PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Psychologie celoživotního vývoje - APS500031
Anglický název: Psychology of Lifelong Development
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D.
PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.
Mgr. Kamila Urban, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D. (01.02.2022)
Psychologie celoživotního vývoje se jako samostatný obor etablovala ve druhé polovině 20. století. Na rozdíl od tradiční vývojové psychologie, která se věnuje především vývoji v dětství a adolescenci, se zabývá vývojem a změnami člověka v průběhu celého životního cyklu, od narození po smrt, neboť mnohé charakteristiky dosahují svého vrcholu v pozdějších obdobích života (např. krystalická inteligence). Jde o disciplínu multioborovou, protože studuje nejen psychologické a biologické faktory lidského vývoje, ale i sociální a kulturní kontext a historické okolnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními výzkumnými poznatky vztahujícími se k jednotlivým vývojovým obdobím a rovněž s poznatky o výzkumných metodách využívaných v této disciplíně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D. (01.02.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními výzkumnými poznatky vztahujícími se k jednotlivým vývojovým obdobím a rovněž s výzkumnými metodami, které jsou v oblasti psychologie celoživotního vývoje využívány.

Získané znalosti:

Student bude znát klíčové pojmy a teorie v rámci psychologie celoživotního vývoje. Bude též znát a umět popsat psychosociální charakteristiky jednotlivých vývojových období. Osvojí si znalost metod psychologie celoživotního vývoje a schopnost je aplikovat v psychologickém výzkumu i diagnostice.

Získané dovednosti:

Student se naučí aplikovat poznatky psychologie celoživotního vývoje v různých oblastech psychologické praxe, ovládat metody psychologie celoživotního vývoje, analyzovat a kriticky hodnotit teorie celoživotního vývoje a formulovat hypotézy pro další výzkum v oblasti psychologie celoživotního vývoje.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D. (02.02.2022)

a) povinné:

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Praha: Portál.

Fingerman, K. L., Berg, C. A., Smith, J., & Antonucci, T. C. (2011). Handbook of lifespan development. Springer.

V průběhu semestru bude studentům zadávána četba teoretických/přehledových a empirických článků na probíraná témata.

b) doporučené:

Bornstein, M. H., & Lamb, M. E. (Eds.). (2015). Developmental science: An advanced textbook. Taylor & Francis Group.

Harris, M. (2008). Exploring developmental psychology: Understanding theory and methods. Sage.

Feldman, Robert S. (2014). Development Across the Life-Span. (7th Ed.). Prentice-Hall.

Sigelman, C. K., & Rider, E. A. (2021). Life-span human development. Cengage Learning.

Jones, N. A., Platt, M., Mize, K. D., & Hardin, J. (2019). Conducting Research in Developmental Psychology. Taylor & Francis Group.

Zittoun, T., Valsiner, J., Gonçalves, M. M., Vedeler, D., Salgado, J., & Ferring, D. (2013). Human development in the life course: Melodies of living. Cambridge University Press.

Richardson, K. (2005). Developmental psychology: How nature and nurture interact. Psychology Press.

Richardson, K. (2019). Models of Cognitive Development (1st ed.). Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780429297571

Shiller, V. M. (2017). The attachment bond: Affectional ties across the lifespan. Lexington Books.

Bjorklund, D. F. (2020). Child Development in Evolutionary Perspective. Cambridge University Press.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D. (01.02.2022)

Přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D. (01.02.2022)

Aktivní účast na přednáškách a seminářích, prezentace kritického zhodnocení empirického článku a absolvování závěrečného testu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D. (02.02.2022)

Perinatální rizika pro vývoj jedince

Vývoj dětí předčasně narozených/dětí s nízkou porodní váhou

Attachment a bonding

Dopad socio-ekonomicko-kulturních faktorů na vývoj

Prediktory úspěšného vzdělávacího rozvoje

Kognitivní vývoj (konstruktivistické pojetí)

Metakognitivní vývoj

Rozvoj seberegulovaného učení v současném prostředí vzdělávání

Duševní zdraví dětí a adolescentů

Kognitivní superaging

Vývoj ve střední a pozdní dospělosti

Prediktory úspěšného stárnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK