PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kultura řeči II - APH510076
Anglický název: Elocution II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510014
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)
Předmět prohlubuje mluvní dovednosti v oblasti připravených i nepřipravených projevů se zaměřením na odborné
projevy a prezentační dovednosti, vedení dialogu a odbornou debatu. Během výuky je používána technika (audio
a video).

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Docházka min. 75 %.

Aktivní účast na semináři.

3 mluvené projevy různých typů - vystoupení na semináři

Seminární práce - rozbor mluveného projevu na základě zadaných kritérií

 

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.

Literatura
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Základní studijní literatura:
Austin, J., L. (2000): Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia. (překl. J. Pechar et al.)
Čechová, M. - Krčmová, M. - Minářová, E. (2008): Současná stylistika. Praha: NLN
Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.
Hájková, E. (2012): Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada
Klapetek, J. (2008): Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada. 
Kraus, J. a kol. (2011): Člověk mluvící. Řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Praha: Leda. 
Lotko, E. (2009): Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. 3. vyd.
Szymanek, K. - Wieczorek, K. A., Wójcik, A. S. (2004): Umění argumentace. Úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: Univerzita Palackého.

Další odborná literatura:
Adler, R. B. - Rodman, G. (2010): Understanding Human Communication. USA: Oxford University Press, 10th Ed.
Hoffmannová, J. (1997): Stylistika a… Praha: Trizonia.
Kraus, J. (2011): Rétorika v evropské kultuře i ve světě. Praha: Karolinum 
Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.
Tondl, L. (1997): Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. Praha: Filosofia

Sylabus
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Základní tematické okruhy:
1. Modely komunikace, úloha zpětné vazby v komunikaci, komunikační šumy.
2. Pragmatické aspekty komunikace. Ohled na posluchače.
3. Příprava projevu, prezentace a vystupování. Nonverbální komunikace.
4. Vedení dialogu. Institucionální dialog. 
5. Argumentace a přesvědčování. 
6. Průběžná mluvní praxe (monologické a dialogické projevy s různým stupněm připravenosti).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK