat

Etické aspekty kvalitativního výzkumu

Psaní závěrečné výzkumné zprávy. Prezentace kvalitativního výzkumu