Judaismus I - ARL100101
Anglický název: Judaism I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6386
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Záměnnost : ARL100014, ARL100149
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2018)
Základní kurs pro studenty religionistiky, který poskytuje všeobecný přehled o dějinách židovské obce s důrazem na hlavní formativní fáze ortodoxního (rabínského) judaismu a místo Židů v kontextu světových dějin.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (14.09.2018)

Literatura:

 

a/ povinná:

 

Louis Finkelstein (ed.), The Jews: Their History. Schocken Books, New York 1970

Stanislav Segert, Starověké dějiny Židů. Svoboda, Praha 1995

Michael Krupp, Osmnáct století Izraele. Od zániku Chrámu do počátků sionismu. P3K, Praha 2010

 

Texty jsou k dispozici v moodlu.

 

 

b/ doporučená:

 

Hebrejská Bible (Starý Zákon)

Josephus Flavius, O starobylosti Židů. Odeon, Praha 1998

Josephus Flavius, Válka židovská I-II. Svoboda, Praha 1990-1992

Tomáš Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 1993

Ja´akov Newman - Gavri´el Sivan, Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů, Sefer, Praha 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2018)

Studenti skládají zkoušku: kandidát dostává dvě otázky ze židovských dějin. Níže je uveden seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.

Tematické okruhy ke zkoušce z Judaismu I - zimní semestr 2018-2019

Dějiny judaismu

1.  Biblické období: patriarchové, Exodus, dobytí Palestiny, království, rozdělení, zánik, zničení 1. chrámu, babylónské zajetí, návrat, 2. chrám, obnova.

2.  Hellénistické a římské období: řecko-židovská kultura, Makabejci, římská nadvláda, saduceové a farizeové, zničení 2. chrámu.

3.  Talmudické období: rabínská střediska učenosti v Palestině a Babylónii, kodifikace rabínského učení: Mišna, Talmud

4.  Gaonické období: centrum židovství na Východě, karaité, standardizace biblického textu a liturgie, vznik židovské filosofie, konfrontace s islámem

5.  Západní Evropa: španělský zlatý věk, konfrontace s křesťanstvím, vyhnání ze Španělska, osvícenství, Francouzská revoluce, emancipace a asimilace, sionismus, antisemitismus

6.  Východní Evropa: Chazarové, kolonizace Polska, Rada Čtyř zemí, Bohdan Chmielnicki, chasidismus, šoa, komunismus

7.  Palestina: osmanská nadvláda, luriánská kabala, zemědělská kolonizace, vznik Státu Izrael, židovsko-arabský konflikt.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (14.09.2018)

Judaismus I: Dějiny židovského lidu

1.10.2018

Vymezení tématu: Definice judaismu. Role dějin v judaismu

15.10.2018

Starověk: Biblické období 

22.10.2018

Helénistické a římské období.

29.10.2018

Náboženské skupiny raného rabínského judaismu. Farizeové. Konfrontace s křesťanstvím

5.11.2018

Talmudické období. Mišna. Jeruzalémský a Babylónský talmud

12.11.2018

Gaonské období. Karaismus. Konfrontace s islámem

19.11.2018

Židé ve středověké západní Evropě. Zlatý věk španělského židovstva

26.11.2018

Židé v západní Evropě moderní doby

3.12.2018

Dějiny východoevropského židovstva od starověku do konce 18. století

10.12.2018

Židé ve východní Evropě v 19.-20. století

17.12.2018

Dějiny Židů v zemi Izrael

7.1.2019

Židovská problematika ve 20. a 21. století