Vývoj a dějiny slovenštiny - ASE500197
Anglický název: The Development and Historical Grammar of Slovak Language
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: slovenština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marián Sloboda, Ph.D.
Vyučující: Marián Sloboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - slovenština
Předmět se zaměřuje na otázku praslovanského původu slovenštiny v rozdílných existujících teoretických popisech, na společenské dějiny slovenského jazyka a na jeho hláskoslovný a tvaroslovný vývoj od 9. století do současnosti. Vývojové procesy se dokumentují na textech rozdílných typů a písemných památkách. Zvláštní pozornost je věnována českému vlivu na vývoj slovenského písemnictví.
Poslední úprava: Sloboda Marián, Ph.D. (02.08.2023)
Literatura - slovenština

KRAJČOVIČ, R. – ŽIGO, P.: Dejiny spisovnej slovenčiny. 3. vyd. Bratislava, 2011.

KRAJČOVIČ, R.: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. 2. vyd. Bratislava, 2009.

ŽIGO, P.: Dejiny slovenského jazyka. In: P. Žigo a kol., Slovacicum: Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava, 2004, s. 73 – 112.

PAULINY, E.: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava, 1983.

***

PUKANEC, M.: Slovenská lingvogenéza z postpozitivistickej perspektívy. Slovenská reč, 71, 2006, č. 6, s. 377 – 381.

HABIJANEC, S.: Fonologické aspekty vývinu slovenčiny. Bratislava: Veda, 2018 (vybrané štúdie).

***

ĎUROVIČ, Ľ.: Predhistória spisovnej slovenčiny. Bratislava: Veda, 2018 (vybrané štúdie).

KOPECKÁ, M., a kol.: Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava, 2011.

KRAJČOVIČ, R.: Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období. Bratislava, 1991.

***

KRAJČOVIČ, R.: Svedectvo dejín o slovenčine. Martin: Matica slovenská, 1977.

Pramene k dejinám slovenčiny I – III.

KRALČÁK, Ľ., a kol. (ed.): Ľudovít Štúr: jazykovedné dielo. 2. doplnené a upravené vydanie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 (úvodná štúdia a vybrané práce).

Poslední úprava: Sloboda Marián, Ph.D. (02.08.2023)
Sylabus - slovenština

  • periodizace dějin slovenštiny

  • koncepce původu (lingvogeneze) slovenštiny

  • základní vývojové impulzy rozpadu praslovanské jednoty (kontrakce, zánik jerů, denazalizace)

  • velkomoravské písemnictví

  • základní rysy fonologického, gramatického a lexikálního vývoje

  • český vliv na utváření spisovné slovenštiny

  • krystalizace kulturních forem slovenštiny

  • normalizační pokusy a kodifikace spisovného útvaru jazyka

Poslední úprava: Sloboda Marián, Ph.D. (07.09.2023)