PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě I (starší literatura) - ASE500029
Anglický název: Central European Literatures in Comparative Perspective I (Middle Ages and Early Modern Era)
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michala Benešová, Ph.D.
doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

Předmět koncipovaný jako přednáška navazuje a dále rozvíjí znalosti dějin literatur střední Evropy od vzniku
středověkého písemnictví do konce 18. století, získané posluchači v předcházejícím bakalářském studiu.
Pozornost bude soustředěna především na národní prostředí, jejichž jazyk je studován jako Jazyk A (maďarský,
polský a slovenský jazykový prostor). Literatury střední Evropy budou na jedné straně vykládány v kontextu
studovaného areálu ve vzájemných interakcích, na straně druhé bude zkoumána jejich souvislost s evropským
kulturním vývojem. Důraz bude kladen na literární fenomény, které svými zdroji a významem přesahují dnešní
národně pojímané literární tradice. V této souvislosti bude zvláštní pozornost věnována úloze staroslověnského
písemnictví a nástupu památek zachycených v prvotních formách národního jazyka. Formování a proměny
předobrozeneckých literatur střední Evropy budou nahlíženy v širším kontextu sociokulturního a historického
vývoje regionu. Posluchači budou seznámeni se základní literaturou, a to jak sekundární, tak i primární (s kritickým
vydáním textů).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

Základní studijní literatura:
KÁKOŠOVÁ, Z.: Kapitoly zo slovenskej literatúry. 9.-18. storočie. AEP, Bratislava 2005.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry I. NLC, Bratislava 1997.

CURTIUS, E. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Triáda, Praha 1998.

HAMADA, M.: Zrod novodobej slovenskej kultúry. SAP, Bratislava 1995.

VAŠICA, J.: Literární památky epochy velkomoravské. Praha 1996.

PRAŽÁK, R.: Legendy a kroniky koruny uherské. Vyšehrad, Praha 1988.

Další odborná literatura:
KÓSA, L.: Magyar művelődéstörténet. Budapest 2000.

Várkonyi, R. Á.: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Budapest 1987.

Fügedi, E.: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Budapest 1986.

Karácsonyi, J.: Magyarország egyháztörténete 970-től 1900-ig. Budapest 1985.

Nemeskürti, I., Liptay, K.: A magyar művelődés századai. Budapest 1985.

Régi Magyar Irodalmi Szöveggyűjtemény. Humanizmus I. Budapest 1998.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II.. A 16. század magyar nyelvű világi irodalma. Budapest 2000.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez - Középkor. Budapest 1992.

KOLMANOVÁ, S.: Bálint Balassi, odlišnosti a specifika maďarské renesance. In: Amicus, Praha 2005/XIII, s. 65-71.

Borowski A.: Renesans. Kraków 2002.

Bukowski K.: Biblia a literatura polska. Antologia. Warszawa 1990.

Hernas Cz., Barok, Warszawa 1973.

Hernas, Cz.. Literatura baroku. Warszawa 1987.

Kossowska, M.: Biblia w języku polskim 1-2. Poznań 1968-1969.

Krzyżanowski, J.: Barok na tle prądów romantycznych. Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, (red.:) H. Markiewicz. Wrocław 1982.

Michałowska, T.: Średniowiecze. Warszawa 1995.

Witczak, T.: Literatura Średniowiecza. Warszawa 1990.

Huizinga, J.: Jesień Średniowiecza. Warszawa 1992.

Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Wrocław 1975.

Pelc, J., Kochanowski, J.: Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 1980.

Pelc, J.: Literatura odrodzenia w Polsce. Warszawa 1994.

Ziomek J., Literatura odrodzenia, Warszawa 1987 i wyd. nast.

Ziomek J., Renesans, Warszawa 1973 i wyd. nast.

Další odborná literatura:
Antológia staršej slovenskej literatúry. Mišianik, J. (ed.). Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980.

Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópského kontextu. Bratislava, Veda 1998.

KÁKOŠOVÁ, Z., VOJTECH, M.: Slovenský literárny barok. UK, Bratislava 2005.

ĎUROVIČ, J.: Evanjelická literatúra do tolerancie. Martin 1940.

Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva I-IV. SAV, Bratislav 1984-1989, 1997.

GÁFRIKOVÁ, G. a kol.: Panonia docta. Učená Panónia. Z predhistórie uhorsko-slovenskej literárnej historiográfie. Veda, Bratislava 2003.

MIŠIANIK, J. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I. SAV, Bratislava 1958.

MIŠIANIK, J.: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. SAV, Bratislava 1974.

TIBENSKÝ, J.: Chvály a obrany slovenského národa. Obzor, Bratislava 1965.

Encyklopédia slovenských spisovateľov. Obzor, Bratislava 1984.

Slovník slovenských spisovateľov. Libri, Praha 1999.

PUSKELA, M.: Virágos kert vala hires Pannónia. Budapest 1994.

GLATZ, F.: Magyarok a Kárpát-medencében. Budapest 1989.

KARDOS, T.: A középkori kultúra, középkori költészet. Budapest 1941.

FÁBRI, A.: Az irodalom magánélete (Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779-1848). Budapest 1987.

SZIKLAY, L.: Pest-Buda szellemi élete a 18-19. század fordulóján. Budapest 1991.

BARLAY,Ö.: Szabolcs: Romon virág (Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról). Budapest 1986.

Polska poezja świecka XV wieku. Wrocław 1997.

Starnawski, J.: Odrodzenie. Czasy - ludzie - książki, Łódź 1991.

Średniowieczna pieśń religijna polska. Wrocław 1980.

Średniowieczna poezja polska świecka. Wrocław 1952.

Średniowieczna proza polska. Wrocław 1959.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (26.09.2017)

Polská část

1. Počátky polského písemnictví, nejstarší polské literární památky

2. Polské písemnictví ve středověku

3. Polská renesanční literatura

4. Polská barokní literatura

Slovenská část

1. Počátky slovenského písemnictví, nejstarší slovenské památky

2. Slovenská renesanční literatura

3. Latinský humanizmus

4. Slovenská barokní literatura

Maďarská část

1. Počátky uherského písemnictví, nejstarší maďarské literární památky

2. Uherské písemnictví ve středověku

3. Uherská renesanční literatura, období reformace

4. Uherská barokní literatura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK