PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody SP - Pokročilá komunitní práce - ASC51P204
Anglický název: Methods of Social Work - Advanced Community Work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 31 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (15.09.2016)

Název studijního předmětu: Metody SP - Pokročilá komunitní práce

ASC51P204

Vyučující: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Typ studijního předmětu :  povinný 

Rozsah studijního předmětu : 2 / 2  týdně, středa odpoledne

Formy výuky studijního předmětu: přednáška / seminář

Způsob ukončování studijního předmětu:    zkouška

Počet kreditů: 6

 

Požadavky k získání zkoušky: 80% účast na přednáškách a seminářích.  Zpracování projektu podle zadání a jeho obhajoba na semináři. Test - odpovědi na otevřené otázky.

Cíl kurzu:

Kurz rekapituluje teoretické základy a praktické metody komunitní práce z úrovně bakalářského studia. Studenti budou dále seznámeni s nejnovějšími  modely  a přístupy v oblasti komunitního rozvoje v České republice i v zahraničí, rovněž bude reagováno na aktuální otázky společensko-ekonomického rozvoje. Seznámí se s metodikou uplatnitelnou při realizaci různých typů komunitních projektů a se základy zaměřených především na sociálně-integrační procesy. Výuka doplněná semináři má rozvíjet u studentů schopnost samostatného kritického a analytického myšlení při výběru vhodných postupů a metod komunitní práce. Studenti sami připraví k prezentaci ve skupině téma spojené s integračními možnostmi vybraných místních společenství - komunit. Sami uskuteční vlastní terénní výzkum na téma, jež si zvolí na základě konzultace.   Kurz připraví posluchače na praktické působení v rozmanitých situacích a v institucích  na úrovni místního společenství a mikroregionů: sociálně- zdravotních organizacích, v příspěvkových organizacích, různých formách nevládních neziskových organizacích a ve veřejné správě . 

Témata kurzu:

1. Paradigmata komunitní práce v průběhu 19.-20. století, výzvy na prahu 21. století

-         vznik moderní komunitní práce, její charakteristky (opakování bakalářského studia)

-         etapy vývoje komunitní práce

2. Kritická analýza měnícího se zaměření komunitní práce v souvislosti s ostatními sociálně - ekonomickými faktory vývoje v průběhu dvou století 

-         vztah komunitní práce k jiným společensko-ekonomickým procesům a faktorům (politickým, ekonomickým, demografickým, atd.). Význam jiných vědních oborů pro komunitní práci.

3. Moderní pojetí komunitní práce a komunitního rozvoje

- komunitní práce v různých socio-kulturních souvislostech (typy sídel, cílové skupiny, vliv globalizace na komunitní rozvoj)

- revitalizace komunit 

- komunitní vzdělávání

- udržitelný rozvoj komunit

- sociální kapitál  a jeho vztah k ostatním kapitálům

4. Komunitní práce v kontextu sociální politiky a politiky Evropské unie

-         sociální exkluze : teorie a realita

-         komunitní práce se sociálně exkludovanými skupinami

5. Místní hospodářský život jako nástroj komunitního rozvoje a začleňování znevýhodněných osob a skupin 

-         sociální ekonomika jako součást lokálních, komunitních  ekonomik

-         ukázky projektů sociální ekonomiky na komunitní úrovni, v zemích EU, kritická analýza předpokladů rozvoje sociální ekonomiky v České republice.

6. Komunitní inovace - ukázky a diskuse nad zvolenými postupy komunitní práce

7. Specifika komunitně orientovaného výzkumu

 

Literatura: 

Základní: HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon, 1997

Základní: HENDL,  J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008.

Základní:  KELLER, J. Tři sociální světy.  Praha: Slon, 2010

Základní: MATOUŠEK,O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

Základní:  MATOUŠEK a kol. Encyklopedie sociální práce (relevantní kapitoly). Praha: Portál, 2013

Doporučená: BAUMAN, Z. Globalizace. Praha: Mladá fronta, 1999.

Doporučená: CÍLEK, V.  Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán,  2002

Doporučená: CÍLEK, V.  Makom - kniha míst. Praha: Dokořán, 2004

Doporučená: CÍLEK, V.  Dýchat s ptáky. Praha: Dokořán, 2008

Doporučená: FRIČ, P., VÁVRA M., Tři tváře komunitního dobrovolnicví. Praha:  Agnes-Hestia 2012

Doporučená: GEHL, J. Život mezi budovami.  Brno: Nadace Partnerství, 2000

Doporučená: KELLER, J.  Nejistota a důvěra. Praha: SLON, 2009

Doporučená: MAREŠ, P. Faktory sociální exkluze. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 2006.

Doporučená: MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, 1999

Doporučená: MAREŠ, P. Sociální integrace a reprodukce: ideály a meze. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007.

Doporučená: NAVRÁTIL, P. a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2002.

Doporučená: REICH, R.B. V pasti úspěchu. Prostor, 2003

Doporučená: SCHURINGA, L. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Radovan Goj, 2007

Doporučená: ŠAFR,J., SEDLÁČKOVÁ, M. Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha 2006

Doporučená: ŠŤASTNÁ, J. , Sociální exkluze na místní úrovni a strategie jejich překonávání. In Sociální práce, roč.X. č. 1/2010, s.127 -136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK