PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do mediace - ASC51V002
Anglický název: Introduction to mediation
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (16.10.2013)

Úvod do mediace

ASC51V002

Přednášející: Hana Pazlarová

Cíle kurzu teoretické:

·         Kurz seznámí účastníka s principy a cíly mediace

·         Dozví se vybrané informace o využití mediace u nás a v zahraničí

·         Účastník získá informace o procesu a jednotlivých fázích mediace

·         Účastník si zasadí poznatky z teorie komunikace a konfliktu do kontextu mediace

Cíle kurzu praktické

·         Účastník si procvičí techniky aktivního naslouchání

·         Zúčastní se modelových mediačních kauz

·         Seznámí se s rolí mediátora

Předpoklady pro účast v kurzu:

Výběrový kurz je určen pro vyšší ročníky bakalářského (2.a 3.ročník) a magisterské studium.

Témata přednášek a cvičení:

Každé teoretické téma je vždy doplněno nácvikem, kurz je zaměřen na budování praktických kompetencí účastníků.

1.       Co je mediace?

2.       Komunikace v kontextu mediace

3.       Využití technik aktivního naslouchání v mediaci

4.       Konflikt v kontextu mediace

5.       Fáze mediace I

6.       Fáze mediace II

7.       Fáze mediace III

8.       Mediační dohoda

9.       Role mediátora a etický kodex

10.   Těžkosti při vedení mediace a způsoby řešení

11.   Rodinná mediace

12.   Interkulturní mediace

Doporučená literatura:

Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů, Praha: Grada, 2003

Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003

Štern, P. a kol. Probace a mediace, Praha: Portál, 2010

Dále publikace T.Šiškové, J.Křivohlavého, J.Plamínka, A.a B.Peaseových

Atestace: zápočet

Počet kreditů : 4

Podmínky udělení zápočtu:

Aktivní zapojení do seminářů a cvičení

Úspěšné absolvování zápočtového testu

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK