PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Problematika sociálních deviací - ASC51P205
Anglický název: Problems of Social Deviation
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
Vyučující: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (20.09.2016)

 Problematika sociálních deviací

ASC51P205

Vyučující: PhDr. Kazimír Večerka, Ph.D.

Atestace: Zk

Anotace:

Jedním z hlavních cílů výuky na katedře sociální práce FFUK je připravit studenty na jejich činnost mezi klienty, kteří se v některých aspektech svého života markantně negativně odlišují od majoritní společnosti. Předmět si proto klade za cíl uvést posluchače do teorií normality a sociální deviace, poukázat na zdroje a důsledky různých druhů závislostí a na reálné postupy při řešení problémů, které jsou s těmito závislostmi spojené.  Dále výklad směřuje k diskusi obecnějších etiologických faktorů odlišného chování jednotlivců i skupin a bude zaměřen na sociální a osobnostní determinanty sociálních selhání, na subjektivní a objektivní faktory těchto procesů.

 

Seznam literatury:

BUCHTOVÁ, B. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální́ problém. Vyd. 1. Praha: Grada Pub., 2002.

CSÉMY, L.; NEŠPOR, K.: Léčba a prevence závislostí, Psychiatrické centrum Praha, Praha 1996

COOPER P. J. Bulimie a záchvatovité přejídání. Jak je překonat. Praha: Portál, 2014.

DUNOVSKÝ, J., DYTRICH, Z., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada 1995.

FISCHER, S. ŠKODA, J.  Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha. Grada 2014

HARTL, P.,  HARTLOVÁ, H.. Psychologický slovník. Praha. Portál 2000

CHARVÁT, J. Současný politický extremismus a radikalismus, Praha. Portál 2007

KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Vyd. 1. Praha : Portál, 2011

.

KRCH, F. D. Mentální anorexie. Praha. Portál 2002

KOUTEK, J., KOCOURKOVÁ, J. Sebevražedné chování: současné poznatky o suicidalitě a její specifika u dětí a dospívajících.  Praha: Portál, 2007.

MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha. Sociologické nakladatelství 2002

 

MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha. Portál 2003

 

MATOUŠEK, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha. Portál 2013

 

MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha. Portál 2005.

 

MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Praha. Karolinum 2001

 

NAVRÁTIL, P. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003

 

NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Portál, Praha 2011.

 

Romové v České republice, Sešity pro sociální politiku, Praha. Socioklub 1999

 

SMOLÍK, J.: Subkultury mládeže, Grada 2010

 

ŠEVČÍK, D., ŠPATENKOVÁ, N. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha Portál 2011

 

ŠÍDLOVÁ, L., POLÁKOVÁ, J., MALINOVÁ, H., Ze sexbyznysu na trh práce, Praha, Rozkoš bez rizika 2007

ŠIŠKOVÁ, T. (ed.).  Menšiny a migranti v České republice. Praha. Portál, 2001

 

VÁGNEROVÁ, M., CSÉMY, L., MAREK, J. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Praha: Nakladatelství Karolinum 2013

 

 

Zkouškové otázky:

1) Problematika vymezení normality, sociální patologie a deviace

 2) Etiologie a gnoseologie sociální deviace

 3) Problematika závislostí se zvláštním přihlédnutím k alkoholové toxikomanii

 4) Problematika závislostí se zvláštním přihlédnutím k nealkoholové toxikomanii

 5) Problematika závislostí se zvláštním přihlédnutím k otázkám patologického hráčství apod.

 6) Problematika závislostí se zvláštním přihlédnutím  k problematice sekt a destruktivních kultů

 7) Problematika sebevražednosti

 8) Problematika prostituce

 9) Problematika pornografie

10) Problematika extremistických projevů mládeže

11) Problematika sociálně deviace v rodině se zvláštním zaměřením na poruchy partnerského vztahu  (rozvodovost, poruchy soužití apod.)

12) Problematika sociální deviace v rodině  se zvláštním zaměřením na důsledky pro výchovu a edukaci

13) Problematika týraného a zneužívaného dítěte

14) Problematika sociální deviace ve škole se zvláštním zaměřením na vztah  "učitel - žák"

15) Problematika sociální deviace ve škole se zvláštním zaměřením na vrstevnické vztahy

16) Problematika sociální deviace ve volném čase se zvláštním zaměřením na problematiku part mládeže

17) Rasismus, xenofobie

18) Negativní důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti

19) Masmédia a sociální deviace

20) Romové jako subjekt i objekt sociálně patologických jevů

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK