PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Náboženství Babylonie a Asýrie I - ARL100123
Anglický název: Religion of Babylonia and Assyria I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100033
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)
Základní přehled dějin, mytologie a rituálu náboženství Babylónie a Asýrie. Cílem kursu je zprostředkovat elementární informace o semitské vrstvě náboženských kultur starověké Mezopotámie. U nesemitských (především sumerských) prvků se výklad zastavuje pouze okrajově, z kontextuálních důvodů.
Vstupní část přednášky se skládá z uvedení do problematiky, stručného shrnutí výsledků archeologického výzkumu, dějinného nástinu (od raně historického do helénistického období), charakteristikou akkadštiny a jejího babylónského a asyrského duktu, povahou písma (klínopisu) a utříděním pramenů ke studiu. Po prolegomenální části je pozornost věnována asyrsko-babylónskému panteonu, charakteristice jeho nejdůležitějších představitelů a mytickým látkám s nimi spojeným.
Literatura
Poslední úprava: UFRANTAL (28.09.2011)

Povinná literatura:

ZS

Jan Heller, Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. Praha: Kalich, 1978; 19882: s.101-157 a 202-233; Neratovice: Verbum, 20103: s.111-173 a 221-252.

Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Přel. Blahoslav Hruška - Lubor Matouš - Jiří Prosecký - Jana Součková. Živá díla minulosti 83; Praha: Odeon, 1977: s.149‑274.

Doporučená literatura:

Jeremy Allen Black - Anthony Green, Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie: Ilustrovaný slovník. Historia 1; Praha: Volvox Globator, 1999.

Brigitte Groneberg, Die Götter des Zweistromlandes: Kulte, Mythen, Epen. Düsseldorf - Zürich: Artemis und Winckler, 2004.

Jiří Prosecký - Blahoslav Hruška - Jana Součková - Klára Břeňová, Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Praha: Libri, 2003.

Helmer Ringgren, Religions of the Ancient Near East. London: SPCK, 1973: s.49‑123. [Něm.: Die Religionen des Alten Orients. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979: s.113‑184.]

Jack M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East. 2 sv. Peabody: Hendrickson Publishers, 2000: s.423‑454, 1815‑1958, 2117‑2134, 2265‑2366.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (28.09.2011)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)

1. Kulturně‑historický přehled I: etnická situace, vymezení pojmu «Semité», sumero‑akkadská syntéza, přehled dějin, aktuální stav archeologického výzkumu; jazyk (akkadština a její babylónský a asyrský duktus, užívání aramejštiny v 1. tis. př. Kr.), písmo (sylabický klínopis), transliterace a transkripce.

2. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, chrámové vybavení, kultovní instalace, amulety, divinační modely atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, drobné plastiky, pečetní válečky atd.), písemné prameny neliterární (výčty teonym, soupisy obětí, votivní inskripce, právní ujednání atd.) a literární (mýty, eposy, hymny, rituální scénáře, divinační texty, mudrosloví atd.), onomastika.

3. Panteon v předsargonovském období: generické pojmy, Ilum, Il‑aba, Sín, Šamaš, Ištar, Addu, Ea, Padan, Álum, Nárum, Apsúm.

4. Panteon v období sumero‑akkadské syntézy I: triáda nejvyšších bohů - úranický Anu (a jeho družka Antu), chtónický Ellil (a mateřské bohyně s ním spojované), akvatický Ea (a jeho družka Damkina).

5. Panteon v období sumero‑akkadské syntézy II: astrální triáda - lunární Sín (a jeho družka Ningal), solární Šamaš (a jeho družka Aja), venušovská Ištar.

6. Panteon v období sumero‑akkadské syntézy III: atmosférický Adad (a jeho družka Šala), válečnický Zababa.

7. Panteon v období sumero‑akkadské syntézy IV: vládci podsvětí Nergal/Erra a Ereškigal.

8. Panteon v období sumero‑akkadské syntézy V: menší božstva - Ninurta, Tamúzu, Siraš, Nusku, Girru, Išum atd.

9. Panteon v období monolatrických tendencí I: asyrský říšský patron Aššur.

10. Panteon v období monolatrických tendencí II: babylónský říšský patron Marduk a jeho družka Sarpánítu.

11. Panteon v období monolatrických tendencí III: Mardukův syn Nabú a jeho družka Tašmétu, proměny Ninurtova kultu.

12. Panteon v období monolatrických tendencí IV: Nabonidova reforma Sínova kultu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK