Sociologie náboženství I - ARL100092
Anglický název: Sociology of Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5491
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (03.10.2017)
Cílem kursu, který je určen především pro religionisty a sociology, je podat přehled dějin oboru od osvíceneckých prvopočátků až do současnosti s důrazem na díla hlavních představitelů a na nejzávažnější témata. Značný důraz je kladen na filosofické předpoklady vzniku sociologie náboženství a filosofický i společensko-dějinný kontext jednotlivých sociologických teorií náboženství.<br>
Kurz bude sestávat ze dvou částí. V první části semestru si představíme klasiky sociologie náboženství od Hegela, Marxe, Comta po Durkheima a Webera, a postupně se budeme v druhé části přesunovat ke specifičtějším přístupům k fenoménu náboženství (systémová teorie, teorie racionální volby) a ke konkétním tématům (sekularizace a desekularizace; náboženství a kolektivní paměť; náboženství, násilí a terorismus; nová náboženská hnutí).

Materiály ke kurzu budou průběžně vyvěšovány zde:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5491#section-1
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (11.09.2017)

Přehledové práce

Cipriani, Roberto, Sociology of Religion. A Historical Introduction, London 2002.

Davie, Grace, The Sociology of Religion, London 2007.

Nešpor, Z., Lužný D., Sociologie náboženství, Praha 2007.

Vido, R., Konec velkého vyprávění. Sekularizace v sociologické perspektivě, Brno 2011.

Lužný D., Náboženství v moderní společnosti. Sociologické teorie modernizace a sekularizace, Brno 1999. 

Klasici i moderní sociologové náboženství (pro další doporučenou literaturu viz handouty rozdávané na přednášce a vyvěšované ve moodlu)

Assmann, Jan, Kultura a paměť. Písmo vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, přel. M. Pokorný, Praha 2001.

Bellah, Robert, The Broken Covenant. American Religion in Time of Trial, Chicago 1992.

Beck, Ulrich, Der eigene Gott, von der Friedensfähigkeit und dem Gewaltpotential der Religionen, Frankfurt a.M. 2008.

Berger, Peter et Luckmann, Thomas, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologie vědění, Brno 1999.

Berger, Peter, The Heretical Imperative. Contemporary Possibilities of Religious Affirmations, New York 1979.

Durkheim, E. Elementární formy náboženského života, Praha 2002.

Durkheim, E., Individualism and intellectuals, ed. with an introduction by Robert Bellah, Chicago 1973.

Durkheim, E., Le suicide, Paris, PUF, 2007.

Durkheim, E.. Suicide: A Study in Sociology, New York: New Press, 1952.

Juergensmeyer, Mark, Teror v mysli boží, Brno 2007.

Gauchet, Marcel, Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné, Brno 2004.

Habermas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 sv. Frankfurt am Main 1981.

Habermas, Jürgen, Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken, Berlin 2012.

Kepel, Gilles, Boží pomsta, Praha 1996.

Luckmann, Thomas, The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society, New York1967.

Luhmann, Niklas, Paradigm lost, in: Láska jako vášeň, Praha 2002.

Luhmann, Niklas, Náboženství společnosti, Praha 2015.

Luhmann, Niklas, Peter Fuchs, Reden und Schweigen, Frankfurt am Main 1989.

Roy, Olivier, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris 2008.

Taylor, Charles, Sekulární věk, Praha 2013.

Weber, Max, Protestantská etika a duch kapitalismu, in: týž, Metodologie, sociologie a politika. Praha 2009, s. 182-223.

Weber, Max, Sociologie náboženství, Praha 1998.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (05.01.2018)

Kurz je zakončen zkouškou. Student dostane dvě otázky: jedna bude obecného zaměření a bude vycházet z přednášek, druhá bude vycházet ze seznamu přečtené literatury - student si přečte minimálně tři úryvky ze tří děl k sociologii náboženství, a to buď od klasika sociologie nebo od současného sociologa náboženství. Student může vybírat ze seznamu literatury zveřejněného na moodlu, z literatury citované na handoutech a rovněž z textů vyvěšených na moodlu. Minimálně jeden z titulů musí být v jednom ze světových jazyků.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (05.01.2018)

1. úvod do sociologie náboženství, její vznik a hlavní témata (Hegel, Comte, Marx).

 

2. „Metafyzik“ Emile Durkheim: První klasik sociologie (náboženství)

 

3. Weber: „tragéd sociologie“ a prorok „smrti ducha“

 

4. Náboženství, funkcionalismus a systémové teorie: T. Parsons a N. Luhmann

 

5. Náboženství a teorie racionální volby (Stark, Finke)

 

6. Náboženství a paměť (Halbwachs, Assmann, Hervieu-Léger)

 

7. Spor Jürgena Habermase a Niklase Luhmanna o povahu náboženství: komunikativní teorie náboženství versus systémový pohled

 

8. Základní teorie sekularizace (Berger, Luckmann)

 

9. Desekularizace a repolitizace náboženství (Berger, Kepel, Bellah)

 

10. Nová náboženská hnutí

 

11. Náboženství, násilí a teror (Kepel, Assmann, Beck, Roy) 

 

12. Náboženství a uprchlická krize