PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Literární komunikace a interpretace textu - ASEV00515
Anglický název: Literary Communication and Interpretation of the Text
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alžběta Růžičková
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Růžičková (08.09.2022)
Seminář představí způsoby literární komunikace a možnosti interpretace moderní a postmoderní literatury s důrazem na praktickou interpretační část. Jednotlivé hodiny se budou skládat z teoretického úvodu a následné praktické části. Interpretace bude probíhat aplikovanou formou, důraz je kladen na aktivní a samostatnou práci každého studenta. Cílem je naučit se o textech aktivně přemýšlet, umět v textu najít dobový kontext a proniknout za autorova slova. Seminář je zaměřen na evropskou literaturu s důrazem na polskou a středoevropskou beletrii a poezii. Jednotlivé okruhy probíraných témat jsou vybrány tak, aby účastníci získali stručný přehled v rámci interpretačních metod v návaznosti na obor svého studia. Předmět je zakončen odevzdáním finální písemné práce, která naváže na probíranou látku.

Jednotlivé hodiny budou probíhat formou teoretického úvodu a následnou interpretací vybraného textu a diskuzí nad ním. Od studentů se očekává, že tento text mají přečtený, aby diskuze byla možná.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Růžičková (08.09.2022)

1. Aktivní účast na hodinách - max. 2 absence.

2. Odevzdání závěrečné práce ve stanoveném rozsahu (5-10 normostran) a kvalitě (bude upřesněno na první hodině). Obsahem závěrečné práce bude interpretace uměleckého literárního díla, které si student vybere dle vlastního uvážení po předchozí konzultaci. Termín pro oznámení tématu je 30.11.2022. Vhodnými texty jsou: román, básnická sbírka (ne pouze jedna báseň, ale např. několik textů z jedné sbírky), sbírka povídek či rozsáhlejší povídka, novela, drama. Vzhledem k zaměření semináře jsou preferovány texty napsané ve 20. a 21. století. Text musí splňovat kritéria, která jsou shrnuta zde v SIS v souboru s názvem: Pravidla pro psaní seminární práce – interpretace uměleckého textu. 

3. Termín pro odevzdání závěrečné práce je 25.1. 2023. Tento termín je stanoven z důvodu, aby v případě, že práci bude třeba opravit, byl dostatečný prostor toto udělat ještě před koncem zkouškového období. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Růžičková (08.09.2022)

CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do teorie literatury. Brno: Host, 2002. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-070-8.

HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H & H, 1999. ISBN 80-86022-57-9.

NEWTON, K. M. Jak interpretovat text: kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. V Olomouci: Periplum, 2008. ISBN 978-80-86624-47-1.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Růžičková (08.09.2022)

1. Úvodní hodina. Co to je Literární interpretace? Co to je Literární komunikace?

2. Textová rovina 

3. Tematická rovina

4. Autor

5. Čtenář

6. Nová kritika

7. Mýtus, Archetypální kritika

8. Poststrukturalismus a dekonstrukce 

9. Recepční estetika

10. Feminismus 

11. Ekologická literatura 

12. Závěrečná hodina. Shrnutí problematiky, závěrečná diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK