PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - ASC51P215
Anglický název: Diploma Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Daniela Vodáčková
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
PhDr. Daniela Vodáčková
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (14.09.2018)

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ

ASC51P215

Přednášející: doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.,  PhDr. Daniela Vodáčková

Garant: doc. PhDr. Oldřich Matoušek

 

Cíl kurzu:

Zprostředkování základních technických znalostí potřebných ke zpracování diplomové práce

Podpora dovedností potřebných ke zpracování diplomové práce 

 

Obsah předmětu

1.              Typy diplomových prací, volba tématu a volba vedoucího práce.

2.              Formulace ústřední výzkumné otázky a hypotéz. Teoretické zakotvení práce.

3.              Práce s literaturou a jinými prameny, citace.

4.              Smysl konzultací, příprava na konzultace, využívání konzultací.

5.              Příprava empirického šetření: popis aktuálního stavu, výběr souboru a metod

6.              Metody empirického šetření: anketa, validizovaný dotazník, test, individuální a skupinové dotazování. Pozorování. Analýza dokumentů.

7.              Realizace empirického šetření: předvýzkum, sběr dat a analýza dat. Prezentace výsledků empirického šetření v práci

8.              Formy odborného textu. Výčet a charakteristika forem odborného textu. Překryv s publicistikou.

9.              Postup při psaní odborného textu. Záměr autora, základní koncept, výběr formy odborného textu ve vztahu k cíli sdělení. Uplatnění osobního stylu autora.

10.          Stavba odborného textu. Syntax odborného textu.

11.          Čtivost odborného textu. Užívání odborné terminologie. Individuální styl odborného textu z hlediska užívaných obratů a slovníku.

 

Literatura

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [cit. 2012-10-19]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: Karolinum, 2000, 374 s. ISBN 80-246-0139-7.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008, s. 19-63. ISBN 978-80-7367-485-4.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 17-81. ISBN 80-7178-820-1.

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, 271 s. ISBN 978-80-7367-368-0.

MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 309 s. ISBN 978-807-3673-314.

MILLS, C. Sociologická imaginace. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 310 s. Most (Sociologické nakladatelství), sv. 2. ISBN 978-808-6429-939.

 

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Sociologické

nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

 

 

Požadavky k atestaci:

Zpracovaná osnova diplomové práce

Zpracovaná první verze některé z úvodních kapitol diplomové práce v rozsahu 8 normostran

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK