PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Prozodie mluvených projevů - APH610036
Anglický název: Prosody of Spoken Language
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Erdélyiová (22.09.2018)
Student má získat podrobnější zkušenost s analýzou prozodických charakteristik souvislé řeči z hlediska jejich funkčního uplatnění v komunikaci, případně i z hlediska rozdílů mezi prozodickými systémy jednotlivých jazyků. Studenti jsou vedeni k pochopení alternativ v řešení vztahů mezi zvukovou materií a strukturou popisu.
Podstatnou součástí předmětu je individuální četba publikovaných studií a diskuse k ní. Problematika může být modifikována podle aktuálního zájmu studentů.
Předmět předpokládá základní znalosti z popisu suprasegmentální roviny zvukové stavby řeči (předmět Základy prozodie) a jistou praktickou průpravu v poslechové analýze prozodických jevů (předmět Poslechová analýza).
Předmět bude vyučován v angličtině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (14.06.2018)

Minimálně 75% aktivní účast v diskusi podložená vlastní četbou; referát k zadanému tématu opřený o vlastní analýzu textů.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (14.06.2018)

* Základní studijní literatura:
Brazil, D. (1997): The communicative value of intonation in English. Cambridge: Cambridge University Press.
Coulthard, M. (ed.) (1992): Advances in spoken discourse analysis. London: Routledge, s. 209-241.
Couper-Kuhlen, E. & Selting, M. (1996). Prosody in conversation : interactional studies. Cambridge: Cambridge University Press.
Fox, A. (2000): Prosodic Features and prosodic Structure. 0xford:University Press
Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané pasáže)
Language and Speech, roč. 41, č. 3-4, 1998 - Prosody and conversation.


Další odborná literatura (průběžně aktualizováno):
Horne, M. (ed) (2000): Prosody: Theory and Experiment. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
Schegloff, E.A. (1998): Reflection on Studying Prosody in Talk-in- Interaction. L&S 41, pp 235-263
Sudhoff,S. & all (eds) (2006): Methods in Empirical Prosody Research. Walter de Gruyter, Berlin, NewYork
Volín, J. (2008): Downtrends in Standard British English intonation. Forum Phoneticum 74, Hector, Frankfurt am Main.
Wichmann, A. (2000): Intonation in text and discourse. Edinburgh: Longman.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (14.06.2018)

* Tématické okruhy:
1. Roviny prozodického popisu; obecné vlastnosti řeči ve vztahu k prozodii konkrétního jazyka; vztahy prominence a segmentace při vymezování jednotek popisu.
2. Vztah textu a prozodických zvukových rysů. Jejich vzájemný vliv při produkci vs při percepci řeči; modelování prozodie jako prostředek popisu; prozodie v rámci tzv. konverzační analýzy;
3. Prozodické charakteristiky v různých typech projevů. Text čtený a spontánně mluvený; projev dialogický vs.monologický atp.
4. Akustický a percepční aspekt při vymezení funkčních prozodických charakteristik; percepční účinek konkretních akustických rysů, možnosti objektivizace jeho zjišťování; charakteristiky rytmických variant mluvního rytmu, temporálních variant, intonačních variant, etc.
5. Prezentace konkrétního tématu dle zaměření studentů;
6. Zhodnocení výsledků a závěrečná diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK