PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Contemporary Slovak Litrature (Seminar) - ASE100133E
Anglický název: Contemporary Slovak Litrature (Seminar)
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASE100133
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (18.10.2017)
Literární seminář je komplementárním doplněním přednášek k dějinám slovenské literatury. Semináře budou mít zejména analyticko-interpretační charakter. Student se v nich detailně seznámí s konkrétními literárními díly z následujícího období vývoje dějin slovenské literatury: od r. 1989 do současnosti. Jednotlivé semináře studentům přiblíží nejen vývoj slovenské prózy, poezie a literární kritiky po r. 1989, ale zároveň se zaměří i na vývoj žánru, případně na tzv. literaturu na okraji literárního života. Charakter semináře studentům dále umožní pracovat s konkrétním literárním dílem, a zároveň jim dá možnost ověřit si teoretické poznatky z literární teorie v praxi.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (18.10.2017)

Slovenská literatura:

 

Fórum mladej literárnej kritiky. Bratislava, Fragment 1992.

Fórum mladej literárnej kritiky II. Bratislava, Fragment 1994.

Hľadanie súčasnosti : Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Radoslav Passia, Ivana Taranenková, eds.). Bratislava, LIC 2014.

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po r. 1989. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2011, 2012.

K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po r. 2000. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2013, 2014, 2015.

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava 2007.

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007. Bratislava 2008.

Miesto v príbehu : antológia modernej slovenskej poviedky (zost. P. Darovec). Bratislava 1995. MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice 1997.

Od moderny k postmoderne (red. T. Žilka). Nitra 1997.

Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri 1999.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (18.10.2017)

 1. Podoby literárních periodik a jejich vývoj po r. 1989: vznik nových literárních časopisů, např. RAK, Dotyky ad.

 2. Pod vlivem postmoderny: Martin Kasarda, Tomáš Horváth, Michal Hvorecký

 3. Protiklad tzv. poetiky coolness a poetiky sympathy v slovenské literatuře 90. let 20. století: Balla versus Pankovčín

 4. Revitalizace příběhu na začátku 90. let: próza Petra Pišťanka

 5. Příběhová próza: povídky Václava Pankovčína, Petra Karpinského

 6. Vývoj povídky po r. 1989: Pavol Rankov, Balla, Márius Kopcsay

 7. Na hranici žánru: Peter Bilý, Marek Vadas

 8. Vývoj románu po r. 1989: Peter Pišťanek, Daniela Kapitáňová, Jana Juráňová, Viliam Klimáček, Márius Kopcsay, Pavol Rankov

 9. Zrod příběhu v románu Daniely Kapitáňové nebo Pavla Rankova

 10. Vývojové tendence v poezii po r. 1989

 11. Tzv. barbarská generácia: poezie Jána Litváka, Kamila Zbruže, Ivana Koleniče

 12. Poetika Erika J. Grocha

 13. Literárněkritická reflexe slovenské literatury po r. 1989: Vladimír Barborík, Peter Darovec, Tomáš Horváth, Zora Prušková, Valér Mikula, Dana Kršáková, Pavel Matejovič, a po r. 2000: Radoslav Passia, Ivana Taranenková, Ľubica Schmarcová ad.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK