Podkarpatská Rus v období ČSR (1918-1938) - ASEV00042
Anglický název: Subcarpathian Russia as a Part of Czechoslovakia (1918-1939)
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Robert Pejša, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVSPATKO (30.05.2008)
V rámci semináře se budeme věnovat problematice politického, právního a kulturního
začleňování Podkarpatské Rusi do československého státního rámce. V prvním bloku
bude věnována pozornost dějinám území Podkarpatské Rusi v období fungování duálního
rakousko-uherského soustátí (1867-1918). Ve druhém bloku (1919-1921), pro dějiny
tohoto území nejdůležitějším období, se budeme věnovat detailní analýze procesu
začleňování území Podkarpatské Rusi do státního a územního rámce Československé
republiky a to zejména v souvislosti s politickou aktivitou G.I. Žatkoviče, dále
budeme analyzovat aplikování mezinárodněprávních závazků ve vztahu k území a statutu
podkarpatské Rusi ze strany českoslávských politických představitelů. Ve třetím
bloku (1922-1939) budeme sledovat vliv územně-správních reforem (župní zákon, zemské
zřízení) a aplikaci těchto norem na území Podkarpatské Rusi.

Literatura
Poslední úprava: SVSPATKO (30.05.2008)

Studijní literatura:

Česká a slovenská literatura:

BALKÁNYI, Ľ.: Deset let Podkarpatské Rusi (1923-33). Praha 1933

BENEŠ, E.: Řeč o problému podkarpatoruském a jeho vztahu k Československé republice.

Zemský výbor Čsl. obce legionářské v Užhorodě, Orbis, Praha 1934, 28 s.

BENEŠ, E.: Podkarpatsko a jeho vztah k Československu. Praha, 1996, 46 s.

CURKANOVIČ, H.J.: Ideové směrnice karpatoruských politických stran. Ústřední svaz

československého studentstva. Praha, 1931

Československá historická ročenka, 1997. Masarykova univerzita, Brno 1997

DRAHNÝ, V.: Podkarpatská Rus. Praha 1921

HANAK, W. K.: Podkarpatsko rusínská otázka 1918-1945. Společnost přátel Podkarpatské

Rusi, Praha 1998, 49 s.

HARTL, A.: Kulturní život osvobozené Podkarpatské Rusi. Praha 1924

HOETZEL, J.: Československé správní právo. Melantrich, Praha, 1937

HORA, A.: Karpatská Rus a hranice našeho státu. Praha 1919.

HORA, A.: Organisace státní správy Podkarpatské Rusi. Československý cizinecký úřad,

Praha 1919

HORA, A.: Uherská Rus za války a míru. Cizinecký úřad. Praha 1919

HOŘEC, J.: Podkarpatská Rus - země neznámá. H&H, Jinočany 1994, 121 s.

CHMELAŘ, J, KLÍMA, S., NEČAS, J.: Podkarpatská Rus, Praha 1923

KADLEC, K.: Podkarpatská Rus. Praha 1920, 28 s.

KLOFÁČ, V.: Můj pohled na Podkarpatskou Rus. In: Sborník Podkarpatská Rus,

Bratislava, 1936, s. 91

KOČÍ, B.: Podkarpatská Rus. Politika, Praha 1922

KRÁL, J.: Podkarpatská Rus. Geografická bibliografie Podkarpatské Rusi. Praha 1924

KROFTA, K.: Podkarpatská Rus a Československo. Česká expedice, Praha 1995; (Vyšlo

též v anglickém překladu: Carpathian Ruthenia and the Czechoslovak Republic. The

Slavonic Review)

MALÁ, I., GREGOROVIČOVÁ, E., KUTOVÁ, J.: Katalog a rejstříky k protokolům schůzí

vlád z fondu Předsednictva ministerské rady: 5. československé vlády (Benešova) 5.

10. 1921 - 5. 10. 1922. SÚA, Praha 1989, 205 s.

MOSNÝ, P.: Podkarpatská Rus. (Nerealizovaná autonómia). SAP, Bratislava, 2002

NEČAS, J.: Politická situace na Podkarpatské Rusi. Rok 1921. Česká expedice, 1997

NEČAS, J.: Industrializácia Podkarpatskej Rusi. In: Prúdy, 1922, s. 194-200

NEUBAUER, Z.: Státověda a theorie politiky. J.Laichter, Praha 1947, 487 s.

PEROUTKA, F.: Budování státu 3., 1920. Lidové Noviny, Praha 1991, s. 885-1349

PEŠKA, Z.: Nové zřízení Podkarpatské Rusi. Orbis, Praha, 1938, 58 s.

RAUŠER, A.: Připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice. In: Sborník

Podkarpatská Rus, Bratislava, 1936, s. 62-63

RICHARD, D.: Podkarpatská Rus jindy a nyní. Politické a národohospodářské náčrtky z

Podkarpatské Rusi. Karpatia, Mukačevo 1927, 78 s.

SCHELLE, K.: Organizace veřejné správy v letech 1848-1948, Masarykova univerzita v

Brně, 1993

Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnost. Slavistický kabinet

SAV, Bratislava 2000

Slovník veřejného práva československého. Sv. 1, Brno 1929

Statistický lexikon obcí v zemi Podkarpatoruské. Úřední seznam míst podle zákona ze

dne 14.4.1920; č. 266 Sb. zákonů a nařízení. Orbis, Praha 1937

SOBOTA, E.: Ústava Republiky československé a komentáře. Otto, Praha, 1926

ŠVORC, P.: Stručné dějiny Podkarpatské Rusi 1918-1946. Prešov, 1996

ŠVORC, P.: Zakliata krajina (Podkarpatská Rus 1918-1946). Universum, Prešov 1996,

126 s.

ŠVORC, P.: Podkarpskí Rusíni a ich vyrovnanie sa s československou šťátnosťou. In:

Československou 1918 - 1938 : Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha 1999, s.

194-200

Ústava Republiky československé. J.Otto, Praha 1926

WEYR, F., Neubauer, Z.: Ústavní listina Československé republiky. Její znění s

poznámkami. Orbis, Praha-Brno, 1931

WEYR, F.: Československé právo ústavní. Melantrich, Praha 1937, Sv. 5., 339 s.

WEYR, F.: Československé právo správní. Brno, 1922

WEYR, F.: Paměti I. Za Rakouska (1879-1918). Atlantis, Brno, 1999.

WEYR, F.: Paměti II. Za republiky (1918-1938). Atlantis, Brno, 2002

ZATLOUKAL, J.: (Sborník) Podkarpatská Rus. Bratislava 1936

BARNOVSKÝ, M.: Politické strany na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918-1939.

GONĚC, V.: Autonomie Podkarpatské Rusi jako problém úrovně práva a právního myšlení.

In: Česko-Slovenská historická ročenka 1997, Masarykova Univerzita, Brno 1997, s.

71-82

HOLEC, R.: Postoj Čechov a Slovákov k Rusínom v predvečer prvej svetovej vojny. In:

Československá historická ročenka, 1997. MU, Brno, s. 29-37

HOLEC, R.: Triumf a pád policajného agenta Ďuliškoviča. In: Dějiny a současnost,

roč. 19, č.2, 1997, s. 12-14

CHALOUPECKÝ, V.: Dvě studie o Podkarpatské Rusi. In: Bratislava, 1925

KOLÁŘ, F.: Podkarpatská Rus na pařížské mírové konferenci. In: Česko-slovenská

historická ročenka 1997, MU v Brně, 1997, s. 61-69

KREMPA, I.: Připojení Zakarpatské Ukrajiny k Československu. In: ČČH, č. 5, 1978, s.

713-739

PEŠKA, Z.: Ústava Podkarpatské Rusi. In: Bratislava, č. 2, rok 1929, s. 330

Peška, Z.: Příspěvek k ústavním dějinám Podkarpatské Rusi. In: Bratislava, Učená

společnost Šafárikova, 1930

PODRIMAVSKÝ, M.: Oszkár Jászi a národnostná otázka. In: Historický časopis, roč.

XX., č. 1, r. 1972, s. 65-88

ŠVORC, P.: Začlenenie Podkarpatskej Rusi do ČSR (1918-1920). In: Česko-slovenská

historická ročenka 1997, MU v Brně, 1997, s. 39-60

ŠVORC, P.: Stanovenie hranice medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou po vzniku ČSR

jako etnický a štátoprávny problém. In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od

obrodenia po súčasnosť, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, 2000, s. 69-87

VIDŇANSKIJ, S.: Zakarpatsko jako súčasť ČSR: Problémy národnokultúrnej obnovy a

štátnosti v r. 1919-1938. Bratislava,1993

Cizojazyčná literatura:

ALMOND, N.; LUTZ, R.: The Treaty of St. Germain. A Documentary History of its

Territorial and Political Clasuses. Stanford, California, St. University Press, 1935

BENEDEK, A.: Kárpatálja története és kultúrtörtenéte. Budapest, 1994

BETHLEN, S.: The Treaty of Trianon and European Peace. London 1934

BONKALÓ, A.: The Rusyns. Carpatho-Rusyn Research Center, New York, 1990, 160 s.

BRAUN, R.: The dismemberment of Hungary and nationalities. Budapest, 1919

Constitutions of Nations (Switzerland Constitution), Vol. III., 1956,

DEÁK, F.: Hungary at the Paris Peace Conference (The diplomatic History of the

Treaty of Trianon). Howard Fertig, New York 1972

DIOSZÉGI, I.: Az Osztrák-Magyar Monarchia föderatív átalakításának kíserlete 1871

  • ben és a nemzetközi politika (Intenational Politics and an Attempt at a Federative

Transformation of the Austro-Hungarian Monarchy in 1871), Regio. roč. 6, č.3,

s.135-180

DONALD, R.: The Tragedy of Trianon (Chiefly materials from Magyar sources). London,

1934

DRAGE, G.: Austria Hungary. London, 1909

FISKE, J.: Civil Government in the United States considered with some reference to

its origins. Chicago, (rok vydání neuveden)

FLACHBART, E.: A history of Hungary's nationalities. Budapest, 1944

FLACHBART, E.: Ruszinskó autonomiája a nemzetközi - és a csehszlovák alkotmány jog

szempontjából, Miskolc 1934 (Rusínská autonomie z hlediska mezinárodního práva a z

hlediska ústavního práva ČSR.)

HANAK, W.K.: The Subcarpathian Ruthenian Question 1918-1945. 1962, 48 s.

Hungarian Ruthenia. (Handbook prepared under the direction of the Historical section

of the Foreign office). London 1920, 24 s.

ILLÉS-ILLYASEVICS, J.: The autonomy of Ruthenia and the Czecho-Slovak minority

question. Budapest, 1938

JÁSZI, O.: The Dissolution of the Habsburg Monarchy, The University of Chicago

Press, London, 1971

JÁSZI, O.: The Problem of Subcarpathian Ruthenia. In: Kerner, R. (ed.):The

Czechoslovakia. Berkley, 1940, s. 193-215

JUHÁSZ, G.: Magyarország külpolitikája 1919 - 1945 (Maďarská zahraniční politika

1919 - 1945). Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1988, 3. vyd.

KÁROLYI, M.: Faith without Illusions. Jonathan Cape, London, 1956

KERNER, R.J.: The Czechoslovakia. Berkley , 1940

LITVÁN, G.: Oscar Jászi 1875-1957, In: The New Hungarian Quaterly, No. 32,

Budapest1991

MACARTNEY, C. A.: Hungary and her Successors. The Treaty of Trianon and its

consequences, 1919-1937. London, 1937

Macartney, C. A.: Hungary and her Successors. The Treaty of Trianon and its

Consequences, 1919-1937. Oxford University Press. London, 1937

MACARTNEY, C. A.: National States and National Minorities. London, 1934

MAGDA, Á.: Delusions about Trianon. In: The War and Society in East Central Europe,

Vol. 32, NY, Columbia University 1995, s. 15-27

MAGOCSI, P. R.: An historicographical guide to Subcarpathian Rus; In: Austrian

History Yearbook, Vol. 9-10, 1973-74, Houston 1975, s. 201-265

MAGOCSI, P. R.: The Ruthenian Decision to Unite with Czechoslovakia, In: Slavic

Review, American Quaterly of Soviet and East European Studies, Vol.34, No. 2,

Harvard University, 1975

MAGOCSI, P. R.: The shaping of the national Identity. Subcarpathian Rus 1848-1948.

Harvard University Press, London 1978, 640 s.; Magosci, P. R.: Formování národní

samostatnosti Podkarpatské Rusi 1848-1948, Užhorod 1994

Magyar Törvénytár, 1918. ?Évi, Törvényeikkek és Néptörvények. Franklin-Társulat,

Budapest, 1919 (Sbírka zákonů)

MAYER, A.J.: Politics and Diplomacy of Peacmaking. (Contaiment and Counterrevolution

at Versailles 1918-1919). Random House, New York, 1966

MAYER, M.: The Rusyns of Hungary. Political and social developments, 1860-1910.

ORMOS, M.: From Padua to the Trianon, 1918-1920. New York, 1990

SZARKA, L.: Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika 1867-1918

(Slovenský národný vývin - národnostná politika v Uhorsku 1867-1918). Kalligram a

Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Edícia Dialógy, Bratislava, 1999

TELEKI, P.: The evolution of Hungary and its place in European History. New York, 1923

The Constitution of the Czechoslovak Republic. Prague, 1920

Új magyar irodalmi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000

VÖLGYES, I.: Hungary in revolution 1918-1919. Budapest

YUHASZ, M.: Wilson's Principles in Czechoslovak Practise. The Situation of the

Carpatho-Russian People under the Czek yoke. Homestead, Pensylvannia, 1929

ZSELICZKY, B.: Karpátalja a két világháború időszakban. A területi autonómia sorsa.

In: Kárpatálja a cseh és a szovjet politika érdekterében 1920-1945,

Politikatörtenéti Füzetek, Napvilág kiadó, s.26-63

ZSELICZKY, B.: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 1920-1945.

Napvilág Kiadó Budapest, 1998

ZURAWSKI VEL GRAJEWSKI, P. P. : Problematika badań nad Rusinami karpackimi w związku

z ostatnimi publikacjami Paula R. Magocsiego. In: Kwartalnik Historiczny, roč. CIV.,

č. 1, Polska Akademia Nauk - Institut Historii,1997, s. 72-85

ZURAWSKI VEL GRAJEWSKI, P. P.: Sprawa ukraińska na koferencji pokojowej w Parizu w

roku 1919. Semper, Warszawa, 1995

ZURAWSKI VEL GRAJEWSKI, P. P.: Geograficzne aspekty kształtowania się granic

państwowych w latach 1918-1923 na obszarach zamieszkanych przez ludność ukrainską.

In: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, č. 62, 1998, s. 15-24

Sylabus
Poslední úprava: SVSPATKO (30.05.2008)

V rámci semináře se budeme věnovat problematice politického, právního a kulturního

začleňování Podkarpatské Rusi do československého státního rámce. V prvním bloku

bude věnována pozornost dějinám území Podkarpatské Rusi v období fungování duálního

rakousko-uherského soustátí (1867-1918). Ve druhém bloku (1919-1921), pro dějiny

tohoto území nejdůležitějším období, se budeme věnovat detailní analýze procesu

začleňování území Podkarpatské Rusi do státního a územního rámce Československé

republiky a to zejména v souvislosti s politickou aktivitou G.I. Žatkoviče, dále

budeme analyzovat aplikování mezinárodněprávních závazků ve vztahu k území a statutu

podkarpatské Rusi ze strany českoslávských politických představitelů. Ve třetím

bloku (1922-1939) budeme sledovat vliv územně-správních reforem (župní zákon, zemské

zřízení) a aplikaci těchto norem na území Podkarpatské Rusi.