PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociologický výzkum 3: Techniky výzkumu - ASG100114
Anglický název: Sociological Research 3: Sociological Techniques
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kristína Papcunová (24.09.2021)
Kurz seznamuje studenty s dalšími technikami sběru dat kromě dotazování a studia dokumentů. Zaměřuje se jak na speciální techniky kvantitativního výzkumu, tak na méně standardizované postupy uplatnitelné v oblasti mikrosociologie a kvalitativního výzkumu. Připravuje studenty na praktické aplikace těchto postupů v oblasti výzkumu veřejného mínění a trhu.

Požadavky k atestaci:
V seminární části studenti v týmech zpracovávají vlastní sondu v oblasti škálování (mají možnost výběru tématu i metody). Cílem je vytvoření kvalitního měřicího nástroje byť s omezením vyplývajícím z malého vzorku. Splnění úkolu je podmínkou připuštění k ústní zkoušce.

The course introduces students to other techniques of data collection in addition to interviewing and studying documents. It focuses on both special quantitative research techniques and less standardized procedures applicable to microsociology and qualitative research. It prepares students for practical application of these approaches in the field of public opinion research and market research.

Attestation requirements:
In the seminar part, students work in teams on their own scaling probe (they have the choice of topic and method). The aim is to create a quality measuring tool, albeit with the limitations of a small sample. Completion of the task is a condition for admission to the oral exam.

V případě distanční výuky:

Koná se on-line prostřednictvím zoom ve vymezených hodinách podle rozvrhu. Odkaz na příslušný link bude zapsaným studentům zaslán mailem, podobně též prezentace. V úvodní části kurzu budou převažovat přednášky, semináře budou zařazeny podle stavu zpracování samostatných úkolů.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (24.09.2019)

Povinná:

Babbie, E.: The Practice of Social Research, 6.vyd., Wadsworth 1992

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha  2008

Kol.aut. (ed.J.Šubrt): Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Karolinum, Praha 1998

Kerlinger, F.: Základy výzkumu chování, Academia, Praha 1973

Janoušek J. a kol.: Metody sociální psychologie, SPN, Praha 1986

 

Doporučená literatura:

Břicháček V.: Úvod do psychologického škálování, Bratislava 1978

Heřmanová E.: Koncepty, teorie a měření kvality života, SLON, Praha 2012

Říčan P.: Úvod do psychometrie, Bratislava 1977

Petrusek, M.: Sociometrie, Svoboda, Praha 1969

Robinson, J. P., Shaver, P. R., & Wrightsman, L. S. (2013). Measures of Personality and Social Psychological Attitudes: Measures of Social Psychological Attitudes. Academic Press.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (24.09.2019)

Struktura kurzu:

 1. Operacionalizace komplexních pojmů. Kvantifikace, tvorba indexů. Technika časového snímku.
 2. Škálování v sociologii, základní pojmy (kontinuum, škála, dimenze). Vývoj a klasifikace technik, škály na principu posuzování soudci, škály aposteriorní.
 3. Technika párového srovnání, t. zdánlivě stejných a následných intervalů.
 4. Bodovací škála (Likert), skalogram (Guttman) a testování reliability škál.
 5. Sémantický diferenciál (Osgood), další škálovací techniky.
 6. Testy a jejich použití ve výzkumu, klasifikace. Specifika didaktických testů.
 7. Základní psychometrické principy - využití standardních stupnic, nároky na standardizaci, konstrukci a vývoj testu.
 8. Testy osobnosti, projektivní techniky a jejich využití ve výzkumu trhu. Testování v oblasti interpersonálních vztahů a skupinových charakteristik.
 9. Sociometrické techniky. Sociometrický test a jeho konstrukce, výběr kritérií. Zpracování sociometrických dat - matice, indexy, sociogramy.
 10. Diagnostické a terapeutické aspekty dramatických technik - hraní rolí, psychodrama, sociodrama.
 11. Pozorování jako technika sběru dat (kvalitativní, standardizované, ratingové škály).
 12. Experiment.
 13. Technika focus-groups.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK