PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Křesťanství I - ARL100099
Anglický název: Introduction to Christianity I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5240
Garant: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Záměnnost : ARL100012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (08.02.2017)
V tomto úvodním kurzu se budeme věnovat křesťanství z religionistické perspektivy. V první ze dvou částí si představíme zakládající postavu křesťanské víry, jejíž specifikem je, že se Bůh vtělil v konkrétním historickém okamžiku do konkrétního světa. Proto si v první části kurzu rovněž představíme svět, do něhož Ježíš vstoupil, historické prameny k jeho životu a v tomto kontextu se rovněž zaměříme na základy jeho nauky spolu s postupně se rozvíjejícími pevnějšími strukturami křesťanství. V druhé části kurzu se pokusíme dostát „vtělení“ ještě z jiného hlediska. Tím, že Bůh vstoupil do světa, se stal dějinným, a dějiny samy proto sehrávají v křesťanství stěžejní úlohu. Nebudeme se ale zabývat dějinným vývojem křesťanství jako takového, ale zaměříme se na měnící se podoby Ježíše Krista v čase a zvláštní pozornost rovněž budeme věnovat interpretacím Ježíšových podobenství napříč dobou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (18.03.2017)

Povinná:

R. Fröhlich, Dva tisíce let dějin církve, Praha 2008.

A. E. McGrath, Christianity: An Introduction, Oxford 2006.

P. Pokorný, Ježíš Nazaretský, Praha 2005.

P. Pokorný, Literární a teologický úvod do Nového zákonaPraha 1993.

J. Ratzinger, Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří 2007.

J. Ratzinger, Ježíš Nazaretský, přel. D. Blahutková, Brno 2007.

Plus jednotlivé kapitoly z knihy uvedené v sylabu.

 Další literatura

G. Agamben, The Highest Poverty: Monastic Rules and Form-of-Life, Stanford 2013.

A. Badiou, Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu, Praha: Svoboda Servis 2009.

D. Bonhoeffer, Etika, Praha 2007.

G. Ebeling, Podstata křesťanské víry, Praha 1996

T. Halík, Dotkni se ran : spiritualita nelhostejnosti, Praha 2008.

P. Chaunu, Dobrodružství reformace, Brno 2001.

G. K. Chesterton, Orthodoxie, Praha 1947.

F.-X. Kaufmann, Überlebt das Christentum?, Freiburg 2000.

B. Kolodiejchuk (ed.), Matka Tereza. Pojď, buď mým světlem, Kostelní Vydří 2008.

Ch. Markschies, Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Praha 2005.

J. Moltmann, Bůh ve stvoření, Brno 1990.

J. Neusner, A Rabbi talks with Jesus, London 2000.

R. Panikkar, Trojice: o mystické sounáležitosti lidské zkušenosti, Brno 1999.

O. H. Pesch, Cesty k Lutherovi, Brno 1999.

O. H. Pesch, Druhý vatikánský koncil 1962–1965: příprava, průběh odkaz, Praha 1996.

J. Ratzinger, Jesus of Nazareth: Holy Week: From the Entrance Into Jerusalem To The Resurrection, Vatican 2011 (německá verze Freiburg 2011).

F. Spufford, Unapologetic. Why, Despite Everything, Christianity Can Still Make Surprising Emotional Sense, New York, 2012.

T. Špidlík, Apoštol národů svatý Pavel, Olomouc 2008.

D. Sölleová, Fantazie a poslušnost. Úvahy o budoucí křesťanské etice, přel. F. Potměšil, K. Trusina, Praha 2008.

R. Stark, The Rise of Christianity, Princeton 1997.

P. Tillich, Odvaha být, přel. D. Mikšík, Brno 2004.

J. Trojan, Ježíšův příběh: výzva pro nás, Praha 2005.

J. Vokoun, Luther. Finále středověké zbožnosti, Praha 2017.

S. Weilová, Tíže a milost, přel. Alan Beguivin, Praha 2009.

T. Ziolkowski, Fichtional Transfigurations of Jesus, Princeton 1972.

P. M. Zulehner, Papež František a jeho reforma církve, přel. H. Medková, Praha 2016.

S. Žižek, The Puppet and the Dwarf. The Perverse Core of Christianity, Cambridge (Mass.) 2003.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (08.02.2017)

Student bude mít na každou hodinu přečtenou literaturu, která je k danému tématu zadána. Bude se jednat o úvodní text do probírané problematiky. Tyto texty budou přístupné na moodlu a budou rovněž tvořit základ, z něhož bude vycházet první otázka při zkoušce. Druhá otázka bude vycházet ze studentovy četby: student si vybere podle svého zájmu minimálně tři knihy (může využít buď seznam ke kurzu, případně si může zvolit vlastní knihy), které se budou zabývat specifičtějšími tématy. Minimálně jedna z těchto tří knih bude cizojazyčná.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (08.02.2017)

I. Ježíš, prameny křesťanství a základy křesťanské nauky

1. Bůh jako Vševládnoucí, Otec a Stvořitel

Literatura: Josef Ratzinger, „Biblická víra v Boha“, in Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří 2007, 79–93.

Další literatura k tématu:Lenka Karfíková, „Křesťanské pojetí božství“, in Bůh a bohové. Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha 2004, str. 59–81. 

2. Svět, v němž Ježíš vystoupil. Prameny k jeho životu. Ježíšův život a jeho nauka.

Martin Marty, Křesťanský svět, přel. Dan Drábal Jan Zámečník, Brno 2008, 17–40.

P. Pokorný, „Ježíš Nazaretský. Historický obraz, problémy současného bádání, interpretace“, in týž, Ježíš Nazaretský, Praha 2005, str. 8–38. 

A. McGrath, Christianity, 7–30.

3. Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání

J. Ratzinger,  Jesus of Nazareth: Holy Week: From the Entrance Into Jerusalem To The Resurrection, Vatican 2011, str. 202–272.

4. Sv. Pavel a Pavlovy epištoly

P. Pokorný, „Pavel a Ježíš“, in týž, Ježíš Nazaretský, Praha 2005, str. 38–61.

P. Pokorný, Literární a teologický úvod do NZ, str. 153–226.

5. Synoptická evangelia s důrazem na výklad podobenství, Janovo evangelium

J. Ratzinger, „Podobenství a jejich poselství“ a „Velké obrazy Janova evangelia“, in týž, Ježíš Nazaretský, přel. D. Blahutková, Brno 2007, str. 133–201.

6. Rané theologické spory. Koncept trojice.

James Alexander, Církevní koncily a synody, in: Rané křesťanství, vyd. I. Hazlett, Brno 2009, str. 116–125.

Averil Cameron, Pozdní antika, in Dva tisíce let křesťanství, Brno 2010, str. 25–40.

7. Církev

Josef Ratzinger, Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří 2007, str. 242–259.

R. Fröhlich, Dva tisíce let dějin církve, Praha 2008, str. 13–52. 

II. Ježíš v dějinách

1. Růst křesťanství: od „nového náboženského hnutí“ ke státnímu náboženství: Ježíš jako pastýř

Rodney Stark, The Rise of Christianity, Princeton 1997, 3–49.

J. Pelikán, Ježíš v proměnách staletí, str. 51–79.

2. Středověké tváře Ježíše: trpící, mnich, mystik, ale i Kristus v křižáckých válkách

R. Harries (et al), Dva tisíce let křesťanství, Brno 2010, str. 40–105.

McGrath, Christianity, 135–148.

J. Pelikán, Ježíš v proměnách staletí, str. 167–195.

3. Obrazy Ježíše v době reformování

A. McGrath, Christianity, 198–219.

J. Pelikán, Ježíš v proměnách staletí, 211–241.

D. B. Gowler, The Parables after Jesus, Their Imaginative Receptions across Two Millennia, Washington 2017, str. 211–241.

4. Moderna: morální učitel i překonatel morálky

J. Pelikán, Ježíš v proměnách staletí, str. 241–269.

A. McGrath, Christianity, 163–180.

D. B. Gowler, The Parables after Jesus, 168–173.

5. Ježíš ve dvacátém století: sociální reformátor, zélot i ztělesnění lásky.

A. McGrath, Christianity, str. 180–198.

J. Pelikán, Ježíš ve proměnách staletí, str. 286–299.

D. B. Gowler, The Parables After Jesus, 207–255.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK