PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k výzkumu řečové percepce I - APH610047
Anglický název: Design of speech perception experiments I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Seminář navazuje na obecněji zaměřený Seminář k experimentální praxi a je určen k získání zkušeností s
experimentálním výzkumem řečové percepce. Studenti získají přehled o moderních přístupech ke zkoumání
percepce a osvojí si metodologické návyky pro tvorbu percepčních experimentů, které průběžně využijí při dílčích
cvičných experimentech. Důraz je kladen na ověření získaných poznatků v praxi. Předpokladem jsou základní
znalosti akustiky řeči a dobrá znalost práce se zvukem.
Na předmět navazuje Seminář k výzkumu řečové percepce II, jenž zahrnuje ucelenější výzkumný úkol.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (14.09.2015)

Základní studijní literatura:

Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

Guilford, J.P. (1954). Psychometric Methods, 2. vyd. New York: McGraw-Hill.

Hewlett, N. & Beck, J.M. (2006). An Introduction to the Science of Phonetics [kapitola 16: Speech perception]. London: Routledge.

Melka, A. (2005). Základy experimentální psychoakustiky. Praha: AMU.

Pisoni, D.B. & Remez, R.E. (eds.) (2005). The handbook of speech perception. Oxford: Blackwell.

Schweigert, W. (2011). Research Methods in Psychology: A Handbook, 3. vyd. Long Grove, IL: Waveland Press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (14.09.2015)

Max. 3 absence.

Aktivní účast v hodině, práce s programy na tvorbu experimentů.

Vypracování skupinové výzkumné zprávy o provedeném experimentu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (14.09.2015)

* Témata:

1) Charakteristika řečové percepce. Psychoakustika. Základní pojmy a principy.

2) Typy měření v psychologii (měřící škály). Obecné rysy psychologického experimentu. Přehled metod.

3) Metoda párového srovnávání. Příprava psychoakustického experimentu.

4) Identifikace vs. diskriminace, kategoriální percepce. Úvod do práce s Alvinem.

5) Seřazování zvukových podnětů do pořadí.

6) Design experimentu a experimentální procedura.

7) Tvorba položek.

8) Subjektivní posuzovací škály. Lineární smíšené modely (LME). 

9) Metoda nastavování zvukových podnětů.

10) Tvorba percepčních experimentů v Praatu.

11) Metoda sémantického diferenciálu. Tvorba a pilotování percepčního testu.

12) Výsledky experimentu. Statistické zpracování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK