PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metakognice ve vzdělávání - APS300425
Anglický název: Seminar on Metacognition in Education
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: APS300425E
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (02.02.2022)
Anotace
V současnosti se klade stále větší důraz na rozvoj komplexních kognitivních procesů jako na podstatné složky akademických dovedností. Metakognice je pivotním konceptem pro rozvoj komplexní kognice dětí i dospělých, který je propagován již od 70. let minulého století. Nicméně v české pedagogice je pojetí metakognice stále málo známé a rozšířené. Student se v kurzu seznámí se seminálními studiemi, které pomohou zhodnotit hodnotu konceptu metakognice a její využití v mnoha oblastech lidského učení a rozvoje.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (02.02.2022)

Cíl předmětu: 

Cíl předmětu: Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky využití metakognice a metakognitivního myšlení ve vzdělávání a diskutovat o vědeckých důkazech pro jejich využití v praxi. Kurz bude založen na více či méně strukturované diskuzi na základě zadané četby vědecké literatury. Výstupem kurzu bude kritické zhodnocení role metakognice ve vzdělávání a navržení postupů pro zhodnocení využití konceptu ve výuce vědecky ověřenými postupy. 

Získané znalosti: student rozumí základnímu konceptu metakognice a jejím komponentám. Dokáže je smysluplně popsat a vysvětlit. Student dokáže argumentovat o poznatcích o metakognici na základě osvědčených vědeckých důkazů a vést na toto téma hodnotnou diskuzi. Student rozumí kritériím, dle kterých lze hodnotit přínos vybraných vědeckých článků a kriticky je zhodnotit.

 

Získané dovednosti: Student dokáže použít některé metakognitivní dovednosti ve svém studiu a osvojí si základy seberegulovaného učení. Student používá vědecké články k ověření vlastních znalostí a dovedností, stejně jako k ověření předkládaných tezí, teorií a přístupů, které využívají metakognitivně koncipované výuky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (01.02.2022)

Zápočet bude udělen na základě kolokvia

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (02.02.2022)

 

Povinné:

Říčan, J., & Pešout, O., (2013). Používané metakognitivní strategie žáků v kontextu autoregulovaného učení. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-645-9

 

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American psychologist, 34(10), 906-911.

 

Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and learning, 1(1), 3-14.

 

Seznam literatury bude rozšířen o další tituly na začátku semestru. Na každé setkání budou vypsány dva odborné články.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (01.02.2022)

Přednáška/seminář

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (02.02.2022)

Obsah předmětu:
Výčet témat je uveden níže:
• Metakognice a její základy
• Vývoj metakognice
• Metakognitivní dovednosti ve škole
• Metakognitivní monitorování
• Metakognice a čtení s porozuměním
• Metakognice a přesvědčení
• Metakognice ve vědě a matematické dovednosti
• Metakognice a kreativita
• Metakognice v sociální interakci
• Metakognice a duševní zdraví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK