Sociologický výzkum 2: Dotazníkové šetření - ASG100113
Anglický název: Sociological Research 2: Survey
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Prerekvizity : ASG100112
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (24.01.2018)
Kurs studenty provede realizací průzkumu (dotazníkového šetření) a seznámí je se základními principy, postupy a jednotlivými aktivitami. Kromě výkladu klíčových pojmů a přístupů budou studenti prakticky cvičit některé činnosti. Po absolvování kursu budou schopni připravit adekvátní výzkumný plán pro vybrané téma (operacionalizace, definice objektu výzkumu a volba výběrové procedury), kriticky zhodnotit metodologické přínosy a omezení různých variant řešení; a realizovat v základní podobě klíčové aktivity průzkumu (příprava dotazníku, organizace sběru dat, technická příprava dat). Budou také vybavení poznatky, které jim umožní zadávat sběr dat dotazníkových šetření externímu dodavateli a posoudit kvalitu nabídek a následné realizace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (29.01.2021)

Včasné plnění průběžně zadávaných úkolů.

Prokázání získaných znalostí v rámci ústního pohovoru.

Podrobnosti k získání atestace jsou uvedeny v Moodle.

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (12.05.2023)

Groves R. M. Fowler F. J. Couper M. Lepkowski J. M. Singer E. & Tourangeau R. (2009). Survey methodology (Second). Wiley.

Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum.

Groves, R. M. (2004). Survey Error and Survey Costs. Wiley.

Saris, W. E. & Gallhofer, I. N. (2007). Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. Wiley.

Babbie, E. (2012). The Practice of Social Research (13th edition). Waldsworth Publishing.

Petrusek, M. (1993). Teorie a metoda v soudobé sociologii. Karolinum.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (29.01.2021)

Za běžných podmínek výuka probíhá prezenční formou v učebnách FF UK.

 

Realizace kursu v případě Distanční výuky

  • Výuka bude probíhat on-line dle rozvrhu zveřejněného na stánkách Katedry sociologie
  • Platforma on-line výuky: Zoom
  • Studijní materiály: Moodle
  • Podmínky splnění: stejné, jako za běžných podmínek
  • Způsob atestace: ústní pohovor
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (15.02.2021)

·       Hlavní znaky průzkumu

·       Konceptualizace a operacionalizace tématu

·       Třístupňová procedura přípravy výzkumných nástrojů (3step)

·       3 step - ujasnění konceptu

·       3step – odpověď a dotaz

·       Principy situace dotazování (CASM)

·       Formulace otázky a odpovědí

·       Posuzovací škály

·       Technická příprava dotazu a dotazníku

·       Výběrové postupy a velikost výběrového souboru

·       Kvóty a konstrukce kvótního výběru

·       Techniky sběru dat (F2F, CAPI, CATI, CAWI, mixed mode)

·       Realizace sběru a technického zpracování dat

·       Koncepce celkové výzkumné chyby (TSE)

·       Komparativní výzkum - principy, metodologické problémy, ekvivalence

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (29.01.2021)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6013