Náboženství Slovanů II - ARL100122
Anglický název: Slavic Religion II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Mgr. Jiří Dynda
Záměnnost : ARL100127
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (11.02.2016)
Úvod do náboženství starých Slovanů.

Cílem kursu je prostředkovat základní vědomosti o náboženské kultuře Slovanů v dobách před nástupem křesťanství. V letním semestru se pozornost obrací k analýze vybraných teologických (pojetí posvátna a božství, otázka vztahu božských a polobožských reprezentací k přírodním silám atd.), kosmologických (stvoření světa,člověka a společnosti, obraz světa, otázka dualismu, zákon a právo atd.) a antropologických (pojetí duše, thanatologie atd.) koncepcí. Posléze se soustředí na kultické obyčeje: posvátná místa, nositele posvátných rolí, bohoslužebné symboly (idoly), obětní praxi, svátky, divinaci, magické úkony, přechodové rituály a zádušní kult. Závěr semestru bude věnován problematice rekonstrukce slovanské mytologie: otázce historizace mýtů v podáních o nejstarších dějinách jednotlivých slovanských etnik a reziduím bájesloví i rituálu v lidové kultuře.

Kromě studentů religionistiky může být přednáška vhodná též pro posluchače slavistiky, etnologie a pravěké a středověké archeologie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (11.02.2016)

Povinná literatura:

Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990. (povinně s. 133-249)

 

Doporučená literatura:

Leszek Paweł Słupecki, Slavonic Pagan Sanctuaries, Warsaw: Institute of archaeology and ethnology PAS, 1994.

Michal Téra, Perun: Bůh hromovládce - sonda do slovanského archaického náboženství, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 

Aleksandr Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa: Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego, 1982; 20062.

Lubor Niederle, Život starých Slovanů II/1: Víra a náboženství, Praha: Bursík & Kohout, 1916; 19242.

Naďa Profantová - Martin Profant, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Praha: Libri, 2000.

Linda J. Ivanits, Russian Folk Belief, New York: M. E. Sharpe, 1989.

W. F. Ryan, The Bathhouse at Midnight: An Historical Survey of Magic and Divination in Russia, University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1999.

Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů: Tři studie ke "Starým pověstem českým", Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (28.09.2011)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (14.02.2016)

2. Posvátné nauky a kult (LS)

2.1 Kosmogonie a kosmologie: základní typy podání o vzniku světa (vylovení z praoceánu, vystoupení z kosmického vejce a vzejití z božského těla), dualistické důrazy při líčení kosmogonie a jejich interpretace, pojetí světového řádu.

2.2 Antropologie: základní typy podání o stvoření člověka, představy o těle a duši, určení člověka, aitiologický mýtus o vzniku společenského uspořádání, etnogenetický slovanský mýtus, pojetí práva a zákona, společenská etika.

2.3 Thanatologie: obraz personifikované Smrti, mýtopetické opisy okamžiku oddělení duše od těla, představa psýchopompa, koncepce zásvětí a posmrtné existence, otázka slovanského učení o převtělování duší, tradice o revenantech.

2.4 Bohoslužebné prostory: posvátné okrsky ve volné přírodě (kapišče, trebišče), onomastická a archeologická evidence, posvátné háje (svętoborъ, gajь), chrámy (kǫtja), jejich dispozice, orientace, výbava a kultovní instalace.

2.5 Bohoslužebné symboly: revize Helmoldova tvrzení o slovanském anikonismu, evidence idolů (kapъ) podle svědectví písemného a archeologického materiálu.

2.6 Bohoslužební aktéři: generické pojmy pro náboženské specialisty (žrecь, mǫdrъ), kultická a společenská úloha duchovenstva, obecné znaky, hierarchie kléru, otázka kněžství žen.

2.7 Bohoslužebné úkony: purifikace idolů, obětní praxe (krvavé, nekrvavé a předkladné oběti, náboženské daně, otázka lidské oběti a sebeoběti), adorace (modlitba, liturgický zpěv a tanec, bohoslužebná gesta).

2.8 Bohoslužebné slavnosti: generický pojem (godъ), hlavní výroční svátky (zimní koleda, jarní "vynášení smrti", letniční a rusalné slavnosti, letní kupalo, podzimní "dožínková" slavnost) a jejich společné rysy.

2.9 Divinace: terminologie, sepětí úřadu kněze a věštce, jednotlivé modality mantiky (kléromancie, zoomancie, dendromancie, splanchnomancie, meteomancie, astromancie, pyromancie atd.).

2.10 Magie: mágové (volchv, koldun, kudesnik), ideál ovládání živlů, hospodářská, apotropaická a terapeutická magie, amulety a návazy, zaříkání, magická gesta při uzavírání přísah a smluv.

2.11 Přechodové rituály: narození, iniciace do dospělosti, sňatek, pohřeb, otázka konvergence, resp. divergence dobových svědectví a folklórních reziduí.

2.12 Mytologická rezidua v literárních látkách: otázka rekonstrukce slovanské mytologie, tj. (a) rezidua bájesloví v lidové slovesnosti (byliny, junácké písně, mytologické pověsti a kouzelné pohádky) a (b) historizace mýtů v podáních o nejstarších dějinách jednotlivých slovanských etnik.