PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie rituálu - ARL100040
Anglický název: Theory of Ritual
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5533
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (13.02.2011)
Cílem semináře bude představení nejzajímavějších přístupů k rituálu vyvinutých ve druhé polovině 20. století. Naším primárním zájmem ovšem nebudou postupy používané při interpretaci konkrétních rituálů, nýbrž spíše obecné teoretické otázky s rituálem spojené: co je rituál, proč jej lidé provádějí, jaká je jeho funkce a jeho smysl. Nepůjde nám tedy o rozbor rituální sémantiky, nýbrž rituální formy; nebudeme se ptát, co konkrétní rituály znamenají, nýbrž proč jsou případné významy (jsou-li v rituálu nějaké) formulovány právě prostřednictvím tělesného rituálního jednání. Rituály nebudeme sledovat jen v jejich specificky náboženské podobě, nýbrž se náboženskému rituálu budeme naopak snažit porozumět s ohledem na širší souvislosti fenoménu ritualizace. Metodologicky bude kurs zakotven zejména v sociální antropologii, ke slovu se však dostane i fenomenologický a hermeneutický přístup.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (13.02.2011)

Pracovat budeme mimo jiné s následujícími texty:

Mary Douglas, Purity and Danger, London - New York: Routledge, 2002 (19661), kap. 4: "Magic and Miracle", s. 72-90

Nick Crossley, "Ritual, Body Techniques and (Inter)subjectivity", in K. Schilbrack (ed.), Thinking Through Rituals: Philosophical Perspectives, London: Routledge, 2004, s. 31-51

Maurice Bloch, "Symbols, Song, Dance and Features of Articulation", in Ritual, History and Power: Selected Papers in
Anthropology
, London: Athlone Press, 1986, s. 19-45 (původně in Archives européennes de sociologie 15 (1974):
55-81)

Roy A. Rappaport, "The Obvious Aspects of Ritual", in Ecology, Meaning, and Religion, Richmond,
California: North Atlantic Books, 1979, s. 173-217 (možno vynechat sekce IX-X, vyjma posledních tří
odstavců na str. 206)

Ronald L. Grimes, "Interpreting Ritual in the Field" a "Defining Nascent Ritual", obojí in Beginnings in
Ritual Studies
, Lanham: University Press of America, 1982, s. 1-17, 53-69

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (08.02.2011)

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási “pojistka”, která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře “dojde dech”. Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (16.09.2017)

Seminář je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš, ale je otevřen i případným vážným zájemcům z jiných oborů. Je doporučeno, aby účastníci měli složenu zkoušku z Antropologie náboženství (detail ARL100096).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK