PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pravicový extremismus - APOV30073
Anglický název: The Right-wing Extremism
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (08.05.2008)
Předmět ?Pravicový extremismus? je jednosemestrální volitelný kurz, jehož cílem je seznámit
studenty s krajně pravicovými formacemi, s historickou tradicí jejich vývoje a současným
stavem. Důraz bude kladen zejména na propojení teoretických znalostí (terminologie,
pravicový, levicový, extremismus středu, znaky atd.) s praktickými příklady z české politiky a
z politiky jiných evropských zemí. Úvodem se budeme zabývat teoretickými přístupy k pojmu
politický extremismus v ČR i ve světě (extremismus, radikalismus, populismus atd.),
typologizací jednotlivých přístupů, přehledem základních extremistických politických
subjektů, funkčností dělení na levicový a pravicový extremismus a analýzou základních
vývojových tendencí politického extremismu (nacionalismus, neofašismus, antisemitismus,
terorismus, islamismus, anarchismus, antiglobalismus, feminismus). Dále se zaměříme na
vývoj a současný stav pravicového extremismu v ČR a v sousedních zemích ČR a na vývoj a
programatiku vybraných subjektů v ČR a vybraných zemí Evropy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (08.05.2008)

Literatura

Pravicový extremismus v ČR (výběr)

Čechurová, Jana. 1999. Česká politická pravice. Mezi převratem a krizí. Praha: NLN.

Černý, Petr. 2005. Politický extremismus a právo. Praha: Eurolex Bohemia.

Danics, Štefan. 2002. Extremismus ? hrozba demokracie. Praha: Police History.

Fiala, Petr, ed. 1998. Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno:

Masarykova univerzita.

Charvát, Jan. 2007. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.

Chmelík, Jan. 2000. Symbolika extremistických hnutí. Praha: Armex.

Chmelík, Jan. 2001. Extremismus a jeho sociologické a právní aspekty. Praha: Linde

Mareš, Miroslav. 2003. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Blansko: Barrister a

Principal a Centrum strategických studií.

Mareš, Miroslav. 2005. Terorismus v ČR. Blansko: Barrister & Principal.

Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestních činů motivovaných rasisme a xenofobií

nebo páchaných příznivci extremistických skupin. Praha: Ministerstvo vnitra (1997-2006).

Pravicový extremismus v Evropě (výběr)

Bankowicz, Božena. 2002. ?Extrémní pravice v západní Evropě.? Politologická revue 8, č. 2,

42-59.

Von Beyme, Klaus. 1988. ?Right-Wing Extremism in Post-War Europe.? In: Right-Wing

Extremism in Western Europe. Ed. Klaus Von Beyme. London a Totowa: Frank Cass, 1-

18.

Dočekalová, Pavla. 2006. ?Komparace krajní pravice v západní a východní Evropě?. In: III.

Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. ed. Jan Němec a Markéta Šůstková.

Praha ? Olomouc: ČSPV, 261?275.

Dvořáková, Vladimíra. 1997. Strany radikální pravice. Politologická revue 3, č. 1, 6-19.

Mareš, Miroslav. 2002. ?Extrémní Francie.? Revue Proglas 13, č. 5, 15-17.

McGowan, Lee. 2004. Radikální pravice v Německu. Praha: Prostor.

Milza, Peirre. 2005. Evropa v černých košilích. Praha: Themis.

Mudde, Cas ed. 2005. Rasist Extremism in Central and Eastern Europe. London/New York:

Routledge.

Pachta, Lukáš. 2004. ?Dosud popíraný fenomén ? francouzský fašismus.? Soudobé dějiny 11,

č. 4, 152-156.

Michael Winock. 1998. Historie extrémní pravice ve Francii. Praha: Academia.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (08.05.2008)

Pravicový extremismus

Jméno vyučujícího

Mgr. Lukáš Novotný, M.A.

novotny.l@centrum.cz

Číslo kurzu

Výběrový předmět

Forma kurzu a časový rozsah

LS, VP

Forma atestace

LS ? Zp

Požadavky k atestaci

??Ústní prezentace (referát) na jedno z témat semináře

??Semestrální práce v rozsahu 10-15 normostran

Témata seminárních prací: Student si sám může zvolit nějaký problém současného

pravicového extremismu a radikalismu v ČR a v Evropě. Téma je nutné zkonzultovat s

vyučujícím (nejlépe vždy na konci výuky).

Stručná charakteristika obsahu

Předmět ?Pravicový extremismus? je jednosemestrální volitelný kurz, jehož cílem je seznámit

studenty s krajně pravicovými formacemi, s historickou tradicí jejich vývoje a současným

stavem. Důraz bude kladen zejména na propojení teoretických znalostí (terminologie,

pravicový, levicový, extremismus středu, znaky atd.) s praktickými příklady z české politiky a

z politiky jiných evropských zemí. Úvodem se budeme zabývat teoretickými přístupy k pojmu

politický extremismus v ČR i ve světě (extremismus, radikalismus, populismus atd.),

typologizací jednotlivých přístupů, přehledem základních extremistických politických

subjektů, funkčností dělení na levicový a pravicový extremismus a analýzou základních

vývojových tendencí politického extremismu (nacionalismus, neofašismus, antisemitismus,

terorismus, islamismus, anarchismus, antiglobalismus, feminismus). Dále se zaměříme na

vývoj a současný stav pravicového extremismu v ČR a v sousedních zemích ČR a na vývoj a

programatiku vybraných subjektů v ČR a vybraných zemí Evropy.

Požadavky k atestaci:

  • prezentace: každý student vystoupí nejméně jednou s krátkou prezentací vybrané

české nebo evropské politické strany, kterou řadíme k pravicovému extremismu.

Prezentace bude trvat podle možností 10 až 15 minut, shrne historii a současnost

daného subjektu a kriticky zhodnotí, do jaké míra strana je či není extremistická.

Student zpracuje a před svým referátem rozdá tzv. paper s nejvýznamnějšími poznatky

o dané politické straně, který rozdá při svém referátu nakopírovaný každému svému

kolegovi. Stačí jeden list, který shrne nejdůležitější poznatky (včetně použité

literatury!) a zároveň ulehčí kolegyním a kolegům orientaci v referátu.

  • písemná (zápočtová) práce: rozsah 10-12 normostran.

Obsah kurzu:

1. Extremismus, pravicový extremismus

demokracie, autoritářství, totalitarismus ? definice, pojmy, pojetí

definice politického extremismu a dalších pojmů (krajní pravice, radikalismus,

populismus, radikální nacionalismus, nedemokratický a antiliberální

konservativismus, antisystémové strany, neofašismus, neonacismus aj.).

antidemokratické myšlení a jeho ideologické atributy

dělení na pravicový a levicový extremismus

modely pravicového extremismu (teorie masové společnosti, statusové inkonsistence,

socializační teorie, teorie aktivismu)

2. Nacionalismus, antisemitismus, rasismus

historie nacionalismu

formy nacionalismu

typy antisemitismu (náboženský, rasový), ?nový antisemitismus?, ?osvětimská lež?

antisionismus

neonacistický antisemitismus

rasismus (vědecký, kulturní atd.)

2. Fašismus v Evropě v letech 1919-1945

italský fašismus, nacismus, španělský falangismus, austrofašismus, francouzský a

britský fašismus, slovenský národní nacionalismus aj.

3. Český pravicový extremismus do roku 1989

pravicový extremismus a radikalismus v období první republiky

pravicový extremismus a radikalismus v období druhé republiky a Protektorátu Čechy

a Morava

pravicový extremismus a radikalismus v období třetí republiky

4. Český pravicový extremismus po roce 1989 - úvod

základní struktura pravicového extremismu v ČR

ultrapravicové politické strany a politická hnutí

ultrapravicové subjekty

ultrapravicové subkultury

militantní a teroristické ultrapravicové skupiny

5. Český pravicový extremismus po roce 1989 ? SPR-RSČ

SPR-RSČ a RMS ? vývoj, programaticka a strategie

Miroslav Sládek

profil voličů SPR-RSČ

6. Český pravicový extremismus po roce 1989 ? další politické subjekty

další ultrapravicové politické strany a politická hnutí (Republikáni, Národní strana,

Národně demokratická strana, Národní sjednocení atd.

7. Politika proti pravicovému extremismu

Instituce a nástroje politiky působící na potlačení pravicového extremismu

8. Pravicový extremismus a radikalismus v Evropě ? přehled

hlavní proudy extrémní pravice po roce 1945

zrod neofašistické internacionály, strategie integrace neofašistických subjektů,

nostalgie po Velkoněmeclé říši

negacionismus, historický revizionismus v Německu

Nové pravice

9. Pravicový extremismus a radikalismus na Slovensku

intolerance a nacionalismus

Slovenská národná strana, Pravá slovenská národná strana, Slovenská národná jednota

organizace a hnutí: Slovenská popolitosť, Nové slobodné Slovensko atd.

Vladimír Mečiar

10. Pravicový extremismus a radikalismus v Polsku

?levicový fašismus?

Polskie stronnictvo narodowe, Liga polskich rodzin, Samoobrana, Narodowe

obrodzenie Polski,

11. Pravicový extremismus a radikalismus v SRN

německé vyrovnávání se s národním socialismem

Svobodná demokratická strana, REP

NPD

Schillova strana

černé ovce CDU/CSU

12. Pravicový extremismus a radikalismus v Rakousku a Švýcarsku

FPÖ

Jörg Forever a Jörg Haider

Helvétská varianta, Christoph Blocher

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK