PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dialektologie a variety slovenštiny - ASE500054
Anglický název: Dialectology and Varieties of Slovak
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovenština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marián Sloboda, Ph.D.
Vyučující: Marián Sloboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (08.03.2024)
Cílem předmětu je získat přehled o přístupech v dialektologii a mapování jazyka a seznámit se slovenskými nářečími. Předmět se věnuje současné pozici nářečí mezi jinými varietami (útvary) slovenštiny v komunikaci, členění slovenského jazykového území na nářečové makroareály a konkrétním nářečím, jejich hláskoslovnou, morfologickou a lexikální charakteristikou. Zvláštní pozornost je věnována také česko-slovenské jazykové hranici a nářečím užívaným mimo území dnešního Slovenska, zejména ve Vojvodině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (31.01.2023)

  • Zápočet se udílí za četbu a vypracování praktických domácích úkolů
  • V případě absence: písemné shrnutí četby k dané hodině

Literatura
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (08.03.2024)

Základní studijní literatura

KOVÁČOVÁ, V. (2013). Vybrané kapitoly z dialektológie: učebné texty a materiály. Ružomberok: Verbum.

MÚCSKOVÁ, G., MUZIKOVÁ, K. & WAMBACH, V. (2012). Praktická dialektológia (vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu). Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien.

Atlas slovenského jazyka, 1-4. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968-1984.

***

CHAMBERS, J. K. & TRUDGILL, P. (1998). Dialectology. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané kapitoly)

***

BERRUTO, G. (2010). Identifying dimensions of linguistic variation in a language space. In Auer, P. & Schmidt, J. E. (eds), Language and Space. Volume 1. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 226-241.

SLANČOVÁ, D. & SOKOLOVÁ, M. (1994). Variety hovorenej podoby slovenčiny. In J. Mlacek (red.), Studia Academica Slovaca, 23. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, s. 225-240.

***

PRESTON, D. R. (2010). Language, space and the folk. In P. Auer & J. E. Schmidt (eds), Language and Space. Volume 1. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 179-201.

ONDREJOVIČ, S. (2008 [1991]). Bratislava versus stredné Slovensko (sociolingvistický pohľad). In S. Ondrejovič, Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava: Veda, s. 119-125. (Původně vyšlo v P. Odaloš & V. Patráš (ed.), Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 2. diel. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 1991, s. 226-232.)

***

KRAJČOVIČ, R. (1988). Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

ŠTOLC, J. (1994). Slovenská dialektológia. Bratislava: Veda.

Studia Academica Slovaca, 26-28. Bratislava: Stimul, 1997-1999 (příspěvky k dialektologii východoslovenských, stredoslovenských, resp. západoslovenských nářečí).

DUDOK, D. (1993). Vznik a charakter slovenských nárečí v juhoslovanskej Vojvodine. Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 15, s. 19-29.

PAULINY, E. (1978). Vývin česko-slovenskej jazykovej hranice v najstaršom období. In J. Mlacek (red.), Studia Academica Slovaca, 7. Bratislava: Alfa, s. 369-382.

***

Další doporučená literatura

AUER, P. & SCHMIDT, J. E. (eds) (2010). Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods. Berlin: Mouton de Gruyter.

LAMELI, A., KEHREIN, R. & RABANUS, S. (eds) (2011). Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 2: Language Mapping. Berlin: Mouton de Gruyter.

FERENČÍKOVÁ, A. (red.) (1999). Nárečia a národný jazyk. Bratislava: Veda (zvl. Múcsková, s. 267-276).

KIRÁLY, P. (red.) (1993). Atlas slovenských nárečí v Maďarsku. Budapešť: Slovenský výskumný ústav Zväzu Slovákov v Maďarsku.

KLOSS, H. (1967). 'Abstand languages' and 'ausbau languages'. Anthropological Linguistics, 9, s. 29-41.

KRAJČOVIČ, R. (1974). Slovenčina a slovanské jazyky. 1.: Praslovanská genéza slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo.

MAXWELL, A. (2008). Prečo má slovenčina tri nárečia: prípadová štúdia z historickej perceptuálnej dialektológie. In S. Mislovičová (ed.), Jazyk a jazykoveda v pohybe. Bratislava: Veda, s. 189-210.

MÚCSKOVÁ, G. (ed.) (2009). Jazykovedné štúdie XXVI: História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Bratislava: Veda.

NÁBĚLKOVÁ, M. (2016). The Czech-Slovak communicative and dialect continuum: With and without a border. In T. Kamusella, M. Nomachi & C. Gibson (eds), The Palgrave Handbook of Borders, Identity and Language in the Modern Slavic World. London: Palgrave Macmillan, s. 140-184.

NIEDZIELSKI, N. A. & PRESTON, D. R. (2000). Folk Linguistics. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

ONDRUŠ, P. (1956). Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike. Bratislava: SAV.

PALKOVIČ, K. (1981). Slovenské nárečia: príručka pre terénny výskum. Banská Bystrica: Krajské osvetové stredisko.

SLANČOVÁ, D. & SOKOLOVÁ, M. (2011). Návrat k varietám hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku po pätnástich rokoch. In M. Ološtiak, Ivanová, M. & D. Slančová (eds.), Vidy jazyka a jazykovedy. Prešov: Prešovská univerzita, s. 341-357.

SLOBODA, M. (2004). Jazyk národnostnej menšiny, idiolektné siete a biografie (Slováci v chorvátskom Iloku). Slovenská reč, 69, č. 1, s. 15-36.

Slovník slovenských nárečí. Bratislava: Veda, 1994-.

ŠTOLC, J. (1968). Reč Slovákov v Juhoslávii: Zvuková a gramatická stavba. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

VÁŽNÝ, V. (1934). Nářečí slovenská. In V. Dědina (ed.), Československá vlastivěda. Díl III.: Jazyk. Praha: Sfinx 1934, s. 219-310.

Sylabus
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (08.03.2024)

Základní pojmy. Stratifikace slovenštiny.

Dialektologická transkripce.

Mapování jazyka a nářeční atlasy.

Dialektometrie.

Otázky členění slovenských nářečí.

Západoslovenská nářečí.

Západoslovenská nářečí a česko-slovenská jazyková hranice.

Středoslovenská nářečí.

Východoslovenská nářečí.

Slovenská nářečí na Dolní zemi (Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko).

Percepční dialektologie. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK