PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Řecké náboženství I - ARL100109
Anglický název: Greek Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100028
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Chlup - Formování pojmu duše v Řecku.pdf R. Chlup, „Formování pojmu duše v Řecku klasické a archaické doby" doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Illud Tempus (Religio).pdf R. Chlup - „Illud tempus v řeckém rituálu" doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Mapa.pdf Mapa antického Řecka a Středozemí doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Přehled historických období.pdf Přehled historických období doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (04.10.2015)
Cílem kurzu je podat úvod do řeckého náboženství. V zimním semestru bude podán přehled jeho základních struktur a institucí. Ukážeme si, jak řecké náboženství fungovalo a jakou roli v životě Řeků hrálo. Letní semestr bude věnován řeckým bohům. Na mýtech, kultech a ikonografii se pokusím předvést vnitřní povahu a tvar každého boha, zahlédnout jednotu za množstvím jeho manifestací a ukázat, jaké místo v myšlenkovém a společenském světě Řeků mu náleželo. I zde bude hrát důležitou roli interpretace.
Kurs je primárně určen pro religionisty (byť je otevřen i studentům jiných oboů), a proto nebude jen neutrálním historickým líčením fakt, ale bude se zároveň snažit na řeckém materiálu předestřít obecnější náboženská témata. Velký prostor bude věnován interpretaci jednotlivých náboženských jevů, aby si tak studenti neodnášeli pouze poznatky o Řecku, ale naučili se s nimi zároveň religionisticky pracovat a aplikovat pak tytéž postupy i na jiné náboženské oblasti. Díky tomu by přednášky měly být přínosné i pro studenty s odlišnými náboženskými specializacemi. Metodologicky bude kurs navazovat především na historickou antropologii pařížské školy J.-P. Vernanta a jeho kolegů, která propojila durkheimovský sociologický přístup se strukturalismem. Vedle toho však budou brány v potaz všechny další důležité výklady řeckého náboženství, jaké byly ve 20. století podány.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (17.09.2019)

Povinná litelarura

Všechny texty na zkoušky si můžete stáhnout zde. Texty jsou čerpány z následujících prací

  • BS: Louise Bruit-Zaidman - Pauline Schmitt-Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: Cambridge University Press, 1992
  • SP: Simon Price, Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press, 1999
  • EM: P. E. Easterling - J. V. Muir (eds.), Greek Religion and Society, Cambridge: Cambridge University Press, 1985

Výklad o eleusínských mystériích je interní text R. Chlupa.

Jelikož první dvě ze zadaných knih uvádějí množství rozsáhlých anglických citátů z řeckých autorů, uvádím v souboru "Citáty k náboženské praxi" české překlady hlavních z nich.

Jako alternativa k článku z EM o údělu duše po smrti může posloužit též R. Chlup, „Formování pojmu duše v Řecku klasické a archaické doby", in R. Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 38–88 (článek je třikrát delší, ale zato je v češtině).

Užitečné pomůcky

Pro orientaci Vám mohou napomoci též soubory Přehled historických období a Mapa antického Řecka a Středozemí.

Nepovinná litelarura pro širší rozhled a zamyšlení

Vztah řeckých rituálů a jejich aitiologických mýtů rozebírám (a se slavnou teorií M. Eliadeho konfrontuji) ve svém článku "Illud tempus v řeckém rituálu".

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (20.02.2010)

Kurz je atestován zkouškou v hodnotě 4 kreditů. Při zkoušce obdrží student na výběr ze dvou otázek. Zadaná literatura se bude zkoušet pouze v rozsahu udávaném rozmezím stran u jednotlivých otázek (stránkování vychází z anglických vydání). V případě náboženské praxe bude důraz kladen především na pochopení její struktury a jejího fungování.

Otázky:

1) Polytheistická zbožnost: pluralita vs. konzervativismus (BS 11-15; SP 76-88)

2) Rituály: oběť, úlitba, modlitba (BS 27-45; SP 33-36)

3) Kněží; kultovní místa (BS 46-62)

4) Rity přechodu (BS 63-79; SP 89-97)

5) Náboženství ve společnosti a v politice (BS 80-101)

6) Svátky (BS 102-111; SP 25-46)

7) Panhelénské kulty (BS 112-132)

8) Úděl duše po smrti; héróové (EM, kap. 3; BS 178-182)

9) Mystéria; orfismus (BS 132-140; SP 112-125)

10) Náboženství a řecká filosofie (SP 126-142)

Veškerá literatura je k dispozici na moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (17.09.2019)

7.10.   Úvod: řecké náboženství z religionistického hlediska; historický kontext; základní prameny
14.10. Náboženství a polis: vznik řecké polis v 8. stol. př. n. l. a jeho náboženské projevy; obec jako zprostředkovatel náboženské aktivity v domácím i cizím prostředí; náboženství ve vztahu k vnitřnímu členění obce; obecní náboženství a jednotlivec; domácí kulty; náboženství a politický život
21.10. Posvátný okrsek a chrám: povaha, funkce, umístění a příslušenství posvátného okrsku; vývoj, typy a funkce chrámu; votivní dary; kněží
4.11.   Svátky I kalendář; podoby a funkce procesí; tanec; soutěže; panhelénské hry, divadlo
11.10. Svátky II: převracení běžných vztahů; aitiologické mýty; oběť.
18.11. Kněží. Věštění: induktivní techniky; inspirované věštění; role věštění v životě a v politice
25.11. Přechodové rituály: zrození, Apatúrie, Choes, vstup do dospělosti, svatba, pohřeb.
2.12.   Mystéria a mysterijní kulty: obecná charakteristika; menší mystéria; Eleusis
9.12.   Úděl duše po smrti; héróové.
16.12. Nové náboženské proudy; Dionýsova mystéria; orfismus
6.1.     Náboženství a řecká filosofie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK