PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikológia slovenčiny - ASE100296
Anglický název: Slovak Lexicology
Zajišťuje: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marián Sloboda, Ph.D.
Vyučující: Marián Sloboda, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Exchange - 09.3 Linguistics
Anotace
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (21.02.2024)
Kurz sa zameriava na základné okruhy otázok slovnej zásoby súčasného slovenského jazyka. Pozornosť sa venuje problematike slova ako jazykového znaku, jeho arbitrárnosti a motivovanosti, s koncentráciou na slovotvorne motivované slová a otázky derivácie, paradigmatické vzťahy v slovnej zásobe a diferenciáciu slovnej zásoby z rôznych hľadísk. Súčasťou náplne kurzu aj otázky lexikografického spracovania lexiky a jej prezentácie v jazykových korpusoch.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (27.09.2021)

* cieľom kurzu je poskytnúť študentom osvojenie poznatkov o základných otázkach slovnej zásoby súčasného slovenského jazyka

* nadobudnutie zručnosti analyzovať text z lexikálneho hľadiska

* získanie zručností v práci so slovníkmi, Slovenským národným korpusom a Atlasom slovenského jazyka

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (21.02.2024)

- plnenie priebežne zadávaných úloh

- seminárna práca

Literatura
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (21.02.2024)

Základná literatúra

ORGOŇOVÁ, O. – BOHUNICKÁ, A.: Lexikológia slovenčiny. Bratislava 2011. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/publikacie/OOAB_lexikologia.pdf

Ďalšia odporúčaná literatúra

DOLNÍK, J.: Lexikológia. Bratislava 2003

FURDÍK, J: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Prešov 2004. 

HORECKÝ, J.: Slovenská lexikológia: Tvorenie slov. Bratislava 1971.

ONDRUS, P., HORECKÝ, J., FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk: Lexikológia. Bratislava 1980.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (27.09.2021)

* Slovo ako jednotka lexikálnej roviny jazykového systému. Lexikálny význam ako obsahová stránka jazykového

znaku. Arbitrárnosť a motivovanosť. Typy motivácie.

* Významová štruktúra slova. Asymetrický dualizmus jazykového znaku. Mnohoznačnosť, homonymia, synonymia.

* Slovotvorná štruktúra slova. Slovotvorné postupy a slovotvorné typy. Produktívnosť a synchrónna konkurencia

slovotvorných typov. Slovotvorná paradigma.

* Slovotvorný a lexikálny význam.

* Funkčná diferenciácia lexikálnej zásoby.

* Lexikálno-sémantická paradigmatika.

* Lexikografické spracovanie slovnej zásoby. Jazykové korpusy. Jazykové atlasy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK