PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny psychologie I - APS100046
Anglický název: History of Psychology I
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: APS100046E
P//Je prerekvizitou pro: APS100047
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Radka Hradcová (30.09.2019)
Primárními cíli předmětu dějiny psychologie je naučit studenty uvažovat v dějinných souvislostech aktuálního psychologického poznání. Umožnit jim získat představu o tom, jak psychologické teorie vznikaly a jaké byly jejich vazby na ostatní vědy v kontextu tehdejší vědy. Dějiny psychologie se zaměřují na významné osobnosti podstatné pro rozvoj psychologie a také na nejdůležitější psychologické školy a jejich metodologický základ získávání poznatků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Radka Hradcová (30.09.2019)

Získat orientaci v problematice dějin psychologie a porozumět hlavním problémům v dějinách psychologického myšlení. Obeznámit se s vývojem psychologického myšlení; získat přehled vývoje nejvýznamnějších psychologických systémů; pochopit ideové zdroje, významné teorie a metodologické přístupy hlavních psychologických systémů; porozumět souvislostem mezi současným stavem poznání a historickým vývojem psychologie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (19.11.2019)

Student odevzdá ve stanoveném termínu seminární práci na individuálně zvolené téma z dějin psychologie v rozsahu 5 - 10 normostran (jedna normostrana 1 800 znaků) a to v elektronické podobě. Instrukce k vypracování práce studenti obdrží na začátku semestru. Na práci se hodnotí úroveň zpracování zvoleného tématu i celková jazyková úroveň textu. Student má možnost maximálně dvou oprav práce.  Termín pro odevzdání práce je 16.12.2019

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (17.10.2019)

Hunt, M. (2015). Dějiny psychologie. Praha: Portál.

Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.

Hoskovcová, S., Hoskovec, J., Heller, D. (2016). Dějiny české a slovenské psychologie. Praha: Karolinum.

Boring, E. G. (1950). A history of experimental psychology, 2nd Ed. New York: New York: Appleton-Century-Crofts.  

Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M. (2002). Psychologie XX. století : některé významné směry a školy. Praha: Karolinum.

Benjanfield, J. (2009). A History of Psychology. Oxford University Press.

Zusne, L. (1975). Names in the history of psychology. Washington D.C.: Hemisphere Publishing Corporation.

Série: A history of psychology in autobiography.

Doporučená literatura ke konkrétmu tématu je na konci příslušné prezentace. 

Metody výuky
Poslední úprava: Radka Hradcová (30.09.2019)

přednáška

Sylabus
Poslední úprava: Radka Hradcová (02.10.2019)

Úvod do dějin psychologie (teorie vědeckého poznání; psychologické systémy a jejich popis a hodnocení)
Východiska psychologie ve filozofii
Asocianismus     (východiska, směřování, metody a cíle)
Strukturalismus   
Funkcionalismus
Behaviorismus

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Radka Hradcová (30.09.2019)

první ročník studia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK