Seminář ke klasickým sociologickým teoriím - ASG100103
Anglický název: Seminar to Classical Sociological Theories
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 56 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5957
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Je korekvizitou pro: ASG100102
Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (05.02.2021)
Kurz doplňuje přednáškový kurz Klasické sociologické teorie. Semináře jsou zaměřeny na četbu, pochopení a interpretaci textu klasiků sociologické teorie první poloviny 20. století. Studenti v seminářích diskutují přečtené texty, klíčové teze v nich obsažené a zasazují text do širšího kontextu jak díla autora, tak oboru jako celku, a to v dobovém i současném kontextu. Diskutována je tak i relevance čtených děl a teorií a tezí klasiků sociologie v současném sociologickém bádání i studiu. Důraz je proto kladen na pochopení základních tezí a teoretických východisek jakožto základních kamenů moderního sociologického myšlení, ať už ve smyslu jeho východisek či překonaných myšlenek.<br>
Základním požadavkem k atestaci je průběžná práce v kurzu (četba textů a příprava na diskusi) a pravidelná docházka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (14.02.2018)

Studenti by v kurzu měli umět:

  • porozumět základním tezím probíraných autorů;
  • identifikovat základní teze čteného textu;
  • vysvětlit stěžejní teze studovaných textů a zasadit je do celku díla jejich autorů a případně i sociologického myšlení obecně;
  • srovnávat teoretická východiska a teze jednotlivých autorů – identifikovat základní rozdíly i styčné body;
  • popř. posoudit a zhodnotit interpretaci klasiků v pozdějším sociologickém myšlení a bádání.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (05.02.2021)

Získání atestace je podmíněno aktivní účastí a prací v seminárních hodinách (příprava a samostatná práce mimo hodinu), tj.:

·        studenti se musí pravidelně účastnit výuky (min. 70% docházka);

·        studenti musí odevzdávat přípravu na diskusi (min. 70% plnění), která obsahuje odpovědi na zadané otázky a shrnutí dle instrukcí vyučující/ho.

Požadavky se neliší ani v případě distanční výuky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (18.02.2018)

Povinná literatura bude poskytnuta v Moodle formou kompletního readeru ke kurzu.

 

Pramenná díla (v češtině):

Booth, Charles: Life and Labour of the People in London, 3nd ed., (1902-3). 17 vols.

Dilthey, Wilhelm: Uvedení do vědy duchové. Praha, Rozhledy a Všehrd, 1901

Dilthey. Wilhelm: Život a dejinné vedomie (výbor z díla). Bratislava, Pravda, 1980

Durkheim, É. (1969). Pravidla sociologické metody. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ.

Durkheim, É. (1998). Sociologie a filosofie: sociologie a sociální vědy. (Z. Strmiska, M. Petrusek, & D. Navrátilová, Přel.) (Vyd. 1). Praha: Sociologické nakladatelství.

Durkheim, É. (2002). Elementární formy náboženského života: systém totemismu v Austrálii (Vyd. 1). Praha: OIKOYMENH.

Durkheim, É. (2004). Společenská dělba práce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

Freud, S. (1990). O člověku a kultuře (1. vyd. v tomto uspoř). Praha: Odeon.

Freud, S. (1991a). Totem a tabu: Vtip a jeho vztah k nevědomí: teoretická část (2. vyd). Praha: Práh.

Freud, S. (1991b). Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci (2. vyd). Praha: Orbis Books.

Freud, S. (1995). Výklad snů (2. upr. vyd). Pelhřimov: Nová tiskárna.

Freud, S. (1998). Nespokojenost v kultuře (Vyd. v tomto souboru 1). Praha: Hynek.

Le Bon, G. (2016). Psychologie davu (Vydání čtvrté, v Portále první, revidované). Praha: Portál.

Simmel, G. (1997). Peníze v moderní kultuře a jiné eseje (Vyd. 1). Praha: Sociologické nakladatelství.

Simmel, G. (2011). Filosofie peněz (Vyd. 1). Praha: Academia.

Weber, M. (1969). Antologie textů z díla Maxe Webera: Industrializace a kapitalismus v díle Maxe Webera (1. vyd). Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Weber, M. (1997). Autorita, etika a společnost: pohled sociologa do dějin. (J. J. Škoda, Ed.) (1. české vyd). Praha: Mladá fronta.

Weber, M. (1998a). Metodologie, sociologie a politika (Vyd. 1). Praha: Oikoymenh.

Weber, M. (1998b). Sociologie náboženství. (J. J. Škoda & M. Havelka, Ed.) (Vyd. 1). Praha: Vyšehrad.

Dílo Karla Marxe online: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/index.htm

 

Dále doporučená:

Calhoun, C. (2012). Classical Sociological Theory. John Wiley & Sons.

KOSMAS.cz. (b.r.-a). Dějiny klasické sociologie - Jan Keller. Získáno z https://www.kosmas.cz/knihy/124626/dejiny-klasicke-sociologie/

KOSMAS.cz. (b.r.-b). Dějiny sociologie - Charles-Henry Cuin, Francois Gresle. Získáno z https://www.kosmas.cz/knihy/107765/dejiny-sociologie/

McIntosh, I. (1997). Classical Sociological Theory: A Reader. New York University Press.

Petrusek, M., Miltová, A., & Vodáková, A. (1994). Sociologické školy, směry, paradigmata. Sociologické nakladatelství. Získáno z https://is.muni.cz/publication/19303

Pelcová, N. (2000). Wilhelm Dilthey: základy filosofie prožitku. Praha

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (05.02.2021)

Organizace výuky:

Studenti dochází do seminárních hodin ve dvou skupinách:

               Skupina A: studenti specializace Sociologie

               Skupina B: studenti specializace SoEk, DemSoc a sdruženého studia

Obsah seminářů se mezi skupinami liší s ohledem na jejich studijní plán a přípravu na státní zkoušky.

 

Kurz má online oporu v Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5957), kde mají studenti k dispozici všechny materiály včetně zadané četby či úkolů. Plnění úkolů odevzdávají rovněž v Moodle ve stanovených termínech. Úkoly a četba slouží k přípravě na seminární hodiny (odevzdávají se tedy před hodinou). Některé z úkolů jsou skupinové, tj. studenti je vypracovávají společně ve skupinách.

 

V případě distanční výuky probíhají semináře online na platformě Zoom (link je k dispozici v Moodle).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.02.2021)

Tematická struktura kursů Klasické sociologické teorie a Seminář ke klasickým sociologickým teoriím:

 AiB = obě dvě skupiny mají stejné zadání úkolů i přípravu

1.

před.

st

17.2.

Úvod

 

sem.

čt

AiB

Úvod: čtení klasiků dnes; organizace kurzu; akademické čtení

2.

před.

st

24.2.

Historické, epistemologické a ideologické podmínky a předpoklady vzniku sociologie

 

sem.

čt

AiB

Tradiční a moderní společnost

text: Harari / Objev nevědomosti (Sapiens)

3.

před.

st

3.3.

Comte

 

sem.

čt

AiB

text: Petrusek / Auguste Comte (1789–1857) – zakladatel sociologie,

nebo zakladatelský mýtus? (Dějiny sociologie)

4.

před.

st

10.3.

Marx I

 

sem.

čt

AiB

text: Petrusek / Marx, marxismus a sociologie // Fromm / Obraz člověka u Marxe

5.

před.

st

17.3.

Marx II

 

sem.

čt

AiB

text: Marx, Engels / Komunistický manifest

6.

před.

st

24.3.

Spencer a evolucionismus

 

sem.

čt

AiB

text: Keller / Herbert Spencer (Dějiny klasické sociologie)

 

 

 

A

Naturalistické směry v dějinách sociologie

7.

před.

st

31.3.

Psychologismus

 

sem.

čt

1.4.

Děkanské volno

8.

před.

st

7.4.

Weber I

 

sem.

čt

A

Antipozitivistický obrat v sociologii konce 19. a počátku 20. století
text: Havelka / Úvod k Sociologii náboženství

 

 

 

B

text: Petrusek / Max Weber a jeho odkouzlený svět (Dějiny sociologie)

9.

před.

st

14.4.

Weber II

 

sem.

čt

AiB

text: Weber / Metodologie, sociologie a politika

10.

před.

st

21.4.

Durkheim I

 

sem.

čt

AiB

text: Sedláček / Pojem anomie v kontextu Durkheimovy sociologie

 

 

 

A

Psychologismus v sociologii

11.

před.

st

28.4.

Durkheim II

 

sem.

čt

AiB

text: Společenská dělba práce

12.

před.

st

5.5.

Simmel

 

sem.

čt

AiB

text: O penězích

13.

před.

st

12.5.

Rektorský den

 

sem.

čt

AiB

Pareto