PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do trestního práva a kriminologie - ASCK100082
Anglický název: Introduction into the Criminal Law and Criminology
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Prerekvizity : ASCK100066
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (03.10.2017)

Název předmětu: Úvod do trestního práva a kriminologie - ASCK100082

Přednášející:  JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je  seznámit  studenta se základními principy  a instituty trestního práva hmotného a procesního, se základy trestní odpovědnosti a druhy trestních sankcí,  s vybranými skutkovými podstatami trestných činů, zejména s trestnými činy proti rodině a mládeži, a se systémem trestní justice.  Zmíněno bude i trestní právo mládeže, specializované soudnictví ve věcech mládeže, základy trestní odpovědnosti právnických osob a základní poznatky z oblasti kriminologie. To vše s cílem připravit studenta na kvalifikované vykonávání profese sociálního pracovníka, který se ve své práci často setkává i s problematikou delikventních klientů či obětí trestných činů. Student by měl získat základní orientaci v trestním právu hmotném a procesním, včetně aplikace právních norem na konkrétní případy, dále v  kriminologických poznatcích a trestněpolitických strategiích zaměřených na regulaci kriminality ve společnosti.

Obsah předmětu:

Trestní právo hmotné:

Pojem trestního práva hmotného, prameny a základní zásady TPH; Pojem  a druhy trestného činu; Skutková podstata trestného činu a její znaky; Vývojová stádia trestného činu; Formy trestné součinnosti; Okolnosti vylučující protiprávnost; Důvody zániku odpovědnosti; Tresty a ochranná opatření; Aplikace jednotlivých institutů trestního práva hmotného na případy vybraných trestných činů, zejména trestných činů proti rodině a dětem

Trestní právo procesní:

 Pojem a prameny TP, Základní zásady TPP, Subjekty TŘ, s důrazem na obviněného, poškozeného a též činnost probačního úředníka v rámci TŘ; Dokazování, Zajištění osob a věcí. Rozhodnutí v TŘ a opravné prostředky proti nim; Stadia trestního řízení, Zvláštní způsoby řízení s důrazem na odklony v trestním řízení

Kriminologie:

Pojem kriminologie, její předmět a oblasti zkoumání; Základní kriminologické teorie a směry;  Metody kriminologického výzkumu, stav, struktura a dynamika kriminality;  Viktimologie; Penologie

Způsob atestace: písemná zkouška

Literatura

Fryšták, M, Provazník, J., Sedláčková, J., Žatecká, E. Trestní právo hmotné – obecná část. stav k. 1.9.2014. Ostrava : Key Publishing, 2014 ISBN 978-80-7418-221-1

Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol.  Trestní právo procesní. 6. vydání, Praha: Wolters Kluvers, 2015 ISBN 978-80-7478-750-8

Válková, H., Kuchta, J. a kol.  Základy kriminologie a trestní politiky, 2. Vydání, Praha  C.H.Beck, 2012

Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014 ISBN 978-80-7478-614-3

 

Právní předpisy:

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění novel

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení  soudním (trestní řád) ve znění novel

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže ve znění novel

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění novel

zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě  ve znění novel

zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů  

 

Přehled přednášek

 

 

 

Přehled přednášek

 

4.10.

Pojem TPH, funkce, základní zásady. Působnost. Pojem trestného činu. Pojem skutkové podstaty TČ

11.10.

Znaky skutková podstaty TČ, vývojová stádia TČ

18.10.

Trestná součinnost. Okolnosti vylučující protiprávnost. Zánik trestní odpovědnosti

25.10. 

Tresty a ochranná opatření. Právní následky provinění a činů jinak trestných.

1. 11.  

Úvod do trestního práva procesního, Subjekty trestního řízení. Zajištění osob a věcí.

8.11.

Dokazování a rozhodnutí v trestním řízení. Stadia trestního řízení. Opravné prostředky

15.11.

Zvláštní způsoby řízení.  Soudnictví ve věcech mládeže.

22.11.

Soudnictví ve věcech mládeže.

29.12.

Pojem kriminologie, její předmět a oblasti zkoumání. Základní kriminologické teorie a směry I.

6.12.

Základní kriminologické směry II.

13.12.

Metody kriminologického výzkumu, stav, struktura a dynamika kriminality

20.12.

Viktimologie

3.1.

Penologie

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK