PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česko-maďarský překlad odborných textů - ASE500024
Anglický název: Czech-Hungarian Translation of Specialized Texts
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, maďarština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
Mgr. Andrea Hanna Balázs
Vyučující: Mgr. Andrea Hanna Balázs
doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

Předmět uvádí do problematiky odborného překladu a zaměřuje se na rozbor existujících překladů z různých
společenskovědních disciplin (z maďarštiny do češtiny a naopak). V navazující praktické části budou analyzovány
a hodnoceny studentské překlady kratších odborných textů (komentáře, eseje, studie, umělecká a literární kritika).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

Základní studijní literatura:
KUFNEROVÁ, Z. a kol.: Překládání a čeština. Praha 2003.

LEVÝ, J.: Umění překladu. Praha 2001.

VILIKOVSKÝ, J.: Překlad jako tvorba. Praha 2002.

LEVÝ, J.: České theorie překladu I-II (1. díl: Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře). 2. vyd. Praha 1996.

MOUNIN, G.: Teoretické problémy překladu. Karolinum, Praha 1999

A műfordítás ma. Budapest 1981.

RÁBA, A.: A szép hűtlenek. Budapest 1969.

RÓNAY, G.: Fordítók s fordítások. Budapest 1973.

TANDORI, D.: A műfordító jegyzetei. Filológiai Közlöny 4., Budapest 1982.

SZATMÁRI, I.: Nyelvtudomány, stilisztika, fordításelmélet és gyakorlat. Magyar Nyelv 4, Budapest 1987.

Další odborná literatura:
KUSÁ, M.: Preklad ako súčasť dejin kultúrného priestoru. Bratislava 2005.

LEVÝ, J.: České teorie překladu. Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře 1-2. Praha 1996.

MOUNIN, G.: Teoretické problémy překladu. Praha 1998.

VAJDOVÁ, L. (ed.): Myslenie o preklade. Bratislava 2007.

STEIENER, G.: After Babel: Aspects of Language and Translation. Londyn / Oxford / New York 1975

Tradition versus Modernity (From the classic period of the Prague School to translation studies at the beginning of the 21st centrury), Edit. Jana Králová, Zuzana Jettmarová et al. FF UK, Praha 2008.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

1. Specifika odborného překladu obecně a překladů z maďarštiny.

2. Stylové roviny odborného překladu.

3. Nezbytná podmínka překladatelské práce: znalost reálií a kultury dané země.

4. Rozdíly mezi maďarskou a českou terminologií v humanitních vědách.

5. Literární věda - odlišnosti maďarské a české tradice (žánry, způsob vyjadřování).

6. Jak se překládají historiografické práce.

7. Úskalí překladu politického diskursu.

8. Překládání textů z dějin umění, etnologie a folkloristiky

9. Publicistické žánry: zpráva, komentář, sloupek, rozhovor, výzkum veřejného mínění.

10. Žánry na pomezí publicistiky a beletrie: fejeton, esej, reportáž.

11. Práce překladatele specializovaného na odborný překlad s tištěnými a elektronickými slovníky, s internetem, s odborníky v oboru; vytváření vlastních terminologických slovníků.

12. Rozbor překladatelských řešení ve studentských překladech I.

13. Rozbor překladatelských řešení ve studentských překladech II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK