PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie - APS100063
Anglický název: Developmental Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Neslučitelnost : APS100048, APS100049
Záměnnost : APS100048, APS100049
Je prerekvizitou pro: APS100018
Je záměnnost pro: APS100048, APS100049
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (28.02.2020)
Předmět postihuje základní témata obecné i speciální vývojové psychologie. Jsou předkládána přednáškovou i seminární
formou a doplňována aktuálními výzkumnými poznatky a různými aktuálními materiály z oblasti praxe.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (28.02.2020)

Seznámit studenty se základy obecné a speciální vývojové psychologie

Získané znalosti: student zná základní vymezení, historii a základní témata vývojové psychologie; základy pohledů na vývoj jedince v dílech Freuda, behavioristů, Piageta, Vygotského, Wallona, Gesella; ovládá charakteristiky jednotlivých vývojových stadií; zná běžné problémy společenské praxe související se zaměřením a poznatky vývojové psychologie

Získané dovednosti: student dokáže vysvětlit rozdíly v celkovém pohledu na vývoj jedince, i s ohledem na specifické problémy, umí charakterizovat a odlišit od sebe jednotlivá vývojová stadia, umí uplatnit nabyté poznatky na aktuální problémy společenské praxe; orientuje se a umí vysvětlit základní pozice při řešení aktuálních témat společenské praxe s ohledem na poznatky vývojové psychologie (rušení kojeneckých ústavů, střídavá výchova, snížení hranice trestní odpovědnosti, vzdělávací a výchovné otázky apod.)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (28.02.2020)

* Povinná:
Literatura je průběžně doplňována o aktuální české i zahraniční odborné prameny doporučované v rámci přednášek!!!

Erikson, E. H. Osm věků člověka. Praha: KÚP, 1968.
Kuric, J. Ontogenetická psychologie. Praha: SPN, 1986 /vybrané kap./.
Langmeier, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum, 1983.
Příhoda, V. Ontogenese lidské psychiky. Praha: SPN, 1977.
Říčan, P. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990.
Schmidt, H. D. Obecná vývojová psychologie. Praha: Academia, 1978.
ŠULOVÁ,L. Raný psychický vývoj dítěte, Praha, Karolinum, 2004
Švancara, J. Kompendium vývojové psychologie. Praha: UK, 1967.
Vágnerová, M. Vývojová psychologie I. a II. Praha: Karolinum, 1996.

* Doporučená:
Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991, str. 185 - 210.
Baštecký, J.; Kumpel, Q.; Vojtěchovský, M. Gerontopsychiatrie. Praha: Grada, 1994.
Bronfenbrenner, J. Influence on human development - separát.
David, H.; Dytrych, Z.; Schuller, V. Born unwanted. Praha: Avicenum, 1988.
Dunovský, J.; Dytrych, Z.; Matějček, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995.
Dytrych, Z.; Matějček, Z.; Schuller, V. Nechtěné děti. Praha: Zprávy VÚPS, 1977.
Erikson, E. H. Childhood and Society. New York: W. W. Norton, 1963. (2nd ed.)
Freud, S. Vybrané spisy. Sv. 1, 2-3. Praha: Avicenum, 1991, 1993.
Freudová, A. Psychoanalysa pro pedagogy. Praha: Nakl. volné myšlenky, 1937.
Grof, S. Dobrodružství sebeobjevování. Praha: Gemma, 1988.
Haškovcová, M. Fenomén stáří. Praha: Pyramida, 1990.
Helus, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha: SPN, 1973.
Hoskovec, J.; Nakonečny, M.; Sedláková, M. Psychologie XX. stol., Praha: Karolinum, 2002.
Hyhlík, F.; Nakonečný, M. Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: SPN, 1974.
Kolektiv autorů. Drogy, Mládež, Společnost. Praha: Pedagogica, 1997.
Kolektiv autorů. Problémy psychického vývoje a osobnosti. Praha: Academia, 1978.
Kotásková, J. Analýza dětské hry a její využití ve výzkumu. Československá psychologie, 1969, 5, s. 460-73.
Kotásková, J. Socializace a morální rozvoj osobnosti. Praha: Academia, 1987.
Langmeier, J.; Balcar, K.; Špitz, J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989.
Langmeier, J.; Matějček, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974.
Leont'jev, A. N. Problémy psychického vývoje. Praha: SPN, 1966.
Lurija, A.R. Ludský mózog a psychické procesy. Bratislava: SPN, 1975.
Manželství. Praha: Zprávy VÚPs, 1985.
Matějček, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 1996.
Matějček, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986.
Matějček, Z.; Langmeier, J. Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986.
Matoušek, O. Kontexty neuróz. Praha: Avicenum, 1986.
Mečíř, J. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Praha: Avicenum, 1990.
Míček, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN, 1988.
Mussen, P. H. Carmichael's Manual of Child Psychology, 3rd ed. New York: J. Wiley, 1970.
Odehnal, J. In; Janoušek a kol. Úvod do sociální psychologie. Praha: SPN, 1981, str. 49-119.
Odehnal, J.; Severová, M. Obsah, struktura a psychické řízení lidské činnosti. Praha: UK, 1986.
Oerter, R.; Montada, L. Entwicklungspsychologie, 2neu bearbeitete, Weinheim, Psychologie Verlags union, 1998.
Pacovský, V. a kol. Gerontologické minimum, Praha: ILF, 1988.
Piaget, J. Psychologie inteligence. Praha: SPN, 1966.
Piaget, J. ; Inhelderová, B. Psychologie dítěte. Praha: SPN, 1970.
Piaget, J. Psychologie inteligence. Praha: SPN, 1966.
Ryšánek, V. Extrémně mladá manželství. Praha: PGS UK, 1987.
Říčan, P.; Krejčířová, D. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1995.
Severová, M. Hry v raném dětství. Praha: Academia, 1982.
Šípová, I.; Mellan, J. Mladé manželství. Praha: Avicenum, 1970.
Švancara, J. Diagnostika psychického vývoje. 3. vyd. Praha: Avicenum, 1980.
Uždil, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: SPN, 1984.
Uždil, J. Mezi uměním a výchovou. Praha: SPN, 1988.
Vojta, V. Mozkové a hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada, 1993.
Vygotskij, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN, 1976.
Wright, L.; Schaefer, A. B.; Solomens, G. Encyklopedia of Pediatric Psychology. Baltimore: Univ. Park Press, 1979.

 

 

 

Literatura je doplněna odbornými články a publikacemi prof. Šulové, lektorky kurzu

 

 

 


* Videoprogramy na téma:
Prenatální vývoj
Lokomotorický a neuropsychický vývoj kojence
Dyslexie
Vyšetření neuropsychického vývoje
Specifika dětské psychoterapie
Mládež a drogy
Řečový vývoj v batolecím období
Raná interakce matka dítě a další

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (28.02.2020)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (28.02.2020)

Splnění jedné z následujících možností:
a) referát na semináři bez odevzdání písemné formy + úspěšné složení ústní zkoušky
b) seminární práce v rozsahu 8-10 stran na dohodnuté téma + úspěšné složení ústní zkoušky
c) ve výjimečných případech překlad materiálů z ontog. psych. v rozhsau 10 str. + úspěšné složení ústní zkoušky
d) aktivní účast na konferencích či odborných seminářích v ČR či zahraniční v oblasti ontog. psych. + úspěšné složení ústní zkoušky

Student obdrží seznam základních otázek k ústní ZK

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (28.02.2020)

Vymezení pojmu vývojová psychologie. Vztah vývojové psychologie k ostatním psychologickým disciplinám, její aplikace v jiných vědách, v praxi. Filosofické základy, směry vývojových idejí 19. stol. /zoopsychologie, psychologie národů a psychologie dítěte/.
Psychologie dítěte. Hlavní směry psychologie na začátku století. Reflexologie, reaktologie, behaviorismus, psychoanalýza, gestaltismus /důraz na vývojově psychologická hlediska/.
J. Piaget - základní myšlenky a přístupy, kognitivní vývojová teorie, jednotlivé etapy vývoje jedince.
Přehled teorií duševního vývoje, snaha zhodnotit je a systemizovat. Determinanty psychického vývoje. Zrání x učení, kontinuita x diskontinuita, reversibilita x irreversibilita, genotyp x fenotyp.
Periodizace vývoje - srovnání Freuda, Piageta, Eriksona a dalších jako ukázka diskontinuitního pojetí vývoje.
Zákonitosti a principy vývoje /obecné - rozpor jako zdroj vývoje, kvantitativní a kvalitativní vztahy. i specifické - zpomalování tempa vývoje, kefalokaudální směr vývoje, diferenciace integrace./. Výzkumné, diagnostické i psychoterapeutické metody vývojové psychologie, druhy výzkumných projektů /longitudinální a transverzální /dg. metody a jejich využití, specifika dětské psychoterapie/.
Přehled ontogenetického vývoje. Prenatální období, postup zrání plodu, nedonošenost - důsledky. Porod - různé přístupy k vedení porodu, působení prenatálních a perinatálních faktorů.
Novorozenecké období, popis základních reflexů, vývoj analyzátorů, rané formy učení, prosociální reakce, interakce matka - dítě, potřeby novorozence, vývoj lokomotoriky.
Kojenecké období. Gesellovy vývojové zákonitosti. Vývoj lokomotoriky, řečové a sociální reakce. Teorie mateřské deprivace, citové a sociální potřeby, typy interakce rodič - dítě.
Období batolete. Vývoj řeči. Jemná a hrubá motorika, intelektové schopnosti, postup socializace. Různá pojetí procesu socializace, případně personalizace /individualizace/.
Předškolní věk - kognitivní vývoj od symbolického k názornému myšlení, interiorizace sociálních norem, role, význam hry. Vývoj morálního cítění. Problematika školní zralosti.
Školní věk. Jeho specifika, faktory vlivu na školní prospěch, autorita učitele, adaptace na školní prostředí, kooperace x soutěživost.
Pubescence /prepuberta a puberta/. Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj, osobnostní zvraty, rané sexuální zkušenosti, profesionální orientace, životní orientace, sebepojetí. Vliv vrstevnické skupiny.
Adolescence. Raná, střední a pozdní dospělost. Specifika, sociální role, pracovní a reprodukční podmínky. Životní styl, rodina a její vývoj. Tvůrčí činnost.
Stárnutí a stáří. Involuční změny bio - psycho - sociální.


* Semináře
Nechtěné děti
Psychická deprivace v dětství
Problémy socializace osobnosti
Morální vývoj v procesu socializace
Problematika určování školní zralosti
Klady a zápory long. a trans. výzkumného přístupu
Některé osobnosti vývojové psychologie
Dyslexie - vyšetřování a způsoby doučování
Ukázky některých užívaných dg. metod
Druhy dětské hry

Dětská kresba
Problematika školní úspěšnosti
Období dospívání a drogy
Extrémně mladá manželství + Náhradní rodinná péče
Rané sexuální zkušenosti
Mezigenerační konflikty v dospívání
Význam modelů původní rodiny pro volbu partnera
Dnešní životní styl a mentální hygiena
Specifika stáří
S respektem k časovým možnostem proběhnou diskuse a ukázky sociálně psychologických výcvikových technik.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK