PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy logopedie - APH610030
Anglický název: Introduction to Speech Therapy
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martina Černá
Vyučující: Mgr. Martina Černá
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (18.09.2014)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou logopedie jakožto vědní disciplíny, studijního oboru a
profese. Východiskem výkladu bude přehled základní oborové terminologie a rámcová informace o poskytování
logopedické intervence u nás i v zahraničí. Poté bude věnována pozornost jednotlivým kategoriím narušené
komunikační schopnosti a otázkám jejich diagnostiky a terapie. Důraz přitom bude kladen na ty aspekty
problematiky, se kterými se studenti mohou běžně setkat v praxi. Podána bude také základní informace o
problematice surdopedie, konkrétně otázka včasného rozpoznávání sluchových vad a současných trendů v jejich
korekci. Dostatečný prostor bude ponechán také pro témata navržená studenty na základě jejich individuálních
zájmů.

Předmět je primárně určen studentům oboru Fonetika. Studentům jiných oborů bude povolen zápis v závislosti na
volné kapacitě.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (03.06.2014)

Aktivní účast, esej na zadané téma v rozsahu 1-2 strany A4

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (03.06.2014)

Dvořák, J. (2007): Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum.

Klenková, J. (2000): Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido.

Klenková, J. (1998): Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido.

Klenková, J. (2006): Logopedie. Praha: Grada.

Lechta, V. a kol. (2011): Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (25.06.2014)

Tematické okruhy:
 • logopedie - vymezení vědního a studijního oboru, vymezení pojmu narušená komunikační schopnost, logoped - osobnostní a kvalifikační předpoklady, platná legislativa
 • logopedická intervence - prevence (primární, sekundární, terciární), diagnostika (model komplexního logopedického vyšetření), terapie; pomůcky a přístroje užívané při logopedické intervenci
 • narušený vývoj řeči - opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
 • afázie
 • mutismus
 • narušení článkování řeči - dyslalie (+ metodika korekce hlásek), dysartrie
 • narušení zvuku řeči - rinolalie, palatolalie
 • narušení plynulosti řeči - koktavost, breptavost
 • poruchy hlasu
 • symptomatické poruchy řeči
 • úvod do surdopedie - vymezení oboru, klasifikace a diagnostika sluchových vad, kritické momenty ve vývoji řeči

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK