PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řečová komunikace - variabilita - APH610001
Anglický název: Speech Communication and Language Variability
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510013
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)
Seminář se zaměřuje na aspekty komunikace, které souvisejí se zvukovou variabilitou mluvených projevů.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (13.09.2012)
Základní studijní literatura:
Hála, B. (1967): Výslovnost spisovné češtiny I. Praha: Academia.

Machač, P. (2004): Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech. In Hladká, Z. & Karlík, P. (eds.). Čeština - univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 427-435.

Další odborná literatura:
Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia.

Davidová, D. (ed.) (1995): K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava: FF Ostravské univerzity.

Hladká, Z. & Karlík, P. (eds.). Čeština - univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (vybrané příspěvky)

Minářová, E. & Ondrášková, K. (eds.) (2004): Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny, perspektivy. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek č. 177. Brno: Masarykova univerzita.

Šrámek, R. (ed.). (1996): Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (13.09.2012)
Základní tematické okruhy:
1. Mluvní styly a komunikační situace.

2. Řečové i mimořečové okolnosti a podmínky úspěšného dekódování řečového sdělení.

3. Variabilita řečových prostředků na segmentální a suprasegmentální úrovni.

4. Variabilita řeči jako faktor úspěšnosti komunikačního aktu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Předmět předpokládá základní orientaci v problematice vztahu standardu jazyka a řečové komunikace a dobrou znalost české ortoepie. Potřebné poznatky si student může doplnit prostřednictvím předmětu Řečová komunikace a standard jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK