PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě III (20. a 21. století) - ASE500031
Anglický název: Central European Literatures in Comparative Perspective III (20th and 21th Century)
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michala Benešová, Ph.D. (25.09.2016)

Přednáška se v šesti blocích věnovaných jednotlivým středoevropským literaturám (polská, maďarská, slovenská) soustřeďuje na vzájemné vazby, ale i specifika literárního vývoje a rozdíly v periodizaci literatur ve středoevropském regionu ve 20. století. Výchozím bodem jsou proměny jednotlivých literatur v období mezi válkami. Další okruh témat souvisí s nastolením nové společenské i kulturní situace po r. 1945, která umožnila obnovu tradičních literárních kontaktů budovaných a rozvíjených již v meziválečném období, a literární reflexe válečných zkušeností. Dalším periodizačním mezníkem je fenomén socialistického realismu v literaturách středoevropských zemí. Vedle oficiální literární produkce bude sledována i literatura exilová, samizdatová a ineditní. Šedesátá léta 20. století obecně představují příliv západoevropských vývojových trendů do národních literatur střední Evropy, ale zároveň jde také o období hledání nových podob vzájemných literárních vztahů v rámci středoevropského areálu. Pozornost bude soustředěna zejména na problematiku experimentální prózy (včetně fenoménu tzv. postmoderny), vývoj dramatu (absurdní drama), deníkové a memoárové literatuře či grotesce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (20.02.2013)

Základní studijní literatura:
Slovník slovenských spisovateľov. Mikula, V. (ed.). Libri, Praha 1999.

Panoráma slovenskej literatúry III. (Literárne dejiny od roku 1945 po súčasnosť). SPN, Bratislava 2006.

Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. (V. Marčok a kol.). Bratislava, 2004.

HOCHEL, I.: Slovenská literatúra po roku 1989. LIC, Bratislava 2007.

CHMEL, R.: Literatúry v kontaktoch. Štúdie o slovensko-maďarských literárnych vzťahoch. Bratislava 1972.

CHMEL, R.: Romantizmus v globalizme : malé národy - veľké mýty. Kalligram, Bratislava 2009.

Kontext české a slovenské literatury : antologie českých a slovenských textů 1830-1983. (Uspoř. L. Patera, R. Chmel). Praha 1997.

MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. LCA, Levice 1997.

RÉDEY, Z.: Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. UKF, Nitra 2007.

Tvorivosť literárnej recepcie /Az irodalmmi recepció kreativitása. Veda, Bratislava 2008.

POMÁGÁTS, B.: Az újabb magyar irodalom. Budapest 1982.

Kortárs magyar írók kislexikona 1959-1988. Budapest 1989.

Vörös, I.: Lakatlan szigetek már nincsenek. Budapest 2001.

Szymanowská, L.: Bez obalu (Antologie současné maďarské poezie). Praha 2001.

BURKOT, S.: Literatura polska w latach 1939-1999. Warszawa 2002.

Czapliński, P., Śliwiński P.: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.

Danilewicz - Zielińska, M.: Szkice o literaturze emigracyjnej. Warszawa 1992.

Maliszewski, K.: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. Bydgoszcz 1999.

Stabro, S.: Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. Kraków 2002.

FIK, M.: Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Warszawa 1991.

Další odborná literatura:
BAKOŠ, M.: Z dejín slovenského verša. Veda, Bratislava 1984.

Literatúra po roku 1989. In: Panoráma slovenskej literatúry III. (Literárne dejiny od roku 1945 po súčasnosť). SPN, Bratislava 2006.

Reményi, J. T., Marján, T.: Magyar irodalom 1945-1995. Budapest 1996.

Reményi, J.: Sinistrától Ibusárig (kritikák, tanulmányok). Budapest 1998.

DOMOKOS, M.: Hajnali józanság (Esszék, viták, elemzések). Budapest 1997.

Görömbei, A.: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980. Budapest 1982.

Béládi, M., Pomogáts, B., Rónay, G.: A nyugati magyar irodalom. Budapest 1986.

Tomkowski, J.: Dwadzieścia lat z literaturą 1977-1996. Warszawa 1998.

STALA, D.: Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997.

Ke studiu slovenské literatury:

1. Židovská literatura (20. únor 2013)
Literatura:

HAMADA, Milan: Nad prozaickou tvorbou Leopolda Laholu. In: Slovenské pohľady, č. 3, 1993, s. 32-34.

PRUŠKOVÁ, Zora: Vysloviteľnosť nevysloviteľného alebo štrnásť noviel Leopolda Laholu (Tri poznámky a pokus o výklad). In: Česká literatúra, č. 3, 1996, s. 309-319.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Leopold Lahola - odchody a návraty. In: Slovenské pohľady, č. 3, 1993, s. 8-14.

PETRÍK, Vladimír: Prozaik Leopold Lahola (interpretácia novely Rozhovor s nepriateľom). In: Slovenské pohľady, č. 3, 1993, s. 28-31.

JENČÍKOVÁ, Eva: Laholov „exil v exile“ (Prehľad domácej i menej známej exilovej tvorby Leopolda Laholu, životné osudy a faktografia autorovho návratu do slovenskej kultúry). In: Umenie v službách totality 1948-1956. Bratislava 2001, s. 107-114.

2. Protiválečná literatura (21. únor 2013)
Literatura:

PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Slovenská próza 1945-1962. In: Slovenská literatúra, roč. 41, č. 1-2, 1994, s. 22-42.

BÍLIK, René: Slovenská literatúra po roku 1945. Literárny život na Slovensku (1945-1989). Spory o orientáciu (1945-1949). In: Slovenská literatúra, roč. 41, č. 1-2, 1994, s. 3-10.

KUSÝ, Ivan: Programová antitéza schematizmu (Alfonz Bednár). In: Premeny povstaleckej prózy. Bratislava 1974.

RAKÚS, Stanislav: Prozaické dielo Alfonza Bednára. In: Próza a skutočnosť. Bratislava 1982, s. 125-179.

Četba na seminář (21. únor 2013): Leopold Lahola: Rozhovor s nepriateľom (Posledná vec) a Ladislav Fuks: Kchonyho cesta do světa (Mí černovlasí bratři)

3. Literatura v období schematismu (budovatelská próza): (13. březen 2013)
Literatura:

BÍLIK, René: Slovenská literatúra po roku 1945. Literárny život na Slovensku (1945-1989). Industrializovaná literatúra (1949-1956). In: Slovenská literatúra, roč. 41, č. 1-2, 1994, s. 11-21.

BÍLIK, René: Teoretické a metodologické aspekty výskumu kultúrneho života na Slovensku v rokoch 1948-1956. In: Umenie v službách totality 1948-1956. Bratislava 2001, s. 9-15.

BÍLIK, René: Minulosť, história, historicizmus a socialistický realizmus. In: Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění.:

DRUG, Štefan: „K niektorým otázkam“ vzniku, typologického zaradenia a hodnoty Hečkovej Drevenej dediny. In: Umenie v službách totality 1948-1956. Bratislava 2001, s. 115-121.

PETRÍK, Vladimír: Autocenzúra druhých a ďalších vydaní v 50. rokoch. In: Umenie v službách totality 1948-1956. Bratislava 2001, s. 123-133.

PRUŠKOVÁ, Zora: Paralelné identity v štruktúre vojnového a budovatelského románu. In: Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění.:

MIKULA, Valér: „Červené“ päťdesiate v „zlatých“ šesťdesiatych. In: Romboid, č. 1, 2004, s. 50-55.

PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Národné varianty budovateľského románu? In: UNIVERSITAS OSTSRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE LITTERARUM STUDIA, č. 2, 1995, s. 193-196.

4. Odklon od schematismu (14. březen 2013)
Literatura:

ILLG, Jacek: Ohrožení lidské identity v poválečné české a slovenské próze. In: UNIVERSITAS OSTSRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE LITTERARUM STUDIA, č. 2, 1995, s. 197-205.

PYNSENT, Robert B.: Úvod do mýtoborectva. In: Romboid, 1991, č. 7, s. 3-(5)16.

RAKÚS, Stanislav: Prozaické dielo Alfonza Bednára. In: Próza a skutočnosť. Bratislava 1982, s. 125-179.

PRUŠKOVÁ, Zora: Skrytá identita „budovateľskej“ balady. In: Slovenská literatúra, roč. 53, 2006, č. 3-4, s. 200-207.

ŠTEVČEK, Ján: Moderný slovenský román. Bratislava 1983, s. 500-512.

Četba na seminář (14. březen 2013): Alfonz Bednár: Sklenný vrch

5. Inspirace tzv. francouzským novým románem (3. duben 2013)
Literatura:

HAMADA, Milan: Skutočnosť a konvencie. In: Slovenské pohľady, roč. 79, 1963, č. 10, s. 134-135.

Matejovič, Pavel: Ponory a morality. In: Slovenská literatúra, roč. 52, 2005, č. 2, s. 81-94.

6. Postmoderní literatura
Literatura:

Od moderny k postmoderne. Nitra 1997.

Žilka, Tibor: Postmoderná semiotika textu. Nitra 2000.

Četba na seminář (4. duben 2013): Dušan Mitana: Letné hry (z knihy: Psie dni) a Pavel Vilikovský: Večne je zelený...

7. Středoevropská groteska (24. duben 2013)
Literatura:

ŽILKA, Tibor: Groteskná postava a Frankenstein. In: Postmoderná semiotika textu. Nitra 2000, s. 97-108.

ŽILKA, Tibor: Groteska v česko(slovenskom) filme a literatúre. In: ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PHILOSOPHICA. MO RA VI CA 4 - 2005, s. 149-159.

POKRIVČÁKOVÁ, S.: Karnevalová a satirická groteska. Garmond, Nitra 2002.

8. Absurdní divadlo (25. duben 2013)
Literatura:

LACZKOVÁ, Margita: Od absurdnej drámy k postmodernej. In: Od moderny k postmoderne. Nitra 1997, s. 201-208.

Lajcha, L.: Milan Lasica a Július Satinský v Štúdiu S. Slovenské divadlo 1999, č. 1.

Porubjak, M.: Lasica a Satinský. Svět a divadlo 1995, č. 2.

Darovec, P.: Príbeh o tom, ako sa oficiálne vchádza do dejín (Milan Lasica, Július Satinský: L & S). In: RAK, 2, 1997, č. 2.

Hatala, M.: Humor po slovensky (Milan Lasica, Július Satinský, Stanislav Štepka: Kam na to chodíte). In: Romboid, 27, 1992, č. 8.

Četba na seminář (25. duben 2013): Samko Tále: Kniha o cintoríne

Ke studiu polské literatury (četba):

1. Židovská literatura (četba: Julian Stryjkowski - Austeria/Hostinec)

2. Protiválečná literatura

3. Budovatelský román (četba: Tadeusz Konwicki - Przy budowie/Na stavbě)

4. Odklon od schematismu

5. Inspirace tzv. fr. novým románem

6. Postmoderní literatura (četba: Manuela Gretkowska - Tarot paryski)

7. Středoevropská groteska

8. Absurdní divadlo (četba: Sławomir Mrożek - Tango)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michala Benešová, Ph.D. (25.09.2016)

Základní tematické okruhy

1. Specifika a diferenciace středoevropské literatury v meziválečném období

2. Reflexe druhé světové války a okupace ve válečné i poválečné poezii a próze v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře české

3. Zkušenost holokaustu a reflexe totalitního systému v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře české

4. Typologie socialistického realismu, budovatelské schéma a žánrová diferenciace: literatura střední Evropy v období schematismu, český literární kontext budovatelského románu

5. Vliv francouzského „nového románu" a tradice experimentální prózy, vliv existencialismu v literaturách střední Evropy

6. Postmoderní literatura, memoárová a deníková literatura v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře české

7. Středoevropská groteska a absurdní drama v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře české

8. Fenomén exilové, samizdatové a ineditní literatury v literaturách střední Evropy a ve vztahu k literatuře české

9. Diference normalizační politiky v literaturách střední Evropy, s ohledem na českou literaturu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK