PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Second Language from the Area of Studies I: Hungarian Language - ASE500078E
Anglický název: Second Language from the Area of Studies I: Hungarian Language
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: maďarština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASE500078
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jiří Januška, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

Získání atestace je podmíněno úspěšným splněním závěrečného písemného testu. Student, který včas odevzdá alespoň 75 % domácích úkolů (které jsou jinak nepovinné), bude moci psát zkrácenou verzi závěrečného testu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

ZÁKLADNÍ LITERATURA


Učebnice:

SZITA, Szilvia - PELCZ, Katalin: MagyarOK. 1. kötet (A1+). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2013. Učebnice (Magyar nyelvkönyv) + pracovní sešit (Nyelvtani munkafüzet).

Více informací o učebnici - včetně doplňkových materiálů a informací o možnostech, jak učebnici získat - zde: http://kses.ff.cuni.cz/madarstina/ucebnice

  

DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA

 

Další literatura vhodná ke studiu a dalšímu procvičování maďarské gramatiky:

SCHREIEROVÁ, Angelika: Maďarština (nejen) pro samouky. Praha: LEDA, 2012.

EŐRY, Vilma - SCHREIEROVÁ, Angelika: Maďarská gramatika. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2002. 

Slovníky:

a) překladové slovníky velké:

HRADSKÝ, Ladislav a kol.: Maďarsko-český slovník = Magyar-cseh szótár. 2 sv. Praha: Academia, 1. vyd. 1989, 2. vyd. 2003.

DOBOSSY, László a kol.: Cseh-magyar szótár = Česko-maďarský slovník. 2 sv. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960.

b) překladové slovníky malé:

HRADSKÝ, Ladislav - BLASKOVICS, Josef: Maďarsko-český a česko-maďarský kapesní slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1. vyd. 1968, 2. vyd. 1978, 3. vyd. 1983, 4. vyd. 1987.

Maďarština slovníček. Brno: Lingea, 2015.

c) ilustrovaný maďarsko-český slovník základní slovní zásoby:

KOVÁŘ, Michal - KÜŰ, Rita: 1000 maďarských slovíček. Brno: Edika, 2012.

d) výkladový slovník maďarský:

EŐRY, Vilma: Értelmező szótár+. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2007. [Hesla obsahují také informace o formální morfologii heslového slova, synonymech, etymologii atd.]

 

Více informací o dalších materiálech ke studiu maďarštiny zde: http://kses.ff.cuni.cz/madarstina/dalsi

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

Práce na hodinách bude probíhat podle učebnice, pracovního sešitu a doplňkových materiálů. Po každé hodině jsou připraveny domácí úkoly umožňující studentovi procvičovat probranou látku také mimo hodiny. Kurz využívá kromě "papírové výuky" hojné audiomateriály, pro výuku slovíček jsou připraveny rovněž studijní materiály v aplikaci Quizlet. Informace o učebnici, doplňkových materiálech a aplikaci Quizlet zde: http://kses.ff.cuni.cz/madarstina/ucebnice.

Detailní rozpis probírané látky a také zadání domácích úkolů jsou k dispozici v Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

Jako výstupní znalost kurzu se předpokládá: osvojení si slovní zásoby, ustálených slovních spojení a repertoáru gramatických jevů maďarštiny probíraných v 1.-3. kapitole učebnice MagyarOK 1. díl (A1+). Všechny tyto kompetence budou průběžně budovány a procvičovány na hodinách, k jejich probloubení budou sloužit i domácí úkoly. Závěrečný písemný test bude testovat právě tyto kompetence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK