PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z fonetiky a fonologie ruštiny - ARJ100006
Anglický název: Seminar of Phonetics and Phonology of Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (29.10.2020)
V rámci semináře se prohlubují a procvičují vědomosti získané během přednášky. Bude zde rovněž prostor pro samostatnou práci účastníků. V posledních týdnech semestru bude v rámci semináře probíhat příprava na písemnou zkoušku z přednášky.<br>
<br>
V případě distanční výuky bude seminář probíhat online (Microsoft Teams), bližší údaje budou zaslány zapsaným účastníkům před zahájením.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (11.09.2012)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy fonetiky a fonologie, s výslovností spisovné ruštiny a jejím fonologickém systémem, s některými specifickými problémy (redukce vokálů, sykavky, cizí slova atd.) a s některými suprasegmentálními jevy. Po úspěšném absolvování studenti jsou seznámeni s ortoepií spisovné ruštiny (praktický aspekt) i s jejím fonologickým systémem (základní složka analýzy jazykového systému). Tím budou připraveni pro analýzu morfologického systému v dalším semestru.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (24.09.2020)

Viz literaturu k přednášce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2020)

Atestace se bude provádět na základě aktivní účasti včetně samostatného referátu k dílčí tematice a odevzdaného fonetického přepisu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. (10.10.2019)

1) Úvod: charakteristika kursu, základní pojmy, zařazení podle dějin lingvistiky

2) Fonologie, Grafematika I

3) Grafematika II

4) Fonetický přepis: Slavistické a ruské tradice, API

5) Vokály pod přízvukem

6) Vokály mimo přízvuk: fonetická stránka a různé fonologické interpretace 

7) Vokály mimo přízvuk: specifika nepřízvučného vokalismu v koncovkách a jejich fonologická interpretace, distinktivní funkce přízvuku a klitika

8) Konsonanty I: korelace znělosti a její neutralizace

9) Konsonanty II: korelace palatalizovanosti a její neutralizace

10) Problém dlouhých palatálních sykavek 

11) Cizí slova jako fonetický a fonologický podsystém

12) Fonotaktika, Ruský a český fonologický systém ve srovnání

 13) Shrnutí, závěry

  

Aktuální program přednášky bude zaslán účastníkům na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK