PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky prozodie - APH610013
Anglický název: Selected Issues in Prosody
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610036
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)
Cílem výuky je získat podrobnější zkušenost s popisem souvislé řeči, také z hlediska rozdílů mezi prozodickými
systémy jednotlivých jazyků. Studenti jsou vedeni k pochopení alternativ v řešení vztahu zvukové materie a
deskriptivních pojmů i struktury popisu. Součástí výuky jsou referáty studentů k vybraným tématům na základě
analýzy materiálu. Problematika je modifikována podle zájmu studentů.

Nutným předpokladem je absolvování předmětu Základy prozodie.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)
Základní studijní literatura:
Couper-Kuhlen, E. & Selting, M. (1996). Prosody in conversation: international studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané pasáže)

Brazil, D. (1997): The communicative value of intonation in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Language and Speech, roč. 41, č. 3-4, 1998 - Prosody and conversation.

Coulthard, M. (ed.) (1992): Advances in spoken discourse analysis. London: Routledge, s. 209-241.

Další odborná literatura:
Palková, Z. (1974): Rytmická výstavba prozaického textu. Praha: ČSAV.

Volín, J. (2008): Downtrends in Standard British English intonation. Forum Phoneticum 74, Hector, Frankfurt am Main.

Horne, M. (ed) (2000): Prosody: Theory and Experiment. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.

Wichmann, A. (2000): Intonation in text and discourse. Edinburgh: Longman.

Vybrané studie ze sborníků Phonetica Pragensia IX (1996), X (2004) a XI (2008), AUC, Philologica Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)
Výchozí témata:
1. Vztahy prominence a segmentace při vymezování jednotek popisu, úrovně prozodického popisu, obecné vlastnosti řeči ve vztahu k prozodii konkrétního jazyka.

2. Modelování prozodie (na bázi češtiny) jako forma popisu, vztah textu a prozodických zvukových rysů. Prozodické jevy v současné (autosegmentální) fonologii.

3. Rozdíly v uplatňování prozodických jevů v řeči čtené a spontánně mluvené;dialog a monolog; možnosti popisu prozodie v rámci tzv. konverzační analýzy; problematika objektivizace prozodických charakteristik v popisu textů různého typu.

4. Výběr problematiky pro vlastní analýzu studentů, volba materiálu a návrh postupu.

5. Zhodnocení výsledků a závěrečná diskuse.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Předmět předpokládá dobrou orientaci v popisu suprasegmentální roviny zvukové stavby řeči z hlediska jednotek, jejich hierarchie i funkčního využití; další podmínkou je znalost základních koncepcí popisu intonační struktury a schopnost analyzovat určeným způsobem reálné zvukové texty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK