Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě III (20. a 21. století) - ASE500031
Anglický název: Central European Literatures in Comparative Perspective III (20th and 21th Century)
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Michala Benešová, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
Vyučující: Michala Benešová, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (26.09.2017)

Seminář se v šesti blocích věnovaných jednotlivým středoevropským literaturám (polská, maďarská, slovenská) soustřeďuje na vzájemné vazby, ale i specifika literárního vývoje a rozdíly v periodizaci literatur ve středoevropském regionu ve 20. století. Výchozím bodem jsou proměny jednotlivých literatur v období mezi válkami. Další okruh témat souvisí s nastolením nové společenské i kulturní situace po r. 1945, která umožnila obnovu tradičních literárních kontaktů budovaných a rozvíjených již v meziválečném období, a literární reflexe válečných zkušeností. Dalším periodizačním mezníkem je fenomén socialistického realismu v literaturách středoevropských zemí. Vedle oficiální literární produkce bude sledována i literatura exilová, samizdatová a ineditní. Šedesátá léta 20. století obecně představují příliv západoevropských vývojových trendů do národních literatur střední Evropy, ale zároveň jde také o období hledání nových podob vzájemných literárních vztahů v rámci středoevropského areálu. Pozornost bude soustředěna zejména na problematiku experimentální prózy (včetně fenoménu tzv. postmoderny), vývoj dramatu (absurdní drama), deníkové a memoárové literatuře či grotesce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (26.09.2017)

Polská literatura

J. KWIATKOWSKI: Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990

R. MATUSZEWSKI: Literatura polska 1939–1991, Warszawa 1995

M. KOWALCZYK – P. POSLEDNÍ: Jákobův žebřík. Polská literatura v letech 1945–1969, Červený Kostelec 2008

P. POSLEDNÍ: Zápas s Leviatanem. Polská literatura v letech 1970–1990, Praha 2011

ŠTĚPÁN, L. a kol.: Slovník polských spisovatelů, Praha 2000

J. ZIELIŃSKI: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1989

P. CZAPLIŃSKI – P. ŚLIWIŃSKI: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999

S. BURKOT: Literatura polska w latach 1939–1999, Warszawa 2002

Literatura polska 1918-1975. I-II. Brodka, A., Zaworska, H., Żółkiewski, S. (eds.), Warszawa 1993

M. DANILEWICZ – ZIELIŃSKA: Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 1992

T. DREWNOWSKI: Literatura polska 1944–1989. Próba scalenia, Kraków 2004

J. JARZĘBSKI: Proza dwudziestolecia, Kraków 2005

K. MALISZEWSKI: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999

Slovenská literatura

BARBORÍK, V.: Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu). Bratislava, LIC 2014.

BÍLIK, R.: Slovenská literatúra po roku 1945. Literárny život na Slovensku (1945-1989). Spory o orientáciu (1945-1949).

In: Slovenská literatúra, roč. 41, č. 1-2, 1994, s. 3-10.

35

BÍLIK, R.: Teoretické a metodologické aspekty výskumu kultúrneho života na Slovensku v rokoch 1948-1956. In: Umenie

v službách totality 1948-1956. Bratislava 2001, s. 9-15.

Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. (V. Marčok a kol.). Bratislava,

2004.

Hľadanie súčasnosti : Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Radoslav Passia, Ivana Taranenková, eds.). Bratislava, LIC

2014.

Holokaust v české, slovenské a polské literatuře (ed. Jiří Holý). Praha, Karolinum 2007.

CHMEL, R.: Literatúry v kontaktoch. Štúdie o slovensko-maďarských literárnych vzťahoch. Bratislava 1972.

Kontext české a slovenské literatury : antologie českých a slovenských textů 1830-1983. (Uspoř. L. Patera, R. Chmel).

Praha 1997.

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po r. 1989. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej

univerzity v Prešove. 2011, 2012.

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po r. 2000. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej

univerzity v Prešove. 2013, 2014, 2015.HOCHEL, I.: Slovenská literatúra po roku 1989. LIC, Bratislava 2007.

MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice, LCA 1997.

PAŠTÉKOVÁ, J.: Národné varianty budovateľského románu? In: UNIVERSITAS OSTSRAVIENSIS ACTA

FACULTATIS PHILOSOPHICAE LITTERARUM STUDIA, č. 2, 1995, s. 193-196.

PAŠTÉKOVÁ, J.: Slovenská próza 1945-1962. In: Slovenská literatúra, roč. 41, č. 1-2, 1994, s. 22-42.

RÉDEY, Z.: Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. Nitra, UKF 2007.

Slovník slovenských spisovateľov. Mikula, V. (ed.). Praha, Libri 1999.

Tvorivosť literárnej recepcie /Az irodalmmi recepció kreativitása. Bratislava, Veda 2008.

ŽILKA, T.: Postmoderná semiotika textu. Nitra 2000.

Maďarská literatura

RÁKOS, P.: Neúnavná slova, Praha, Academia, 2011.

RÁKOS, P. (ed): Velká generace. Básníci Nyugatu. Praha, Mladá fronta 1982.

JAŘAB, J. (ed.): Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (26.09.2017)

Základní tematické okruhy

1. Specifika a diferenciace středoevropské literatury v meziválečném období

2. Reflexe druhé světové války a okupace ve válečné i poválečné poezii a próze v literaturách střední Evropy a ve

vztahu k literatuře české

3. Zkušenost holokaustu a reflexe totalitního systému v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře české

4. Typologie socialistického realismu, budovatelské schéma a žánrová diferenciace: literatura střední Evropy v

období schematismu, český literární kontext budovatelského románu

5. Vliv francouzského „nového románu" a tradice experimentální prózy, vliv existencialismu v literaturách střední

Evropy

6. Postmoderní literatura, memoárová a deníková literatura v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře

české

7. Středoevropská groteska a absurdní drama v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře české

8. Fenomén exilové, samizdatové a ineditní literatury v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře české

9. Diference normalizační politiky v literaturách střední Evropy, s ohledem na českou literaturu