PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do religionistiky pro neoborové - ARL100311
Anglický název: Introduction to Religious Studies
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová
Vyučující: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Je záměnnost pro: ARL100357
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)
Cyklus přednášek je určen pro studenty nereligionistických oborů, kteří se nicméně při svém studiu s náboženstvím potkávají a potřebují vědět, jak s ním zacházet. Většina přednášek proto bude sledovat vztah náboženství k různým nenáboženským oblastem (politika, ekonomie, dějiny apod.) a bude ukazovat, v čem se náboženství s těmito oblastmi může prolínat, a v čem se od nich naopak liší, a na co si proto je třeba dát při studiu takovýchto interakcí pozor. Druhá část přednášek představí některé základní náboženské jevy (posvátno, mýtus, rituál, symbol atd.) a ukáže, jak jim lze rozumět.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (19.02.2024)

Zápočet bude možno za napsání celkem šesti jednostránkových esejů (1 normostrana/NS = 1800 znaků včetně mezer) na některá z témat, která budeme průběžně navrhovat ke každé přednášce. Seznam těchto témat naleznete v souboru Témata na eseje. Ve svém textu se vždy zaměřte jen na jednu z nabízených otázek k danému tématu – rozsah 1NS je již natolik omezený, že není možné v jeho rámci pojednat více otázek naráz.

Cílem esejů je rozvinout Vaše originální porozumění tématům probíraným v hodinách. Můžete tato témata také vztahovat k oborům, jimž se věnujete, a brát si z nich příklady, jimiž různé koncepce ilustrujete. Esej Vám umožnuje se volně zamyslet, aniž by nutně musel být argument propracován. Důraz tedy není kladen na co nejvěrnější zopakování pozic z hodin, ale naopak na volnou improvizaci na témata, jež byly v hodinách probírané.

Eseje nemusí odkazovat na literaturu a mohou pouze reagovat na myšlenky z přednášek. Pokud byste nicméně citovali nějaké jiné prameny než ty uváděné na přednáškách, je třeba v poznámce pod čarou uvést přesný odkaz. Budete-li parafrázovat něčí myšlenky, měli byste to jasně dát najevo (přesný odkaz ale uvádět nemusíte).

Eseje odevzdávejte přes SIS přes modul Studijní mezivýsledky. Další esej odevzdávejte vždy až poté, co od nás získáte krátkou zpětnou vazbu k předchozímu eseji.

Studenti religionistiky, kteří mají předmět zapsaný pod názvem Jak rozumět náboženským jevům: úvod do symbolického myšlení a jednání (ARL100357) zakončený zkouškou, absolvují po odevzdání všech šesti esejů disputaci s vyučujícími kurzu nad všemi eseji zároveň. Během ní budeme témata Vámi v esejích načrtnutá dále rozvíjet a diskutovat o ich. Na základě dipsutace bude stanovena známka. Neoboroví studenti, kteří mají předmět zapsaný jako Úvod do religionistiky pro neoborové (ARL100311) zakončený zápočtem, disputaci neabsolvují a zápočet dostávají pouze za eseje samotné.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)

Předmět nemá žádnou povinnou literaturu. Při psaní esejů vycházejte prostě jen z myšlenek, které zazněly na přednáškách. Pro připomenutí těchto myšlenek z přednášek si můžete stáhnout všechny powerpointové prezentace, k nimž se dostanete přes proklikávací odkazy v sylabu. Postupně bychom chtěli přednášky zpracovat i do učebnice. Již na tom pracujeme a některé kapitoly v průběhu semestru také zveřejníme.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (16.04.2024)

Přednášky se konají prezenčně, ale s možností hybridního připojení na adrese https://cesnet.zoom.us/j/5696901101.

Probírána budou následující témata (u každého z nich se lze proklikem dostat do powerpointové prezentace k němu):

19.2.  Úvod: koncepce kurzu, představení religionistiky (tuto přednášku máme už zpracovanou i jako první a druhou kapitolu z chystané učebnice)

26.2.  Náboženství a politika

4.4.    Náboženství a násilí (tuto přednášku máme už zpracovanou i jako kapitolu z chystané učebnice)

11.3   Náboženství a materiálně-ekonomická rovina (tuto přednášku máme už zpracovanou i jako kapitolu z chystané učebnice)

18.3.  Posvátný prostor a čas

25.3.  Mýtus a dějiny (tuto přednášku máme už zpracovanou i jako kapitolu z chystané učebnice)

1.4.    Velikonoce

8.4.    Mýtus a hranice řádu (tuto přednášku máme už zpracovanou i jako kapitolu z chystané učebnice)

15. 4. Politické mýty dnes

22. 4. Symbolické myšlení (tuto přednášku máme už zpracovanou i jako kapitolu z chystané učebnice)

29.4.  Symbolické jednání

6.5.   Náboženská praxe I: Rozdíl mezi teoretickou konstrukcí náboženství a reálnou praxí

13.5. Náboženská praxe II: Praxe a její smysluplnost

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (29.09.2019)

Předmět je sice koncipován tak, aby mu rozuměli i začátečníci, silně nicméně doporučujeme, aby se do něj studenti zapisovali až od druhého ročníku bakalářského studia výš. V prvním ročníku se většina studentů teprve rozkoukává po svém oboru, a proto pro ně úvod do jiného oboru není zdaleka tak přínosný jako pro studenty, kteří už ve svém hlavním oboru jsou alespoň základě zorientováni. Předmět je navíc zakončen písemnou prací, ale i akademické práce je lepší se nejprve naučit psát na svém hlavním oboru a teprve pak si vyzkoušet i práci z oboru cizího. Pokud by Vaší první akademickou prací byla práce z Úvodu do religionistiky, bude pro Vás její psaní obtížnější.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK