Řečové technologie I - APH510084
Anglický název: Speech Technology I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200047
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)
Předmět uvádí do teoretických i praktických otázek řečových technologií. Hlavním těžištěm je seznámit se širokou oblastí pojmů,
se kterými se studenti v oblasti řečových technologií
běžně setkávají. Měli by pak být schopni samostatně pracovat s literaturou a orientovat se v technických termínech.
Hlavní témata jsou zaměřena na syntézu a rozpoznávání řeči. Předmět má studentům zprostředkovat poznatky
dosažené v této oblasti aplikovaného výzkumu z fonetického, ale i technického hlediska.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Uhlíř, J. - Sovka, P. - Pollák, P. - Hanžl, V. - Čmejla, R.: Technologie hlasových komunikací. Nakladatelství ČVUT, 2007.
Psutka J. - Müller L. - Matoušek J. - Radová V. (2006): Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

1. Teoretická východiska technického zpracování řeči, parametry v časové oblasti.
2. Segmentace signálu, motivace frekvenčních transformací.
3. Fourierovy řady a transformace, frekvenční charakteristika, prosakování ve spektru.
4. Praktická aplikace z-transformace v řečových technologiích.
5. Základní řečové parametry, autokorelační funkce.
6. Kepstrální koeficienty, rozpoznávání pomocí borcení časové osy DTW.
7. Moderní postupy robustní parametrizace.
8. Klasifikátory a skryté Markovovy modely HMM, jazykové modelování.
9. Řečové korpusy.
10. Typy syntézy řeči a jejich vlastnosti
11. Význam řečových technologií pro fonetický výzkum.