PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sociologie náboženství II - ARL100093
Anglický název: Sociology of Religion II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (02.07.2007)
Přehled hlavních sociologických přístupů k náboženství.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (13.05.2012)

Seznam literatury k ústní zkoušce

 

Je třeba, aby student prostudoval (a uvedl v seznamu přečtené literatury, který předloží při zkoušce),

-          alespoň jednu knihu z oddílu "Učebnice"

-          alespoň jednu knihu z oddílu "Klasická díla"

-          alespoň dvě knihy z oddílu "Moderní díla"

-          alespoň jednu knihu z oddílu "Další literatura"

 

"Učebnice"

-          Nešpor Z., Lužný D., Sociologie náboženství

-          Vido R., Konec velkého vyprávění  

-          Lužný D., náboženství v moderní společnosti

 

 "Klasická díla"

-  Durkheim E.,  Elementární formy náboženského života

- Weber M., Sociologie náboženství

- Berger P.L., The rummors of angels,

- Berger P.L., The Heretical Imperative

-  Berger P.L., Vzdálená sláva

- Luckmann T,  The Invisible Religion

 

"Moderní díla"

- Davieová G., Výjimečný případ Evropa

- Kepel G., Boží pomsta

-  Gauchet M., Odkouzlení světa

- Juergensmayer M., Teror v mysli Boží

- Beck U., Der eigene Gott

- Taylor Ch., Varieties of Religion Today

-  Huntington S., Střet civilizací

 

"Další literatura"

-  Lyon D., Ježíš v Disneylandu

-  Gauchet M., Odkouzlení světa

- Buruma I., Krocení bohů. Náboženství a demokracie na třech kontinentech

- Václavík D., Náboženství a moderní česká společnost

-  Hanuš J. (ed.), Vznik státu jako proces sekularizace

- Nešpor Z., Ne/náboženské naděje intelektuálů

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (13.05.2012)

Kurs je zakončen ústní zkoušku, při níž první otázka vychází ze seznamu přečtené literatury (příp. může být tato první část zkoušky nahrazena esejem).

Podmínky k atestu ze sociologie náboženství

 

Pokud posluchači mají složit z předmětu dvě zkoušky, první je třeba vykonat formou písemné práce a druhou formou souhrnné ústní zkoušky z látky obou semestrů.

Esej je nutno odevzdat nejpozději týden před domluveným termínem elektronicky na adresu tomas.halik@gmail.com a přinést pak v písemné podobě ke zkoušce.  První zkoušku, sestávající z písemné práce a rozpravy, zaměřené především k tématu práce, je možné skládat na konci ZS anebo spojit se zkouškou z celého kursu na konci LS.

Při druhé (závěrečné ústní) zkoušce na konci kursu bude první otázka vycházet ze seznamu přečtené literatury, příp. může být tato první část zkoušky nahrazena esejem, pro nějž pak platí stejná pravidla jako pro esej za první semestr (tedy studenti, kteří spojí obě zkoušky, by posílali dva eseje). Druhá otázka se pak bude týkat dalších autorů, příp. problémových okruhů, probíraných v kursu.

 

Písemná část - esej

rozsah: 5 - 10 stran, tedy (tedy cca 2.500 až 3.500 slov)

téma: student si vybere z přiloženého seznamu témat; pokud si zvolí jiné téma, je třeba to předem nechat schválit přednášejícím

obsah: Jde o esej (nikoliv o "referát o knize středoškolského typu", nesmí být pouhým "výtahem z četby"); má mít charakter kritického zamyšlení nad knihou, příp. tématem; autor má vyhmátnout podstatné myšlenky, správně je interpretovat a připojit vlastní reflexi. Nenastavujte esej životopisem autora (o biografii autora je možné se zmínit tam, kde je to potřebné pro interpretaci díla).

Esej nesmí být plagiátem (předložení opsané práce, příp. částí bez uvedení citace může být trestáno až vyloučením ze studia) ani být použita vícekrát pro různé atesty.

formální náležitosti: titulní stránka musí obsahovat název práce, jméno autora, obor a ročník studia; na konci musí být připojen seznam použité literatury; esej musí mít náležitě zpracované citace, příp. další poznámkový aparát; text nesmí obsahovat hrubé gramatické chyby a příliš překlepů. Pokud tyto náležitosti nebude esej mít, nebude přijata k atestaci.

odevzdání - nejméně 5 dní před atestací je třeba text odeslat na adresu tomas.halik@gmal.com a na ústní zkoušku je nutné text přinést vytištěný v papírové podobě.

hodnocení:

výborně: text splňuje všechna požadovaná kritéria, obsahuje cenné a originální myšlenky

velmi dobře: text splňuje všechna požadovaná kritéria, avšak nesvědčí o schopnosti se hlouběji zamyslet nad tématem

dobře:  text nesplňuje všechna požadovaná kritéria, příp. obsahuje věcné omyly

neuspěl: autor zřejmě neporozuměl textu

 

seznam doporučených témat pro písemné práce:

témata zaměřená na autory:

 -  Comtovo pojetí náboženství

 -  Durkheimovo pojetí náboženství

 -  Marxovo pojetí náboženství

-   Weberovo pojetí náboženství

-  Troeltschovo pojetí náboženství

-  Parsonsovo pojetí náboženství

-  Luhmannovo pojetí náboženství

- Taylorovo  pojetí náboženství

 

Témata zaměřená na problémové okruhy:

-  Různá pojetí sekularizace

- Kritika a alternativy teorie sekularizace

- Funkcionální náhražky náboženství

- "Občanské  náboženství"

- Nová náboženská hnutí

- Náboženství a globalizace

- Náboženství a politika

- Náboženství a násilí

- Náboženství v pohledu teorie racionální volby

-  Typologie a dimenze religiozity

-  Náboženská pluralita a dialog náboženství

-  Religiozita české společnosti očima sociologie

 

 Eseje jako kritické reflexe konkrétního díla:

-  Durkheim E.,  Elementární formy náboženského života

- Weber M., Sociologie náboženství

- Kepel G., Boží pomsta

- Berger P.L., The rummors of angels,

- Berger P.L., The Heretical Imperative

-  Berger P.L., Vzdálená sláva

- Fenn R.K., Sociology of Religion

-  Gauchet M., Odkouzlení světa

- Juergensmayer M., Teror v mysli Boží

- Luckmann T,  The Invisible Religion

- Maier H., Revoluce a církev

- Maier H., Politická náboženství

- Davieová G., Výjimečný případ Evropa

- Buruma I., Krocení bohů. Náboženství a demokracie na třech kontinentech

- Taylor Ch., Varieties of Religion Today

-  Huntington S., Střet civilizací

Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (27.09.2011)

1. Teorie sekularizace a debata o sekularizaci

  • Náboženství a politika
  • "Civil religion" a funkcionální náhražky náboženství

2. Globalizace a náboženství

  • Vztahy mezi náboženstvími

3. Nová náboženská hnutí

  • Náboženství a paměť společnosti
  • Náboženství a násilí
  • Teorie racionální volby
  • Religiozita české společnosti očima sociologie
  • Budoucnost náboženství
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK