PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematicko-statistické metody - APS300019
Anglický název: Mathematical and Statistical Methods
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: APS100041
Garant: RNDr. Petr Boschek, CSc.
Záměnnost : APS100006
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Petr Boschek, CSc. (03.11.2008)
Základy matematicko-statistické analýzy dat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Petr Boschek, CSc. (03.11.2008)

Cílem předmětu je získání znalosti základních principů a aplikací matematicko-statistických metod při analýze empirických dat v rozličných oblastech psychologie (výzkum, diagnostika, terapie, psychometrie atp.), tzn.: ovládat logické a metodologické principy matematicko-statistické analýzy dat, vhodně aplikovat jednotlivé matematicko-statistické metody v závislosti na konkrétní úloze analýzy dat a logicky správně interpretovat statistické výsledky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Petr Boschek, CSc. (03.11.2008)
Povinná:
Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004.

Zvára , K. Biostatistika. Praha: Karolinum, 2000.

Doporučená:
Clauss, g., Ebner, H. Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov. Bratislava: SPN, 1988.

Kerlinger, F.N. Základy výzkumu chování. Praha: ACADEMIA, 1972.

Reiterová, E. Základy statistiky pro studenty psychologie. Olomouc: UP, 2000.

Škaloudová, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998.

Říčan, P. Úvod do psychometrie. Bratislava: PDT, 1977.

Zvárová, J. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Petr Boschek, CSc. (03.11.2008)

přenáška/cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Petr Boschek, CSc. (03.11.2008)

Forma zkoušky: písemná + ústní

Požadavky: Znalost principů a aplikací vybraných matematicko-statistických metod určených obsahem předmětu. Tyto požadované znalosti jsou ověřovány testy a ústním zkoušením.

Nutné předpoklady pro zápis ke zkoušce:

1) samostatné vypracování zadaných aplikací (příkladů) statistických metod v určeném termínu. (Zadání příkladů je uvedeno na WWW-stránkách katedry psychologie)

2) splnění bodového limitu povinných průběžných testů (příklady + kontrolní otázky). Termíny testů budou po dohodě se studenty uvedeny minimálně 14 dnů předem na WWW-stránkách katedry psychologie.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Petr Boschek, CSc. (03.11.2008)
Obsah předmětu (= požadavky pro zkoušku)
Úvod do problematiky - úloha matematické statistiky v psychologii - základní pojmy statistiky - problematika kvantifikace v psychologii, typy škál

Metody popisné (deskriptivní) statistiky

a) Rozdělení a základní statistické charakteristiky : empirické rozdělení, grafická prezentace - základní statistické charakteristiky - standardní skóry (z-transformace, standardní stupnice používané v psychologii)

b) Charakteristiky statistické závislosti: - vícerozměrné rozdělení, datová matice - dvojrozměrné rozdělení, pojem statistické závislosti, základní charakteristiky statistické závislosti, regresní funkce, koeficienty regresní přímky. Pearsonův koeficient korelace, Spearmanův koeficient korelace, čtyřpolní koeficient korelace

Základy pravděpodobnosti - experiment, náhodný jev, definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost a nezávislost, - hypergeometrický model, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta, serie nezá­vislých pokusů, některé další aplikace pravděpodobnostních modelů, - pojem náhodné veličiny, rozděle­ní, střední hodnota, vlastnosti střední hodnoty, rozptyl a standardní odchylka - alternativní rozdělení - binomické rozdělení - normální rozdělení - Laplaceova věta - Mc-Callova plošná standardizace.

Induktivní statistické metody

a) Principy statistické indukce: - základní soubor a výběr, výběr jako realizace náhodné veličiny, statistika - funkce výběru - bodový a intervalový odhad parametru základního souboru - rozdělení výběrového průměru - intervalový odhad průměru základního souboru - intervalový odhad relativní četnosti.

b) Testování statistických hypotéz: - nulová a alternativní hypotéza, testová charakteristika, hladina významnosti, kritická hodnota, jednostranný a dvoustranný test.

c) Parametrické testy o populačním průměru a rozptylu: - nezávislé a závislé (korelované) výběry, jednovýběrový a dvouvýběrový t-test, t-test pro korel. výběry, F-test homogenity variance

d) Základní pořadové testy: - význam a principy pořadových testů, Mann-Whitneyův U-test, Wilcoxonův test, mediánový test, znaménkový (binomický) test, Kruskal-Wallisův test, Friedmanův test, Kolmogorov-Smirnovův test.

e) Analýza kategoriálních znaků: - chí-kvadrát test dobré shody, dvojrozměrné kontingenční tabul­ky, testy nezávislosti v kontingenční tabulce (chí-kvadrát test nezávislosti, Fisherův test), Mc-Nemarův test symetrie.

f) Regresní a korelační analýza: - intervalový odhad Pearsonova koef. korelace, test významnosti Pearsonova koef. korelace, test významnosti Spearmanova koef. korelace, biseriální koef. korelace, parciální korelace, elementy vícerozměrné regresní analýzy.

g) Analýza rozptylu: - princip analýzy rozptylu, jednofaktorový model, dvoufaktorový model, interakce, jednofaktorový model při opakovaných observacích.

h) Analýza časových řad: - charakteristiky trendu a periodicity, vyrovnávání časové řady

i) Elementy vícerozměrné stat. analýzy (základní principy): - vícerozměrná regresní a korelační analýza, faktorová analýza, diskriminační analýza, shluková analýza, vícerozměrné kontingenční tabulky

j) Systematizace statistických technik na základě datové situace výzkumného projektu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK