PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie ruštiny - ARJ100053
Anglický název: Phonetics and Phonology of Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (29.10.2020)
V rámci přednášky se diskutují základní pojmy fonetiky a fonologie, zařazení fonologie v rámci dějin jazykovědy, grafématika moderní spisovné ruštiny, vokalismus pod přízvukem, vokalismus mimo přízvuk a různá řešení při jeho fonologické interpretaci, distinktivní funkce přízvuku a klitika, korelace znělosti a její neutralizace, korelace palatalizovanosti a její neutralizace, dlouhé palatální sykavky, starší varianty ortoepie a jejich fonologická interpretace, cizí slova jako fonologický podsystém, suprasegmentální fonetika, fonotaktika, ruský fonologický systém ve srovnání s českým.<br>

Přednáška je doplněna seminářem. Atestace se bude provádět na základě písemného testu na konci semestru. V případě distanční výuky bude přednáška probíhat online (Microsoft Teams), bližší údaje budou zaslány zapsaným účastníkům před zahájením.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (29.04.2019)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy fonetiky a fonologie, s výslovností spisovné ruštiny a s jejím fonologickém systémem, s některými specifickými problémy (redukce vokálů, asimilace ve skupinách konsonantů, sykavky, cizí slova atd.) a s některými suprasegmentálními jevy. Po úspěšném absolvování jsou studenti seznámeni s ortoepií spisovné ruštiny (praktický aspekt) i s jejím fonologickým systémem (základní složka analýzy jazykového systému). Tím budou připraveni pro analýzu morfologického systému v dalším semestru.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2019)

Prozatímní minimální bibliografie

 

Avanesov, R. I. 1956. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva.

Avanesov, R. I.  1987.  Orfoėpičeskij slovarʼ russkogo jazyka. Proiznošenie, udarenie, grammatičeskie formy. Moskva.

Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja Grammatika 1. Praha. (s. 3-99)

Ďurovič, Ľ., Giger, M. V tisku. Paradigmatika spisovné ruštiny. Hláskosloví a tvarosloví. Praha. (Kap. 0)

Djurovič, L. 1963. Fonematičeskaja interpretacija russkogo bezudarnogo vokalizma. Československá rusistika VIII, 188-193.

Kasatkin, L.L. 2003. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva.

Kalenčuk, M.L., Kasatkin, L.L., Kasatkina, R.F. 2012. Bol'šoj orfoėpičeskij slovarʼ russkogo jazyka. Literaturnoe proiznošenie i udarenie načala XXI veka: norma i ee varianty. Moskva.

Kořenský, J. M, Erhart, A. 2000. Úvod do fonologie. Praha.

Leška, O. 2003. Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. Praha. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada 15) (s. 3-21)

Russkaja Grammatika. I. Fonetika, fonologija, udarenie, intonacija, slovoobrazovanie, morfologija. 1980. Moskva. (s. 14-121)

 

Podrobnější bibliografie bude k dispozici při zahájení výuky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (24.09.2020)

Atestace bude písemná na konci semestru. Očekává se přehled o základních pojmech fonetiky a fonologie, o výslovnosti spisovné ruštiny, o jejím fonologickém systému (zejména podle Paradigmatiky spisovné ruštiny a Moskevské školy), o specifických problémech (redukce vokálů, úloha přízvuku, konsonantické korelace, sykavky, cizí slova atd.) a o rozdílech a paralelách oproti češtině.

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2019)

1) Úvod: charakteristika kursu, základní pojmy, zařazení podle dějin lingvistiky 

2) Fonologie, Grafematika I

3) Grafematika II

4) Fonetický přepis: Slavistické a ruské tradice, API

5) Vokály pod přízvukem

6) Vokály mimo přízvuk: fonetická stránka a různé fonologické interpretace

7) Vokály mimo přízvuk: specifika nepřízvučného vokalismu v koncovkách a jejich fonologická interpretace, distinktivní funkce přízvuku a klitika

8) Konsonanty I: korelace znělosti a její neutralizace

9) Konsonanty II: korelace palatalizovanosti a její neutralizace

10) Problém dlouhých palatálních sykavek

11) Cizí slova jako fonetický a fonologický podsystém

12) Fonotaktika, Ruský a český fonologický systém ve srovnání

13) Shrnutí, závěry

 

Aktuální program přednášky bude zaslán účastníkům na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK