PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do trestního práva a kriminologie - ASCK100082
Anglický název: Introduction into the Criminal Law and Criminology
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Prerekvizity : ASCK100066
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (15.09.2016)

Úvod do trestního práva a kriminologie

ASCK 100082

Garant: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Přednášející: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.

Stručná charakteristika předmětu:

Výuka je zaměřena na seznámení studenta se základními principy  a instituty trestního práva hmotného a procesního, se základy trestní odpovědnosti a druhy trestních sankcí, se systémem trestní justice a vybranými poznatky kriminologických výzkumů. Zmíněno bude i trestní právo mládeže, specializované soudnictví ve věcech mládeže a základy trestní odpovědnosti právnických osob.

Cílem je připravit studenta na kvalifikované vykonávání profese sociálního pracovníka, který se ve své práci často setkává i s problematikou delikventních klientů tím, že získá základní orientaci v kriminologických poznatcích a trestněpolitických strategiích zaměřených na regulaci kriminality ve společnosti.

Způsob kontroly studia:

Úspěšné složení písemné zkoušky.

Základní literatura:

•         Fryšták, M. Trestní právo hmotné. Obecná část. 3.vyd. Ostrava: Key Publishing, 2012, ISBN 978-80-7418-158-0

•         Válková, H., Kuchta, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd.  Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978 -80-7400-429-2

•         Tomášek, J. Úvod do kriminologie, Praha: Grada, 2010

Další  doporučená literatura:

•         Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 13. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013

•         Studie a sborníky vydávané Institutem pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminologie.cz

-         Jelínek, J. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část., 4. vydání, Praha: Leges, 2014

-         Jelínek, J. Trestní právo procesní, 3. vydání, Praha: Leges, 2013

 

Základní právní předpisy v souborném svazku:

ÚZ 966 - Trestní předpisy

ÚZ 947 -   Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

Praha, 22.10.2014

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK