PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě I (starší literatura) - ASE500029
Anglický název: Central European Literatures in Comparative Perspective I (Middle Ages and Early Modern Era)
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

Předmět koncipovaný jako přednáška navazuje a dále rozvíjí znalosti dějin literatur střední Evropy od vzniku
středověkého písemnictví do konce 18. století, získané posluchači v předcházejícím bakalářském studiu.
Pozornost bude soustředěna především na národní prostředí, jejichž jazyk je studován jako Jazyk A (maďarský,
polský a slovenský jazykový prostor). Literatury střední Evropy budou na jedné straně vykládány v kontextu
studovaného areálu ve vzájemných interakcích, na straně druhé bude zkoumána jejich souvislost s evropským
kulturním vývojem. Důraz bude kladen na literární fenomény, které svými zdroji a významem přesahují dnešní
národně pojímané literární tradice. V této souvislosti bude zvláštní pozornost věnována úloze staroslověnského
písemnictví a nástupu památek zachycených v prvotních formách národního jazyka. Formování a proměny
předobrozeneckých literatur střední Evropy budou nahlíženy v širším kontextu sociokulturního a historického
vývoje regionu. Posluchači budou seznámeni se základní literaturou, a to jak sekundární, tak i primární (s kritickým
vydáním textů).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

Základní studijní literatura:
KÁKOŠOVÁ, Z.: Kapitoly zo slovenskej literatúry. 9.-18. storočie. AEP, Bratislava 2005.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry I. NLC, Bratislava 1997.

CURTIUS, E. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Triáda, Praha 1998.

HAMADA, M.: Zrod novodobej slovenskej kultúry. SAP, Bratislava 1995.

VAŠICA, J.: Literární památky epochy velkomoravské. Praha 1996.

PRAŽÁK, R.: Legendy a kroniky koruny uherské. Vyšehrad, Praha 1988.

Další odborná literatura:
KÓSA, L.: Magyar művelődéstörténet. Budapest 2000.

Várkonyi, R. Á.: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Budapest 1987.

Fügedi, E.: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Budapest 1986.

Karácsonyi, J.: Magyarország egyháztörténete 970-től 1900-ig. Budapest 1985.

Nemeskürti, I., Liptay, K.: A magyar művelődés századai. Budapest 1985.

Régi Magyar Irodalmi Szöveggyűjtemény. Humanizmus I. Budapest 1998.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II.. A 16. század magyar nyelvű világi irodalma. Budapest 2000.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez - Középkor. Budapest 1992.

KOLMANOVÁ, S.: Bálint Balassi, odlišnosti a specifika maďarské renesance. In: Amicus, Praha 2005/XIII, s. 65-71.

Borowski A.: Renesans. Kraków 2002.

Bukowski K.: Biblia a literatura polska. Antologia. Warszawa 1990.

Hernas Cz., Barok, Warszawa 1973.

Hernas, Cz.. Literatura baroku. Warszawa 1987.

Kossowska, M.: Biblia w języku polskim 1-2. Poznań 1968-1969.

Krzyżanowski, J.: Barok na tle prądów romantycznych. Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, (red.:) H. Markiewicz. Wrocław 1982.

Michałowska, T.: Średniowiecze. Warszawa 1995.

Witczak, T.: Literatura Średniowiecza. Warszawa 1990.

Huizinga, J.: Jesień Średniowiecza. Warszawa 1992.

Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Wrocław 1975.

Pelc, J., Kochanowski, J.: Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 1980.

Pelc, J.: Literatura odrodzenia w Polsce. Warszawa 1994.

Ziomek J., Literatura odrodzenia, Warszawa 1987 i wyd. nast.

Ziomek J., Renesans, Warszawa 1973 i wyd. nast.

Další odborná literatura:
Antológia staršej slovenskej literatúry. Mišianik, J. (ed.). Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980.

Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópského kontextu. Bratislava, Veda 1998.

KÁKOŠOVÁ, Z., VOJTECH, M.: Slovenský literárny barok. UK, Bratislava 2005.

ĎUROVIČ, J.: Evanjelická literatúra do tolerancie. Martin 1940.

Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva I-IV. SAV, Bratislav 1984-1989, 1997.

GÁFRIKOVÁ, G. a kol.: Panonia docta. Učená Panónia. Z predhistórie uhorsko-slovenskej literárnej historiográfie. Veda, Bratislava 2003.

MIŠIANIK, J. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I. SAV, Bratislava 1958.

MIŠIANIK, J.: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. SAV, Bratislava 1974.

TIBENSKÝ, J.: Chvály a obrany slovenského národa. Obzor, Bratislava 1965.

Encyklopédia slovenských spisovateľov. Obzor, Bratislava 1984.

Slovník slovenských spisovateľov. Libri, Praha 1999.

PUSKELA, M.: Virágos kert vala hires Pannónia. Budapest 1994.

GLATZ, F.: Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest 1989.

KARDOS, T.: A középkori kultúra, középkori költészet. Budapest 1941.

FÁBRI, A.: Az irodalom magánélete (Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779-1848). Budapest 1987.

SZIKLAY, L.: Pest-Buda szellemi élete a 18-19. század fordulóján. Budapest 1991.

BARLAY,Ö.: Szabolcs: Romon virág (Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról). Budapest 1986.

Polska poezja świecka XV wieku. Wrocław 1997.

Starnawski, J.: Odrodzenie. Czasy - ludzie - książki, Łódź 1991.

Średniowieczna pieśń religijna polska. Wrocław 1980.

Średniowieczna poezja polska świecka. Wrocław 1952.

Średniowieczna proza polska. Wrocław 1959.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

1. Úvodní přednáška; seznámení s programem předmětu a bibliografií (vydanými prameny a základními příručkami).

2. Problémy periodizace a interpretace kulturního a literárního vývoje střední Evropy v komparativním pohledu.

3. Staroslověnské písemnictví v kontextu literatur střední Evropy.

4. Nástup, periodizace a typologie literárních památek zachycených v tzv. kulturní slovenštině.

5. Periodizace staropolské literatury. Myšlenková a duchovní kultura staropolského období. Biblická tradice ve středověku. Orální a písemná literární tradice v kultuře polského středověku. Dvojjazyčnost staropolské literatury, role latiny. Dějepisectví od Galla Anonyma po Długosze.

6. Čeština jako literární jazyk na Slovensku nejen v období národního obrození.

7. Uherská hagiografie.

8. Renesance a humanismus v Uhrách - jeho charakteristika, specifika a vazby na renesanční kulturní centra střední Evropy.

9. Renesance v Polsku. Přínos reformace pro rozvoj písemnictví v národním jazyce. Renesanční próza. Politická a společenská publicistika 16. století (A. Frycz Modrzewski, S. Orzechowski).

10. Mikołaj Rej. Literární biografie, moralistní próza. Jan Kochanowski - tvorba v polském jazyce (Pieśni a Fraszki). Politická poezie Jana Kochanowského. Odprawa posłów greckich jako humanistické politické drama. Treny na pozadí antických a renesančních konvencí žánru žalozpěvu a jako svědectví filosofických a náboženských zápasů autora.

11. Specifika maďarské reformované literatury, náboženská tolerance v Sedmihradsku a její odraz v literatuře 16. -18. století.

12. Baroko jako literární směr a epocha. Barokní estetika. Konceptismus. Klasicismus. Sarmatismus. Polská lyrika (latinsky i polsky psaná) 17. století (formy, žánry, témata, funkce). Problematika tzv. metafyzické poezie. Teorie konceptu Macieje Kazimierze Sarbiewského.

13. Národní obrození, reformní období a středoevropské literatury 19. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK