PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vědecká práce a informační zdroje - ASG100049
Anglický název: Academic Skills and Information Sources
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3862
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Richter, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Richter, Ph.D.
Je záměnnost pro: ASG100053
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (21.09.2019)
Kurz základů metodiky vědecké práce v sociálních vědách.
Cílem je seznámit studenty s obecnými předpoklady, pravidly a zásadami vědecké práce a studia sociologie i s konkrétními požadavky kladenými na studenty katedry. Pozornost je věnována formálním i věcným aspektům vědecké práce – druhům studentských prací a odborných textů, volbě tématu a specializace, zpracování a četbě textu, time-managementu a organizaci studia, prezentačním dovednostem, psaní vlastního textu a především práci s informačními zdroji a jejich využití při studiu (rešerše literatury, databáze, citování).
Organizační platformou kurzu je Moodle.

Zápočet kurzu je nutné získat v semestru, ve kterém byl kurz zapsán.
Podmínkou zápočtu je zpracování zápočtové práce a včasné vypracování dílčích úkolů zadávaných během semestru. Všechny dílčí úkoly se vztahují k závěrečné zápočtové práci, která musí mít rozsah 5-7 normostran a musí splňovat nároky kladené na studentské práce odevzdávané na katedře sociologie FF UK (tyto nároky jsou rovněž předmětem kurzu). Práce bude obsahovat seznam citované literatury doplněný informacemi o zdrojích citovaných děl.
První verzi práce je nutné odevzdat do 16. ledna 2020.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (26.09.2015)

Doporučená literatura:

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia.

Šanderová, J. (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství.

Thomas, G. (2013). How to do your research project. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE.

 

Web:

●     Ingram na Elektra.ff.cuni: http://elektra.ff.cuni.cz/ingram/

●     Guide to undergraduate dissertations (http://www.socscidiss.bham.ac.uk/)

●     Kratochvíl, J., Sejk, P., Eliášová, V., & Stehlík, M. (2011). Metodika tvorby bibliografických citací (2. ed.). Knihovna univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovna PřF MU ve spolupráci se Servisním střediskem MU. Online: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#titulni

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (15.09.2021)

Organizace výuky:

Výuka bude v semestru probíhat prezenčně. V případě zhoršení epidemiologické situace se semináře dle rozpisu uskuteční distančně online na platformě Zoom (odkaz bude poskytnut v Moodle kurzu). O případném zahájení distanční výuky budou studenti včas informováni.

Základní online oporou kurzu je Moodle (viz link v popisu kurzu). Část výuky je organizována samostudiem s pomocí interaktivních online materiálů a lekcí (informační zdroje, citování) zprostředkovaných v Moodle.

Studenti mají možnost online konzultací v předem stanovený čas uvedený v Moodle, popřípadě po individuální domluvě.

Závěrečné prezentace seminárních prací budou dle okolností probíhat buď prezenčně, nebo videokonferenčně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (15.09.2021)

Požadavky k atestaci:

Podmínkou zápočtu je zpracování zápočtové práce a včasné vypracování dílčích úkolů zadávaných během semestru. Všechny dílčí úkoly se vztahují k závěrečné zápočtové práci, která musí mít rozsah 5-7 normostran a musí splňovat nároky kladené na studentské práce odevzdávané na katedře sociologie FF UK (tyto nároky jsou rovněž předmětem kurzu). Práce bude obsahovat seznam citované literatury doplněný informacemi o zdrojích citovaných děl.

První verzi práce je nutné odevzdat do 22. prosince 2021.

 

Zápočtová práce

Podmínkou získání zápočtu je vypracování písemné práce o rozsahu 5-7 normostran, kterou studenti odevzdají prostřednictvím Moodle. Práce bude vycházet z rešerše dostupné literatury zahrnující alespoň jednu odbornou monografii či sborník (nikoliv učebnici!) a nejméně jeden odborný článek z českého či zahraničního vědeckého periodika (celkem však pět odborných zdrojů).

 

Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům kladeným na podobné texty, a to včetně identifikačních údajů (název předmětu, název práce, jméno studenta, ročník a forma studia, datum vypracování práce). Text musí být smysluplně a logicky strukturován.

Práce musí obsahovat:

[1]    osnovu textu (vystihující logickou strukturu textu a návaznost částí) - osnova textu odpovídá struktuře po jednotlivých odstavcích, nejedná se tedy o obsah shrnující názvy jednotlivých kapitol);

[2]   abstrakt práce;

[3]   samotný text práce;

[4]   soupis bibliografických citací (zdroje využité a odkazované v textu) - minimálně pět odborných pramenů a případné další zdroje (odborné časopisy, internetové zdroje).

Forma uvádění zdrojů v textu a zápisu zdrojů v Soupisu bibliografických citací musí odpovídat požadavkům citační normy APA, 7th edition. Osnova, postup vyhledávání literatury a soupis zdrojů k dalšímu zpracování se uvádí na samém konci dokumentu. Jakékoliv plagiátorství je samozřejmě nepřípustné.

 

Hodnocení práce je bodové v jednotlivých kategoriích:

Kategorie

Hodnocená hlediska

max. bodový zisk

Výzkumná otázka

Kvalita výzkumné otázky z hlediska vědecké a sociologické relevance, srozumitelnosti, jasnosti, jednoznačnosti, nosnosti a zodpověditelnosti.

Hodnoceno je i naplnění stanoveného cíle (tj. zodpovězení výzkumné otázky), i zde je kladen důraz na srozumitelnost závěrů práce.

20

Struktura práce

Hodnocena je logická návaznost argumentace směřující k závěru práce, návaznost jednotlivých částí práce a odstavců, logické a přehledné členění textu do odstavců.

20

Citování a používání zdrojů

Hodnocena je kvalita, vhodnost a relevance použitých zdrojů, jejich řádné citování podle citační normy.

10

Stylistika

Hodnocena je stylistická a gramatická úroveň textu.

10

Doplňky k práci

Odevzdaný dokument obsahuje osnovu a abstrakt. Osnova naplňuje svou formou a zpracováním svůj účel (viz zadání!), abstrakt svou formou odpovídá standardu.

10

Celkové zhodnocení

Hodnocena je celková úroveň odevzdaného textu, kvalita jeho zpracování a jeho sociologická relevance.

30

       

 

Stanovení známky na základě bodového hodnocení práce:

71-80

3

81-90

2

91-100

1

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (03.10.2021)

Struktura kurzu:

Úkoly

Proseminář ak. práce

4. 10.

Akademické dovednosti

a organizace kurzu

Proč a jak je rozvíjet; požadavky na písemné práce; smysl kurzu v celku studia

odevzdání vždy v uvedený den do 12:00

Danou část semináře musí mít studenti připravenou před hodinou

11. 10.

Čtení odborných textů

porozumění odbornému textu, techniky efektivního čtení

cvičení: mini text

syntéza četby textů

21. 11.

Moodle

 

18. 10.

Cíl a výzkumná otázka textu I

volba tématu a jeho formulace, téma a výzkumná otázka, specifikace a konkretizace otázky, její (sociologická) relevance; cvičení: myšlenková mapa

formulace výzkumné otázky

24. 10.

tabulka + v hodině

Akademický psaný projev (část Odborný styl a jeho žánry + Myšlenkové mapy)

25. 10.

Informační zdroje a vyhledávání odborné literatury

účel a strategie hledání, klíčově informační zdroje, klíčová slova, vyhledávací algoritmy

cvičení: vlastní hledání

splnění online modulu – ověření testem

31. 10.

Moodle

Elektronické inf. zdroje

1. 11.

Cíl a výzkumná otázka textu II

zpětná vazba k vypracovaným úkolům, diskuse

revize výzkumné otázky

7. 11.

tabulka

 

8. 11.

Citování a etika vědecké práce

Základní principy, etika, seznámení s APA

splnění online modulu; splnění testu

5. 12.

Moodle

Výsledky věd. práce a práce s citacemi

+ Akademický psaný projev (část Jak napsat odb. text: parafráze)

15. 11.

Struktura odborného textu a techniky organizace informací

logická argumentace, návaznost v textu, odstavec jako stavební kámen textu; myšlenkové mapy a storyboardy

návrh struktury odborného textu

21. 11.

Moodle + v hodině

Akademický psaný projev (část Jak napsat odb. text: koherence textu a argumentace)

22. 11.

Struktura odborného textu

cvičení

 

 

 

Akademický psaný projev (část Průvodní texty)

29. 11.

Time-management

 

 

 

 

 

6. 12.

Prezentační dovednosti

 

slidy

12. 12.

Moodle

Ak. mluvený projev a prezentační dovednosti

13. 12.

Formátování a úprava textu

 

 

 

 

 

20. 12.

Q&A před odevzdáním

 

 

 

 

 

22. 12.

Odevzdání 1. verze práce

První odevzdání práce (dle zadání) – práce musí být kompletní!

Moodle

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK